Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
12 930 831 € 11 932 458 € 10 416 819 € 10 232 973 € 10 933 011 € 10 357 645 € 11 618 448 € 11 315 105 € 11 015 388 € 12 119 569 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 729 873 € 5 574 130 € 5 494 426 € 5 499 366 € 5 568 019 € 6 084 392 € 6 397 153 € 6 716 942 € 7 348 883 € 8 115 985 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 729 873 € 5 574 130 € 5 494 426 € 5 499 366 € 5 568 019 € 6 084 392 € 6 397 153 € 6 716 942 € 7 348 883 € 8 115 985 €
012
A.II.1
Pozemky
658 373€ 658 373€ 658 373€ 658 373€ 658 373€ 658 373€ 658 373€ 658 373€ 658 373€ 658 373€
013
A.II.2
Stavby
2 999 084€ 3 434 749€ 3 451 013€ 3 662 856€ 3 949 819€ 4 013 010€ 4 376 247€ 4 881 516€ 5 440 173€ 5 966 950€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 066 564€ 1 411 415€ 1 321 320€ 1 172 285€ 953 975€ 1 021 167€ 1 157 531€ 973 971€ 1 045 192€ 1 287 580€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 520€ 5 520€ 5 520€ 5 520€ 5 520€ 5 520€ 5 520€ 5 520€ 5 520€ 5 520€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
332€ 64 073€ 58 200€ 332€ 332€ 386 322€ 199 482€ 197 562€ 199 625€ 197 562€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 196 908 € 6 354 099 € 4 920 220 € 4 724 717 € 5 358 077 € 4 260 732 € 5 203 317 € 4 573 901 € 3 659 033 € 3 996 060 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 308 267 € 2 025 129 € 949 381 € 1 260 197 € 1 760 659 € 1 127 048 € 1 201 806 € 1 910 785 € 1 361 627 € 1 629 248 €
035
B.I.1
Materiál
356 129€ 501 440€ 148 393€ 122 365€ 219 881€ 193 432€ 159 896€ 287 744€ 144 235€ 297 633€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
1 952 138€ 1 523 689€ 800 988€ 1 137 832€ 1 540 778€ 933 616€ 1 041 910€ 1 623 041€ 1 217 392€ 1 331 615€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
58 264 € 38 146 € 25 360 € 18 234 € 115 543 € 112 860 € 96 375 € 127 629 € 276 473 € 361 028 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
58 264€ 38 146€ 25 360€ 18 234€ 115 543€ 112 860€ 96 375€ 127 629€ 276 473€ 361 028€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 491 011 € 4 094 438 € 3 197 955 € 2 717 229 € 3 282 859 € 2 828 835 € 3 737 382 € 2 133 307 € 1 879 156 € 1 952 360 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 477 946 € 4 094 407 € 3 195 960 € 2 662 141 € 3 243 337 € 2 820 351 € 3 581 248 € 2 109 739 € 1 879 111 € 1 917 441 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 470 026€ 3 735 503€ 3 189 340€ 2 655 788€ 3 237 751€ 2 814 667€ 212€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 574 928€ 2 032 136€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 920€ 358 904€ 6 620€ 6 353€ 5 586€ 5 684€ 6 108€ 77 603€ 1 879 111€ 1 917 441€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
32€ 31€ 23€ 55 088€ 39 522€ 8 484€ 155 780€ 157€ 45€ 34 919€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
13 033€ 1 972€ 354€ 23 411€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 339 366 € 196 386 € 747 524 € 729 057 € 199 016 € 191 989 € 167 754 € 402 180 € 141 777 € 53 424 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 459€ 10 935€ 4 536€ 3 086€ 2 600€ 3 119€ 1 723€ 2 575€ 2 384€ 1 431€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 333 907€ 185 451€ 742 988€ 725 971€ 196 416€ 188 870€ 166 031€ 399 605€ 139 393€ 51 993€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 050 € 4 229 € 2 173 € 8 890 € 6 915 € 12 521 € 17 978 € 24 262 € 7 472 € 7 524 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
59€ 79€ 102€ 47€ 193€ 5 061€ 11 029€ 89€ 108€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 050€ 4 170€ 2 094€ 8 788€ 6 868€ 12 328€ 12 585€ 12 630€ 7 051€ 7 084€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
332€ 603€ 332€ 332€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
12 930 831 € 11 932 458 € 10 416 819 € 10 232 973 € 10 933 011 € 10 357 645 € 11 618 448 € 11 315 105 € 11 015 388 € 12 119 569 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 396 928 € 7 002 921 € 6 779 455 € 6 578 237 € 6 535 113 € 6 456 093 € 6 266 677 € 6 141 033 € 5 668 136 € 5 483 463 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 243 777 € 6 243 777 € 6 243 777 € 6 243 777 € 6 243 777 € 6 243 777 € 6 243 777 € 6 243 777 € 6 243 777 € 6 243 777 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 243 777€ 6 243 777€ 6 243 777€ 6 243 777€ 6 243 777€ 6 243 777€ 6 243 777€ 6 243 777€ 6 243 777€ 6 243 777€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 130€ 3 130€ 3 130€ 3 130€ 3 130€ 3 130€ 3 130€ 3 130€ 3 130€ 3 130€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
