Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 101 055 € 7 464 370 € 7 183 347 € 8 434 696 € 8 303 021 € 3 908 624 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 161 629 € 5 425 245 € 6 127 032 € 6 428 180 € 5 327 959 € 2 582 703 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
281 € 854 € 1 426 € 36 978 € 72 638 € 790 €
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
34 980€ 69 959€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
281€ 854€ 1 426€ 1 998€ 394€ 790€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 285€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 161 348 € 5 424 391 € 6 125 606 € 6 391 202 € 5 255 321 € 2 581 913 €
012
A.II.1
Pozemky
577 005€ 503 018€ 516 980€ 470 575€ 482 788€ 471 821€
013
A.II.2
Stavby
3 985 342€ 4 259 667€ 4 882 463€ 2 481 425€ 1 277 531€ 1 197 601€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
233 495€ 296 480€ 371 850€ 103 173€ 117 578€ 53 456€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
363 839€ 363 559€ 352 646€ 3 276 291€ 3 298 196€ 839 035€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 667€ 1 667€ 1 667€ 59 738€ 79 228€ 20 000€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 907 170 € 1 980 210 € 995 731 € 1 872 866 € 2 946 231 € 1 316 083 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
470 391 € 571 238 € 588 663 € 973 606 € 1 428 079 € 11 461 €
032
B.I.1
Materiál
46 288€ 54 976€ 69 147€ 68 007€ 39 778€ 11 461€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
285 841€ 356 001€ 358 113€ 627 032€ 1 046 880€
036
B.I.5
Tovar
138 262€ 160 261€ 161 403€ 278 567€ 341 421€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
79 942 € 138 619 € 249 788 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
79 942€ 79 942€ 104 649€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
58 677€ 145 139€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 335 554 € 1 249 410 € 140 538 € 851 443 € 1 504 517 € 1 299 493 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 333 059€ 1 248 708€ 138 808€ 268 076€ 531 114€ 256 276€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 731€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
231 032€ 220 808€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
348 546€ 740 257€ 843 045€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 495€ 702€ 1 730€ 3 789€ 12 338€ 196 441€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
21 283 € 20 943 € 16 742 € 47 817 € 13 635 € 5 129 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 273€ 15 240€ 14 616€ 43 791€ 10 074€ 3 073€
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 010€ 5 703€ 2 126€ 4 026€ 3 561€ 2 056€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
32 256 € 58 915 € 60 584 € 133 650 € 28 831 € 9 838 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
10€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 659€ 3 352€ 7 537€ 4 199€ 7 858€ 2 782€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
27 597€ 55 563€ 53 047€ 129 451€ 20 973€ 7 046€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 101 055 € 7 464 370 € 7 183 347 € 8 434 696 € 8 303 021 € 3 908 624 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 302 406 € 2 452 208 € 2 583 072 € 2 429 811 € 3 075 356 € 1 827 627 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 330 000 € 133 000 € 13 300 € 13 300 € 13 300 € 13 300 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 330 000€ 133 000€ 13 300€ 13 300€ 13 300€ 13 300€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
3 332 541 € 3 332 541 € 3 395 541 € 3 621 541 € 4 066 333 € 2 216 895 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
3 332 541€ 3 332 541€ 3 395 541€ 3 621 541€ 4 066 333€ 2 219 275€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-2 380€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 224 € 2 224 € 2 224 € 2 224 € 2 224 € 2 224 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 224€ 2 224€ 2 224€ 2 224€ 2 224€ 2 224€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 015 556 € -827 990 € -605 545 € -601 709 € -404 792 € 23 215 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
23 215€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 015 556€ -827 990€ -605 545€ -601 709€ -404 792€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-346 803 € -187 567 € -222 448 € -605 545 € -601 709 € -428 007 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 248 328 € 4 452 168 € 4 019 753 € 5 343 159 € 4 517 094 € 1 372 993 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
41 212 € 44 245 € 47 210 € 32 421 € 15 944 € 8 501 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
40 612€ 43 645€ 46 610€ 32 421€ 15 944€ 8 501€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
600€ 600€ 600€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
17 223 € 470 708 € 43 524 € 118 720 € 132 350 € 96 381 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
440 000€ 31 480€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 403€ 6 733€ 4 842€ 3 368€ 2 509€ 2 121€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
23 975€ 38 682€ 28 473€ 27 438€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
8 820€ 86 879€ 102 403€ 62 780€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 796 718 € 3 508 728 € 3 171 389 € 4 509 185 € 3 239 229 € 1 140 603 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 323 584€ 2 077 897€ 1 600 100€ 2 269 751€ 1 809 600€ 864 894€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 659€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
727 759€ 720 477€ 949 317€ 1 305 235€ 902 863€ 14 672€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
321 053€ 295 091€ 349 912€ 567 111€ 246 514€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
38 379€ 54 264€ 42 814€ 31 405€ 18 252€ 3 645€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
69 024€ 72 071€ 51 121€ 45 388€ 10 421€ 5 028€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
303 244€ 279 839€ 160 888€ 20 613€ 6 415€ 1 107€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
13 675€ 9 089€ 17 237€ 269 682€ 245 164€ 244 598€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
381 306€ 317 115€ 384 529€ 266 231€ 152 676€ 38 283€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
11 869 € 111 372 € 373 101 € 416 602 € 976 895 € 89 225 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
11 880€ 287 647€ 69 806€ 227 588€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
11 869€ 99 492€ 85 454€ 346 796€ 749 307€ 89 225€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
550 321 € 559 994 € 580 522 € 661 726 € 710 571 € 708 004 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 490€ 7 205€ 11 402€ 1 522€ 3 000€ 433€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
529 649€ 552 789€ 569 120€ 660 204€ 707 571€ 707 571€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 182€