Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KAMAX Fasteners s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
22 832 755 € 19 693 897 € 16 729 633 € 50 731 € 159 400 € 135 709 € 131 821 € 48 495 € 110 379 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
21 068 147 € 19 125 048 € 8 311 813 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
77 707 € 9 381 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
77 707€ 9 381€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
20 990 440 € 19 115 667 € 8 311 813 €
012
A.II.1
Pozemky
925 000€ 925 000€ 925 000€
013
A.II.2
Stavby
9 801 118€ 9 428 628€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 489 901€ 7 861 556€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
960 707€ 900 483€ 4 681 937€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
813 714€ 2 704 876€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 721 048 € 516 389 € 8 417 820 € 50 731 € 159 400 € 135 709 € 131 821 € 48 495 € 110 379 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
688 755 € 214 809 €
035
B.I.1
Materiál
495 277€ 193 385€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
167 325€ 18 577€
037
B.I.3
Výrobky
26 153€ 2 847€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
148 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
148 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
299 970 € 140 524 € 11 026 € 10 798 € 131 045 € 112 785 € 114 084 € 34 451 € 103 967 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
220 868 € 52 153 € 11 026 € 10 798 € 131 045 € 112 785 € 114 084 € 34 451 € 103 967 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
217 802€ 48 104€ 11 026€ 10 798€ 131 045€ 112 785€ 114 084€ 34 451€ 103 967€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 066€ 4 049€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
72 890€ 88 371€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 212€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
584 323 € 161 056 € 8 406 794 € 39 933 € 28 355 € 22 923 € 17 737 € 14 044 € 6 412 €
072
B.V.1.
Peniaze
865€ 579€ 254€
073
B.V.2.
Účty v bankách
583 458€ 160 477€ 8 406 540€ 39 933€ 28 355€ 22 923€ 17 737€ 14 044€ 6 412€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
43 560 € 52 460 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
26 900€ 39 017€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 660€ 13 443€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
22 832 755 € 19 693 897 € 16 729 633 € 50 730 € 159 400 € 135 709 € 131 821 € 48 495 € 110 379 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 994 155 € 13 289 984 € 14 998 380 € 32 097 € 33 634 € 26 825 € 22 088 € 17 655 € 13 525 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 013 278 € 5 013 278 € 5 013 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 013 278€ 5 013 278€ 5 013 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 724 624 € -16 225 € 17 491 € 19 029 € 12 219 € 7 481 € 3 049 € -1 081 € -4 946 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
17 491€ 19 029€ 12 219€ 7 481€ 3 049€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 724 624€ -16 225€ -1 081€ -4 946€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-3 295 827 € -1 708 397 € -33 717 € -1 538 € 6 809 € 4 738 € 4 433 € 4 130 € 3 865 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
11 531 757 € 6 153 918 € 1 731 253 € 18 633 € 125 766 € 108 884 € 109 733 € 30 840 € 96 854 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 002 788 € 5 049 039 € 144 556 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
144 556 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
144 556€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
10 000 000€ 5 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 788€ 39€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
49 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 492 575 € 1 080 986 € 1 584 447 € 16 383 € 123 266 € 107 084 € 107 933 € 30 840 € 96 854 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 351 132 € 1 010 270 € 1 574 140 € 7 215 € 91 184 € 80 068 € 78 303 € 3 615 € 72 648 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
568 460€ 297 720€ 22 648€ 91 169€ 80 045€ 78 296€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
782 672€ 712 550€ 1 551 492€ 7 215€ 15€ 24€ 7€ 3 615€ 72 648€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
80 422€ 38 607€ 4 418€ 4 115€ 3 941€ 3 947€ 3 895€ 3 690€ 3 412€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
46 398€ 24 929€ 3 102€ 3 114€ 3 015€ 2 040€ 4 108€ 2 849€ 1 869€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
14 623€ 7 180€ 2 787€ 1 939€ 25 126€ 21 029€ 21 627€ 20 686€ 18 925€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
36 394 € 23 893 € 2 250 € 2 250 € 2 500 € 1 800 € 1 800 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
25 640€ 23 893€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
10 754€ 2 250€ 2 250€ 2 500€ 1 800€ 1 800€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 306 843 € 249 995 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 222 469€ 243 693€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
84 374€ 6 302€