Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
27 360 016 € 38 327 563 € 30 891 695 € 26 933 876 € 29 486 853 € 30 577 088 € 22 334 982 € 14 880 017 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 154 666 € 2 928 464 € 2 893 417 € 2 965 412 € 2 785 935 € 3 047 988 € 2 097 337 € 1 471 727 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
157 372 € 156 014 € 167 926 € 172 010 € 31 127 € 9 182 € 14 215 € 19 248 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
157 372€ 153 265€ 164 037€ 172 010€ 29 081€ 6 307€ 9 712€ 13 116€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 2 749€ 3 889€ 0€ 1 246€ 2 875€ 4 503€ 6 132€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 800€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 997 294 € 2 772 450 € 2 725 491 € 2 236 549 € 2 747 027 € 3 038 806 € 2 083 122 € 1 452 479 €
012
A.II.1
Pozemky
688 859€ 320 849€ 320 849€ 137 274€ 137 274€ 137 274€ 137 274€ 137 274€
013
A.II.2
Stavby
1 850 477€ 2 218 958€ 2 131 351€ 1 410 257€ 662 369€ 547 836€ 519 016€ 450 548€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
384 308€ 232 643€ 240 137€ 641 501€ 1 164 604€ 1 453 433€ 1 024 838€ 864 657€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
73 650€ 33 154€ 47 517€ 782 780€ 900 263€ 401 994€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 556 853 € 7 781 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 7 486€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
549 000€ 295€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
7 853€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
24 145 025 € 35 287 482 € 27 895 498 € 23 727 611 € 26 485 219 € 27 249 294 € 20 134 631 € 13 274 367 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
166 434 € 111 915 € 98 800 € 391 758 € 173 932 € 238 851 € 243 673 € 53 164 €
035
B.I.1
Materiál
130 159€ 111 915€ 98 800€ 99 916€ 62 067€ 71 277€ 76 099€ 53 164€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
36 275€ 291 842€ 111 865€ 167 574€ 167 574€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 829 320 € 1 884 345 € 2 350 062 € 2 886 892 € 1 729 210 € 1 230 875 € 572 659 € 505 750 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 231 117 € 1 558 212 € 1 301 867 € 2 673 651 € 1 544 114 € 1 003 305 € 460 749 € 481 117 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
80 783€ 133 066€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 231 117€ 1 558 212€ 1 221 084€ 2 540 585€ 1 544 114€ 1 003 305€ 460 749€ 481 117€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
107 140€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
58 094€ 99 093€ 699 000€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
600€ 7 086€ 21 429€ 43 067€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
540 109€ 227 040€ 241 455€ 213 241€ 178 010€ 206 141€ 68 843€ 24 633€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
11 395 082 € 17 064 992 € 16 073 016 € 11 774 778 € 12 725 164 € 15 672 132 € 10 486 949 € 10 671 767 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
8 232 250 € 15 394 735 € 12 754 972 € 11 705 268 € 12 230 350 € 15 672 099 € 10 462 055 € 10 365 082 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
38 435€ 34 240€ 74 227€ 52 461€ 1 988€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 193 815€ 15 360 495€ 12 680 745€ 11 652 807€ 12 228 362€ 15 672 099€ 10 462 055€ 10 365 082€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 252 075€ 683 109€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
14 497€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
6 062€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
450 728€ 392 100€ 33 794€ 469 063€ 0€ 295 287€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
910 757€ 1 219 529€ 2 228 338€ 29 654€ 25 751€ 33€ 24 894€ 11 398€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
10 754 174 € 16 226 215 € 9 373 605 € 8 674 168 € 11 856 898 € 10 107 421 € 8 831 335 € 2 043 671 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 578 533€ 442 286€ 440 835€ 609 024€ 205 304€ 280 194€ 87 017€ 46 604€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 175 641€ 15 783 929€ 8 932 770€ 8 065 144€ 11 651 594€ 9 827 227€ 8 744 318€ 1 997 067€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
