Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
118 683 € 103 382 € 163 039 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
118 538€ 102 016€ 153 735€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
145€ 1 366€ 9 304€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
113 826 € 99 890 € 140 546 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
64 920€ 35 101€ 86 994€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
14 125€ 26 788€ 23 212€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
33 907 € 36 470 € 29 481 €
16
E.1.
Mzdové náklady
25 333€ 27 120€ 21 274€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 507€ 8 367€ 6 538€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 067€ 983€ 1 669€
20
F.
Dane a poplatky
453€ 126€ 149€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
98€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
98€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
62€ 787€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
261€ 618€ 710€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 857 € 3 492 € 22 493 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
39 493 € 40 127 € 43 529 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 € 111 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4€ 111€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
163 € 178 € 500 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
29 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
29€
52
O.
Kurzové straty
10€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
163€ 178€ 461€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-159 € -67 € -500 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 698 € 3 425 € 21 993 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 086 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 086€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 612 € 2 465 € 21 993 €