Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 473 733 € 2 853 646 € 3 110 956 € 3 310 072 € 3 733 513 € 3 260 878 € 3 254 259 € 2 985 834 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 517 984 € 1 400 681 € 1 647 831 € 1 747 378 € 1 702 439 € 1 363 424 € 1 327 471 € 1 186 446 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 517 619 € 1 400 316 € 1 647 466 € 1 747 013 € 1 702 074 € 1 363 059 € 1 327 106 € 1 186 081 €
012
A.II.1
Pozemky
711 961€ 448 378€ 453 913€ 447 095€ 436 147€ 424 386€ 384 125€ 218 076€
013
A.II.2
Stavby
497 655€ 540 587€ 583 520€ 626 453€ 642 396€ 284 344€ 308 413€ 339 630€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
185 182€ 280 798€ 485 032€ 527 247€ 491 614€ 155 742€ 279 596€ 456 274€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
122 821€ 130 553€ 123 251€ 126 218€ 111 917€ 107 831€ 116 373€ 109 092€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 750€ 20 000€ 20 000€ 390 756€ 228 599€ 29 210€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 000€ 33 799€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
365 € 365 € 365 € 365 € 365 € 365 € 365 € 365 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
365€ 365€ 365€ 365€ 365€ 365€ 365€ 365€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
898 413 € 1 428 121 € 1 453 468 € 1 539 967 € 1 949 116 € 1 843 977 € 1 921 368 € 1 718 653 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
540 248 € 701 255 € 580 643 € 575 555 € 721 127 € 613 758 € 825 417 € 979 455 €
035
B.I.1
Materiál
103 989€ 83 864€ 88 718€ 71 244€ 49 994€ 29 079€ 49 189€ 36 485€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
116 998€ 131 877€ 135 935€ 122 323€ 148 122€ 133 651€ 139 600€ 172 006€
037
B.I.3
Výrobky
133 684€ 235 649€ 139 797€ 178 779€ 221 257€ 230 851€ 387 453€ 362 089€
038
B.I.4
Zvieratá
115 150€ 106 258€ 115 949€ 111 456€ 115 085€ 109 018€ 120 646€ 116 017€
039
B.I.5
Tovar
68 541€ 141 850€ 98 487€ 90 039€ 185 359€ 110 029€ 127 471€ 291 942€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 886€ 1 757€ 1 757€ 1 714€ 1 310€ 1 130€ 1 058€ 916€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 100 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 100 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 100€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
229 402 € 670 094 € 733 747 € 777 960 € 1 129 707 € 1 100 391 € 966 329 € 629 016 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
211 841 € 649 372 € 681 252 € 687 770 € 751 976 € 982 444 € 927 125 € 592 774 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
211 841€ 649 372€ 681 252€ 687 770€ 751 976€ 982 444€ 927 125€ 592 774€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 636€ 16 675€ 46 479€ 86 062€ 360 718€ 81 647€ 20 770€ 17 439€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
925€ 4 047€ 6 016€ 4 128€ 17 013€ 36 300€ 18 434€ 18 803€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
128 563 € 56 572 € 138 878 € 186 252 € 98 082 € 129 628 € 129 422 € 110 082 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 331€ 4 455€ 5 984€ 4 262€ 7 887€ 3 813€ 3 077€ 2 763€
073
B.V.2.
Účty v bankách
124 232€ 52 117€ 132 894€ 181 990€ 90 195€ 125 815€ 126 345€ 107 319€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
57 336 € 24 844 € 9 657 € 22 727 € 81 958 € 53 477 € 5 420 € 80 735 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 643€ 9 256€ 9 657€ 14 213€ 12 609€ 5 778€ 5 420€ 4 447€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
46 693€ 15 588€ 8 514€ 69 349€ 47 699€ 0€ 76 288€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 473 733 € 2 853 646 € 3 110 956 € 3 310 072 € 3 733 513 € 3 260 878 € 3 254 259 € 2 985 834 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 301 636 € 1 237 554 € 1 331 244 € 1 305 144 € 1 718 854 € 1 847 750 € 1 933 305 € 1 986 901 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 €
082
A.I.1
Základné imanie
8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 € 8 898 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€ 8 898€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 219 757 € 1 313 448 € 1 287 849 € 1 402 381 € 1 392 775 € 1 766 051 € 1 704 519 € 1 966 693 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 219 757€ 1 313 448€ 1 402 882€ 1 402 381€ 1 392 775€ 1 766 051€ 1 704 519€ 1 966 693€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-115 033€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
64 083 € -93 690 € 25 599 € -115 033 € 308 283 € 63 903 € 210 990 € 2 412 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 130 864 € 1 580 703 € 1 740 390 € 1 961 674 € 1 967 473 € 1 361 993 € 1 265 904 € 939 951 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
754 157 € 816 876 € 941 617 € 981 397 € 910 201 € 67 164 € 98 583 € 184 985 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
626 668€ 615 000€ 602 867€ 606 690€ 610 513€ 14 336€ 3 519€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
31 797€ 30 275€ 30 622€ 29 496€ 27 521€ 33 458€ 31 429€ 29 178€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
93 923€ 169 038€ 304 042€ 342 282€ 269 908€ 16 250€ 56 435€ 140 509€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 769€ 2 563€ 4 086€ 2 929€ 2 259€ 3 120€ 7 200€ 15 298€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
68 573€ 137 144€ 205 715€ 274 286€ 101 503€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
257 414 € 312 721 € 359 362 € 473 874 € 480 709 € 627 080 € 615 831 € 366 149 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
179 904 € 248 322 € 179 504 € 208 848 € 337 374 € 218 083 € 204 789 € 191 263 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
179 904€ 248 322€ 179 504€ 208 848€ 337 374€ 218 083€ 204 789€ 191 263€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
100 000€ 200 000€ 330 000€ 285 000€ 95 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
38 782€ 35 103€ 43 720€ 35 980€ 40 450€ 33 209€ 36 423€ 29 287€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 518€ 23 180€ 27 896€ 22 775€ 25 290€ 21 153€ 23 946€ 19 999€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
13 602€ 5 380€ 7 506€ 5 568€ 76 915€ 5 356€ 63 191€ 28 643€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
608€ 736€ 736€ 703€ 680€ 19 279€ 2 482€ 1 957€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
39 293 € 38 987 € 38 838 € 37 259 € 38 357 € 33 463 € 33 937 € 28 817 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
39 293€ 38 987€ 38 838€ 37 259€ 38 357€ 33 463€ 33 055€ 27 901€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
882€ 916€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
80 000€ 412 119€ 332 000€ 332 000€ 332 491€ 360 000€ 400 000€ 360 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
16 050€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
41 233 € 35 389 € 39 322 € 43 254 € 47 186 € 51 135 € 55 050 € 58 982 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
17€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
41 233€ 35 389€ 39 322€ 43 254€ 47 186€ 51 118€ 55 050€ 58 982€