60 325 € 111 617 € 102 780 € 240 853 € 215 699 € 279 806 € 103 014 € 133 923 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 356€ 1 414€ 5 224€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
60 325€ 102 017€ 93 791€ 239 439€ 139 768€ 145 471€ 90 413€ 133 923€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
9 600€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 633€ 70 707€ 134 335€ 12 601€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
27 360 016 € 38 327 563 € 30 891 695 € 26 933 876 € 29 486 853 € 30 577 088 € 22 334 982 € 14 880 017 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 192 702 € 7 482 785 € 5 293 598 € 4 875 321 € 4 960 320 € 9 640 919 € 6 274 875 € 4 179 990 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
903 373 € 903 373 € 903 373 € 903 373 € 903 373 € 903 373 € 903 373 € 903 373 €
082
A.I.1
Základné imanie
903 373€ 903 373€ 903 373€ 903 373€ 903 373€ 903 373€ 903 373€ 903 373€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
90 339 € 90 339 € 90 339 € 90 339 € 90 339 € 90 339 € 90 338 € 90 338 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
90 339€ 90 339€ 90 339€ 90 339€ 90 339€ 90 339€ 90 338€ 90 338€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
0 € 0 € 0 € 5 281 163 € 3 186 278 € 1 923 972 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 281 163€ 3 186 278€ 1 923 972€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 198 990 € 6 489 073 € 4 299 885 € 3 881 608 € 3 966 607 € 3 366 043 € 2 094 885 € 1 262 306 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
21 106 248 € 30 647 627 € 25 464 405 € 21 946 277 € 24 386 309 € 20 819 663 € 15 961 046 € 10 630 998 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
281 383 € 338 390 € 558 368 € 650 659 € 9 788 636 € 414 827 € 227 541 € 435 437 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
203 712 € 325 507 € 382 105 € 549 998 € 479 586 € 319 798 € 185 610 € 340 667 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
203 712€ 325 507€ 382 105€ 549 998€ 479 586€ 319 798€ 185 610€ 340 667€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
9 275 477€ 3 204€ 7 173€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
77 671€ 12 883€ 176 263€ 100 661€ 33 573€ 91 825€ 34 758€ 94 770€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 004 977 € 3 400 219 € 2 716 474 € 3 302 345 € 751 568 € 693 648 € 270 049 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 004 977€ 3 400 219€ 2 716 474€ 3 302 345€ 751 568€ 693 648€ 270 049€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
18 374 989 € 26 023 325 € 21 229 650 € 17 439 351 € 12 135 644 € 19 233 110 € 15 092 980 € 9 974 324 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 564 741 € 9 295 545 € 8 054 586 € 6 050 040 € 9 375 244 € 13 733 366 € 10 366 274 € 6 492 310 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 564 741€ 9 295 545€ 8 054 586€ 6 050 040€ 9 375 244€ 13 733 366€ 10 366 274€ 6 492 310€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
92 273€ 1 356 647€ 197 313€ 207 217€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
14 670 568€ 13 002 782€ 10 702 897€ 7 371 288€ 95 810€ 2 250 747€ 2 250 747€ 2 250 747€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 051 025€ 1 385 404€ 1 535 286€ 1 420 074€ 1 303 751€ 1 225 274€ 1 029 301€ 755 621€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
440 074€ 521 228€ 625 745€ 515 670€ 498 248€ 473 226€ 377 518€ 293 105€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
491 461€ 1 286 863€ 166 376€ 615 710€ 641 746€ 1 324 429€ 1 052 519€ 149 236€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
157 120€ 439 230€ 144 760€ 109 922€ 23 532€ 18 851€ 16 621€ 33 305€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
444 899 € 885 693 € 959 913 € 553 922 € 1 710 461 € 478 078 € 370 476 € 221 237 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
331 915€ 456 269€ 500 491€ 462 345€ 437 420€ 392 731€ 291 756€ 205 909€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
112 984€ 429 424€ 459 422€ 91 577€ 1 273 041€ 85 347€ 78 720€ 15 328€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
61 066 € 197 151 € 133 692 € 112 278 € 140 224 € 116 506 € 99 061 € 69 029 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
194 730€ 89 605€ 109 857€ 140 224€ 116 506€ 99 061€ 69 029€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
61 066€ 2 421€ 44 087€ 2 421€