Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MIVO Invest - LM, s.r.o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.07.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 484 € 70 012 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
61 377 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
61 377 €
012
A.II.1
Pozemky
1 377€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
60 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 484 € 8 598 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 067 € 4 634 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 067€ 4 181€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
391€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
62€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
417 € 3 964 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 867€
057
B.IV.2
Účty v bankách
417€ 97€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
37 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
33€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
4€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 484 € 70 012 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-22 449 € -144 026 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 642 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 642€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
483 194 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
483 194€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-50 334 € -564 118 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 188€ 8 188€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-58 522€ -572 306€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
21 243 € -69 741 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 692 € 191 159 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
31 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
31€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 692 € 74 728 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 692€ 23 158€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
100€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
41 470€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
116 400€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
21 241 € 22 879 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
21 241€ 22 879€