Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 853 646 € 3 110 956 € 3 310 072 € 3 733 513 € 3 260 878 € 3 254 259 € 2 985 834 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 400 681 € 1 647 831 € 1 747 378 € 1 702 439 € 1 363 424 € 1 327 471 € 1 186 446 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 400 316 € 1 647 466 € 1 747 013 € 1 702 074 € 1 363 059 € 1 327 106 € 1 186 081 €
012
A.II.1
Pozemky
448 378€ 453 913€ 447 095€ 436 147€ 424 386€ 384 125€ 218 076€
013
A.II.2
Stavby
540 587€ 583 520€ 626 453€ 642 396€ 284 344€ 308 413€ 339 630€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
280 798€ 485 032€ 527 247€ 491 614€ 155 742€ 279 596€ 456 274€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
130 553€ 123 251€ 126 218€ 111 917€ 107 831€ 116 373€ 109 092€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 750€ 20 000€ 20 000€ 390 756€ 228 599€ 29 210€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 000€ 33 799€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
365 € 365 € 365 € 365 € 365 € 365 € 365 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
365€ 365€ 365€ 365€ 365€ 365€ 365€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 428 121 € 1 453 468 € 1 539 967 € 1 949 116 € 1 843 977 € 1 921 368 € 1 718 653 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
701 255 € 580 643 € 575 555 € 721 127 € 613 758 € 825 417 € 979 455 €
032
B.I.1
Materiál
83 864€ 88 718€ 71 244€ 49 994€ 29 079€ 49 189€ 36 485€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
131 877€ 135 935€ 122 323€ 148 122€ 133 651€ 139 600€ 172 006€
034
B.I.3
Výrobky
235 649€ 139 797€ 178 779€ 221 257€ 230 851€ 387 453€ 362 089€
035
B.I.4
Zvieratá
106 258€ 115 949€ 111 456€ 115 085€ 109 018€ 120 646€ 116 017€
036
B.I.5
Tovar
141 850€ 98 487€ 90 039€ 185 359€ 110 029€ 127 471€ 291 942€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 757€ 1 757€ 1 714€ 1 310€ 1 130€ 1 058€ 916€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 100 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 100€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
670 094 € 733 747 € 777 960 € 1 129 707 € 1 100 391 € 966 329 € 629 016 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
649 372€ 681 252€ 687 770€ 751 976€ 982 444€ 927 125€ 592 774€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 675€ 46 479€ 86 062€ 360 718€ 81 647€ 20 770€ 17 439€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 047€ 6 016€ 4 128€ 17 013€ 36 300€ 18 434€ 18 803€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
56 572 € 138 878 € 186 252 € 98 082 € 129 628 € 129 422 € 110 082 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 455€ 5 984€ 4 262€ 7 887€ 3 813€ 3 077€ 2 763€
057
B.IV.2
Účty v bankách
52 117€ 132 894€ 181 990€ 90 195€ 125 815€ 126 345€ 107 319€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
24 844 € 9 657 € 22 727 € 81 958 € 53 477 € 5 420 € 80 735 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 256€ 9 657€ 14 213€ 12 609€ 5 778€ 5 420€ 4 447€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
15 588€ 8 514€ 69 349€ 47 699€ 0€ 76 288€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 853 646 € 3 110 956 € 3 310 072 € 3 733 513 € 3 260 878 € 3 254 259 € 2 985 834 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 237 554 € 1 331 244 € 1 305 144 € 1 718 854 € 1 847 750 € 1 933 305 € 1 986 901 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 €
069
A.I.1
Základné imanie
8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 313 448 € 1 287 849 € 1 402 381 € 1 392 775 € 1 766 051 € 1 704 519 € 1 966 693 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 313 448€ 1 402 882€ 1 402 381€ 1 392 775€ 1 766 051€ 1 704 519€ 1 966 693€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-115 033€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-93 690 € 25 599 € -115 033 € 308 283 € 63 903 € 210 990 € 2 412 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 580 703 € 1 740 390 € 1 961 674 € 1 967 473 € 1 361 993 € 1 265 904 € 939 951 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
38 987 € 38 838 € 37 259 € 38 357 € 33 463 € 33 937 € 28 817 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
38 987€ 38 838€ 37 259€ 38 357€ 33 463€ 33 055€ 27 901€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
882€ 916€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
816 876 € 941 617 € 981 397 € 910 201 € 67 164 € 98 583 € 184 985 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
30 275€ 30 622€ 29 496€ 27 521€ 33 458€ 31 429€ 29 178€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
784 038€ 906 909€ 948 972€ 880 421€ 30 586€ 59 954€ 140 509€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 563€ 4 086€ 2 929€ 2 259€ 3 120€ 7 200€ 15 298€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
312 721 € 359 362 € 473 874 € 480 709 € 627 080 € 615 831 € 366 149 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
248 322€ 179 504€ 208 848€ 337 374€ 218 083€ 204 789€ 183 474€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 789€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
100 000€ 200 000€ 330 000€ 285 000€ 95 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
35 103€ 43 720€ 35 980€ 40 450€ 33 209€ 36 423€ 29 287€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 180€ 27 896€ 22 775€ 25 290€ 21 153€ 23 946€ 19 999€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 380€ 7 506€ 5 568€ 76 915€ 5 356€ 63 191€ 28 643€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
736€ 736€ 703€ 680€ 19 279€ 2 482€ 1 957€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
16 050€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
412 119 € 400 573 € 469 144 € 538 206 € 634 286 € 501 503 € 360 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
68 573€ 137 144€ 205 715€ 274 286€ 101 503€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
412 119€ 332 000€ 332 000€ 332 491€ 360 000€ 400 000€ 360 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
35 389 € 39 322 € 43 254 € 47 186 € 51 135 € 55 050 € 58 982 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
17€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
35 389€ 39 322€ 43 254€ 47 186€ 51 118€ 55 050€ 58 982€