Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 368 454 € 2 475 208 € 1 626 155 € 1 351 691 € 1 525 414 € 1 509 660 € 1 555 514 € 1 673 816 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
791 587 € 841 539 € 866 019 € 613 190 € 450 526 € 445 143 € 497 510 € 471 505 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
791 587 € 841 539 € 866 019 € 613 190 € 450 526 € 445 143 € 497 510 € 471 505 €
012
A.II.1
Pozemky
124 815€ 115 815€ 115 815€ 115 815€ 115 815€ 115 815€ 115 815€ 115 815€
013
A.II.2
Stavby
533 544€ 565 700€ 164 749€ 175 863€ 186 977€ 198 091€ 209 205€ 221 770€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
86 043€ 114 562€ 155 474€ 124 149€ 143 064€ 125 404€ 172 490€ 133 920€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
47 185€ 45 462€ 429 981€ 197 363€ 4 670€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 833€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 574 528 € 1 630 504 € 756 323 € 734 877 € 1 069 931 € 1 061 027 € 1 005 033 € 1 171 243 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
756 746 € 669 113 € 348 137 € 254 631 € 453 941 € 487 581 € 291 950 € 236 335 €
035
B.I.1
Materiál
9 359€ 21 025€ 11 699€ 12 886€ 17 598€ 20 696€ 29 806€ 20 380€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
45 474€ 298 939€ 25 036€ 126 338€ 293 694€ 357 129€ 153 761€ 107 081€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
701 913€ 349 149€ 311 402€ 115 407€ 142 649€ 109 756€ 108 383€ 108 874€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
590 145 € 909 728 € 371 137 € 418 718 € 329 568 € 568 608 € 619 902 € 641 789 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
532 198 € 851 297 € 306 357 € 346 721 € 278 821 € 490 378 € 460 362 € 457 086 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
532 198€ 851 297€ 306 357€ 346 721€ 278 821€ 490 378€ 460 362€ 457 086€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 995€ 30 431€ 29 530€ 30 247€ 23 979€ 21 980€ 19 198€ 31 703€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
55 952€ 28 000€ 35 250€ 41 750€ 26 768€ 56 250€ 140 342€ 153 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
227 637 € 51 663 € 37 049 € 61 528 € 286 422 € 4 838 € 93 181 € 293 119 €
072
B.V.1.
Peniaze
36 631€ 19 870€ 8 294€ 5 695€ 3 021€ 4 838€ 5 154€ 3 293€
073
B.V.2.
Účty v bankách
191 006€ 31 793€ 28 755€ 55 833€ 283 401€ 88 027€ 289 826€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 339 € 3 165 € 3 813 € 3 624 € 4 957 € 3 490 € 52 971 € 31 068 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 276€ 3 165€ 3 813€ 3 624€ 4 957€ 3 490€ 52 971€ 31 068€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
63€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 368 454 € 2 475 208 € 1 626 155 € 1 351 691 € 1 525 414 € 1 509 660 € 1 555 514 € 1 673 816 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 000 155 € 891 781 € 816 595 € 713 514 € 633 083 € 554 112 € 482 631 € 407 322 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
884 477 € 776 292 € 706 212 € 625 780 € 546 809 € 475 328 € 400 019 € 366 357 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
884 652€ 776 467€ 706 387€ 625 955€ 546 984€ 475 503€ 400 194€ 366 532€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-175€ -175€ -175€ -175€ -175€ -175€ -175€ -175€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
108 374 € 108 185 € 103 080 € 80 431 € 78 971 € 71 481 € 75 309 € 33 662 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 368 299 € 1 583 427 € 809 560 € 638 177 € 892 331 € 955 548 € 1 072 883 € 1 266 494 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
32 751 € 46 353 € 72 791 € 28 162 € 63 034 € 50 100 € 74 848 € 44 284 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
19 566€ 29 338€ 51 952€ 24 852€ 60 151€ 47 438€ 68 341€ 34 729€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 465€ 4 620€ 3 907€ 3 310€ 2 883€ 2 662€ 2 645€ 2 622€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
7 720€ 12 395€ 16 932€ 3 862€ 6 933€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
289 755€ 355 275€ 110 305€ 135 325€ 160 345€ 185 365€ 210 385€ 235 405€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 027 314 € 1 161 491 € 612 383 € 463 014 € 657 946 € 669 275 € 779 003 € 975 036 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
877 643 € 863 772 € 320 451 € 229 240 € 397 943 € 491 586 € 608 912 € 806 289 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
877 643€ 863 772€ 320 451€ 229 240€ 397 943€ 491 586€ 608 912€ 806 289€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113 152€ 172 133€ 192 133€ 152 133€ 182 133€ 117 883€ 117 883€ 117 883€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
21 373€ 20 544€ 18 761€ 17 748€ 16 635€ 15 389€ 7 490€ 6 760€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 809€ 10 193€ 9 774€ 7 679€ 6 645€ 5 924€ 3 756€ 3 798€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 272€ 92 128€ 71 264€ 45 632€ 52 909€ 37 827€ 40 605€ 37 436€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 065€ 2 721€ 10 582€ 1 681€ 666€ 357€ 2 870€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
18 479 € 20 308 € 14 081 € 11 676 € 11 006 € 12 985 € 8 647 € 7 444 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
16 479€ 18 308€ 12 081€ 9 826€ 9 156€ 11 135€ 8 647€ 7 444€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 000€ 2 000€ 2 000€ 1 850€ 1 850€ 1 850€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
37 823€ 4 325€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé