Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„DGA” DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 500€ 6 990€ 15 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 688€ 6 800€ 21 927€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-7 188 € 190 € -6 927 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
294 190 € 513 480 € 553 149 € 580 146 € 310 766 € 201 731 € 136 634 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
294 190€ 513 480€ 553 149€ 580 146€ 310 766€ 201 731€ 136 634€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
243 591 € 418 300 € 449 408 € 446 302 € 259 885 € 148 111 € 99 691 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 117€ 18 404€ 17 116€ 17 955€ 15 464€ 30 870€ 9 869€
10
B.2
Služby
201 474€ 399 896€ 432 292€ 428 347€ 244 421€ 117 241€ 89 822€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
50 599 € 95 180 € 103 741 € 126 656 € 51 071 € 46 693 € 36 943 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
24 785 € 28 239 € 28 320 € 24 326 € 26 723 € 25 245 € 25 088 €
13
C.1
Mzdové náklady
19 961€ 18 604€ 18 480€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 560€ 6 537€ 6 505€
16
C.4
Sociálne náklady
202€ 104€ 103€
17
D
Dane a poplatky
877€ 955€ 226€ 232€ 811€ 77€ 195€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 706€ 16 384€ 13 528€ 13 072€ 12 038€ 11 230€ 11 230€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
44 167€ 22 916€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
58 229€ 12 163€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
52 913€ 1 309€ 1 167€ 49€ 13€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 003€ 4 009€ 2 069€ 1 852€ 3 070€ 173€ 172€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
31 079 € 46 902 € 59 598 € 88 341 € 19 231 € 9 981 € 258 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
14€ 7€ 8€ 2€ 2€
39
N
Nákladové úroky
1 253€ 305€ 718€ 1 108€ 1 224€ 573€ 1 338€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
2€ 0€ 3€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
164€ 39€ 6€ 26€ 23€ 1 509€ 1 178€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 419 € -344 € -710 € -1 127 € -1 239 € -2 080 € -2 517 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
29 660 € 46 558 € 58 888 € 87 214 € 17 992 € 7 901 € -2 259 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 506 € 9 877 € 12 700 € 19 009 € 4 358 € 1 775 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 506€ 9 877€ 12 700€ 19 009€ 4 358€ 1 775€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
22 154 € 36 681 € 46 188 € 68 205 € 13 634 € 6 126 € -2 259 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
29 660 € 46 558 € 58 888 € 87 214 € 17 992 € 7 901 € -2 259 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
22 154 € 36 681 € 46 188 € 68 205 € 13 634 € 6 126 € -2 259 €