Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MIVO DEVELOPMENT s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
14 312 452 € 8 979 214 € 3 810 901 € 1 731 545 € 303 445 € 324 280 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
287 739 € 106 037 € 143 860 € 172 131 € 285 400 € 296 430 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
287 739 € 106 037 € 143 860 € 172 131 € 285 400 € 296 430 €
012
A.II.1
Pozemky
4 080€ 4 080€ 4 080€ 8 173€ 73 180€ 69 100€
013
A.II.2
Stavby
78 879€ 209 317€ 223 845€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
67 830€ 88 068€ 125 891€ 74 492€ 2 903€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
215 829€ 13 889€ 13 889€ 10 587€ 3 485€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
14 003 453 € 8 804 423 € 3 662 106 € 1 559 257 € 17 797 € 27 569 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
12 941 195 € 7 962 856 € 2 928 354 € 1 335 570 €
032
B.I.1
Materiál
92€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
9 018 919€ 6 533 285€ 1 498 783€ 131 570€
034
B.I.3
Výrobky
2 819 640€
036
B.I.5
Tovar
1 102 544€ 1 429 571€ 1 429 571€ 1 204 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
466 940 € 768 009 € 637 379 € 17 995 € 317 € 5 602 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
466 815€ 755 358€ 539 239€ 3 976€ 317€ 5 602€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
72 840€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 651€ 28 114€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
125€ -2 814€ 14 019€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
595 318 € 73 558 € 96 373 € 205 692 € 17 480 € 21 967 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 446€ 22 565€ 64 729€ 146 310€ 9 309€ 11 122€
057
B.IV.2
Účty v bankách
592 872€ 50 993€ 31 644€ 59 382€ 8 171€ 10 845€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
21 260 € 68 754 € 4 935 € 157 € 248 € 281 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 260€ 68 754€ 842€ 157€ 248€ 281€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 093€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
14 312 452 € 8 979 214 € 3 810 901 € 1 731 545 € 303 445 € 324 280 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
65 707 € 31 998 € 16 195 € 12 841 € 282 263 € 291 512 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
16 640 € 16 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
16 640€ 16 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
600 000 € 90 000 € 90 000 € 290 000 € 300 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
600 000€ 90 000€ 90 000€ 290 000€ 300 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
13 107 € 18 626 € -84 131 € -14 707 € -15 460 € -5 219 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
35 505€ 35 505€ 35 505€ 35 505€ 35 505€ 35 505€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-22 398€ -16 879€ -119 636€ -50 212€ -50 965€ -40 724€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-564 372 € -3 600 € 3 355 € -69 423 € 752 € -10 240 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
14 246 745 € 8 947 216 € 3 794 706 € 1 718 109 € 21 182 € 32 768 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
9 621 051 € 5 474 673 € 1 101 205 € 1 € 1 € 1 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
9 621 040€ 5 474 673€ 1 101 205€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
11€ 1€ 1€ 1€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 740 612 € 2 578 241 € 2 590 220 € 361 368 € 21 181 € 32 767 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 685 152€ 2 163 261€ 1 189 426€ 298 833€ 16 857€ 16 613€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
562€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 023 579€ 399 990€ 50 524€ 2 654€ 11 823€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
117€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
13 653€ 2 400€ 960€ 12 011€ 2 244€ 830€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
18 111€ 12 590€ 1 399 834€ -574€ 2 939€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
875 200€ 875 000€ 75 000€ 1 249 999€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
9 882 € 19 302 € 28 281 € 106 741 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
9 882€ 19 302€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
9 882€ 9 420€ 8 979€ 106 741€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
595 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
595€