Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„DGA” DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
342 955 € 294 104 € 331 315 € 262 948 € 162 010 € 65 612 € 61 971 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
80 855 € 26 498 € 17 465 € 28 994 € 37 775 € 12 163 € 23 393 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
80 855 € 26 498 € 17 465 € 28 994 € 37 775 € 12 163 € 23 393 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
80 855€ 26 498€ 17 465€ 28 994€ 37 775€ 12 163€ 23 393€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
262 100 € 267 606 € 313 850 € 233 954 € 121 880 € 53 432 € 37 583 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
75 € 58 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
73 688 € 39 282 € 80 313 € 84 486 € 61 373 € 24 038 € 21 931 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
62 707€ 31 913€ 68 639€ 77 988€ 61 373€ 23 042€ 19 566€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
8 138€ 7 360€ 11 318€ 5 376€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
996€ 2 365€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 843€ 9€ 356€ 1 122€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
188 337 € 228 266 € 233 537 € 149 468 € 60 507 € 29 394 € 15 652 €
056
B.IV.1
Peniaze
188 337€ 228 266€ 233 537€ 149 468€ 30 350€ 9 260€ 10 672€
057
B.IV.2
Účty v bankách
30 157€ 20 134€ 4 980€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 355 € 17 € 995 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 355€ 17€ 995€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
342 955 € 294 104 € 331 315 € 262 948 € 162 010 € 65 612 € 61 971 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
234 642 € 211 843 € 175 162 € 128 974 € 60 769 € 47 135 € 41 010 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 663 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
663€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
205 185 € 167 859 € 121 671 € 53 466 € 39 833 € 33 706 € 35 966 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
42 092€ 35 966€ 35 966€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 259€ -2 260€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
22 154 € 36 681 € 46 188 € 68 205 € 13 634 € 6 126 € -2 259 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
108 313 € 82 261 € 156 153 € 133 974 € 101 241 € 18 477 € 20 961 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 668 € 2 542 € 1 867 € 1 341 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 668€ 2 542€ 1 867€ 1 341€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
48 172 € 1 707 € 9 680 € 17 655 € 25 641 € 2 594 € 14 468 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
707€ 598€ 495€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
24 934€ 1 996€ 13 973€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
56 473 € 78 012 € 144 606 € 116 319 € 74 259 € 15 883 € 6 493 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
55 103€ 26 842€ 78 486€ 67 711€ 30 945€ 12 075€ 3 536€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
46 880€ 63 680€ 31 542€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
31 543€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
928€ 2 091€ 2 013€ 1 990€ 1 243€ 1 228€ 1 195€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
715€ 767€ 748€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
442€ 2 199€ 427€ 15 076€ 9 813€ 1 813€ 1 014€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€