315 392 € 293 046 € 272 924 € 268 612 € 260 710 € 241 768 € 229 204 € 168 349 € 149 881 € 143 771 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
315 392€ 293 046€ 272 924€ 268 612€ 260 710€ 241 768€ 229 204€ 168 349€ 149 881€ 143 771€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
422 009 € 422 009 € 422 009 € 422 009 € 422 009 € 422 009 € 422 009 € 422 009 € 422 009 € 422 009 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
422 009€ 422 009€ 422 009€ 422 009€ 422 009€ 422 009€ 422 009€ 422 009€ 422 009€ 422 009€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
18 613 € -182 507 € -363 603 € -402 415 € -473 533 € -644 007 € -757 087 € -1 304 784 € -1 335 334 € -1 390 324 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
18 613€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-182 507€ -363 603€ -402 415€ -473 533€ -644 007€ -757 087€ -1 304 784€ -1 335 334€ -1 390 324€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
394 007 € 223 466 € 201 218 € 43 124 € 79 020 € 189 416 € 125 644 € 608 552 € 184 673 € 61 100 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 205 068 € 4 543 836 € 3 193 891 € 3 153 451 € 3 805 496 € 3 204 250 € 4 548 731 € 4 259 717 € 4 317 595 € 5 476 890 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 430 € 9 658 € 10 034 € 9 968 € 10 136 € 9 680 € 8 315 € 6 747 € 6 432 € 40 148 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 430€ 9 658€ 10 034€ 9 968€ 10 136€ 9 680€ 8 315€ 6 747€ 6 432€ 8 059€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
32 089€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
38 648 € 22 230 € 28 249 € 31 461 € 16 024 € 7 213 € 6 417 € 6 968 € 4 288 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
38 648€ 22 230€ 28 249€ 31 461€ 16 024€ 7 213€ 6 417€ 6 968€ 4 288€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 024 783 € 4 376 621 € 3 033 362 € 3 021 886 € 3 692 083 € 3 110 778 € 4 480 608 € 4 178 863 € 4 260 284 € 4 348 803 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 403 746 € 3 983 165 € 2 585 674 € 2 785 696 € 3 492 890 € 2 723 554 € 4 283 153 € 3 850 905 € 4 056 677 € 4 262 874 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 666 617€ 3 255 293€ 2 328 960€ 2 450 116€ 3 144 605€ 2 469 113€ 3 959 170€ 3 677 033€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
44 099€ 31 507€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
737 129€ 727 872€ 256 714€ 335 580€ 348 285€ 254 441€ 279 884€ 142 365€ 4 056 677€ 4 262 874€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
116 576€ 70 949€ 73 657€ 73 257€ 62 890€ 60 831€ 53 257€ 50 797€ 58 499€ 48 995€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
72 210€ 47 524€ 48 842€ 48 254€ 42 695€ 40 318€ 34 598€ 31 603€ 33 277€ 30 730€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
432 251€ 274 983€ 325 189€ 114 679€ 93 371€ 135 754€ 109 600€ 244 465€ 91 377€ 6 204€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
237€ 150 321€ 1 093€ 20 454€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
131 207 € 135 327 € 122 246 € 90 136 € 87 253 € 76 579 € 53 391 € 67 139 € 46 591 € 78 807 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
64 408€ 57 061€ 54 305€ 41 474€ 45 786€ 44 247€ 38 647€ 39 043€ 39 268€ 53 353€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
66 799€ 78 266€ 67 941€ 48 662€ 41 467€ 32 332€ 14 744€ 28 096€ 7 323€ 25 454€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 009 132€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
328 835 € 385 701 € 443 473 € 501 285 € 592 402 € 697 302 € 803 040 € 914 355 € 1 029 657 € 1 159 216 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 000€ 4 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
270 227€ 327 959€ 385 694€ 442 418€ 500 232€ 591 552€ 697 077€ 803 058€ 914 355€ 986 219€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
58 608€ 57 742€ 57 779€ 58 867€ 92 170€ 105 750€ 105 963€ 111 297€ 111 302€ 168 997€