Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 321 620€ 1 316 932€ 1 400 427€ 1 449 924€ 1 549 580€ 1 852 412€ 2 083 641€ 1 408 766€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 136 707€ 1 215 975€ 1 203 864€ 1 290 768€ 1 396 666€ 1 625 186€ 1 894 685€ 1 298 615€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
184 913 € 100 957 € 196 563 € 159 156 € 152 914 € 227 226 € 188 956 € 110 151 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 302 713 € 2 324 157 € 2 311 601 € 2 335 773 € 2 633 841 € 2 271 303 € 2 602 320 € 2 262 040 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 360 014€ 2 171 895€ 2 278 372€ 2 333 250€ 2 567 284€ 2 400 907€ 2 543 748€ 2 080 544€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-138 831€ 57 478€ -54 210€ -75 155€ 4 351€ -178 140€ -12 098€ 123 963€
07
II.3
Aktivácia
81 530€ 94 784€ 87 439€ 77 678€ 62 206€ 48 536€ 70 670€ 57 533€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 742 703 € 1 912 031 € 1 780 490 € 1 895 210 € 1 955 936 € 1 770 058 € 1 931 083 € 1 724 912 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 002 511€ 1 174 716€ 1 107 898€ 1 137 455€ 1 138 929€ 1 126 032€ 1 212 510€ 1 158 492€
10
B.2
Služby
740 192€ 737 315€ 672 592€ 757 755€ 817 007€ 644 026€ 718 573€ 566 420€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
744 923 € 513 083 € 727 674 € 599 719 € 830 819 € 728 471 € 860 193 € 647 279 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
684 501 € 724 128 € 687 516 € 646 524 € 607 752 € 592 552 € 571 303 € 520 925 €
13
C.1
Mzdové náklady
485 862€ 506 736€ 484 513€ 463 168€ 434 771€ 423 980€ 407 681€ 369 218€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
168 661€ 178 491€ 167 747€ 156 486€ 146 814€ 141 632€ 138 950€ 128 472€
16
C.4
Sociálne náklady
29 978€ 38 901€ 35 256€ 26 870€ 26 167€ 26 940€ 24 672€ 23 235€
17
D
Dane a poplatky
59 283€ 63 425€ 64 747€ 61 401€ 61 216€ 58 428€ 58 803€ 46 508€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
313 882€ 313 154€ 297 281€ 290 020€ 188 646€ 231 363€ 327 874€ 385 323€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
100 009€ 165 287€ 75 991€ 66 064€ 189 432€ 52 951€ 85 825€ 67 570€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
60 562€ 50 965€ 48 823€ 35 003€ 46 902€ 45 904€ 68 727€ 55 671€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 019€ 2 205€ 2 673€ 24 573€ 13 566€ 17 076€ 3 034€ 414€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
483 670€ 485 487€ 486 924€ 417 082€ 502 823€ 345 266€ 451 645€ 396 412€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
102 194€ 61 041€ 93 456€ 66 601€ 158 150€ 69 884€ 70 998€ 75 816€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
109 199 € -51 061 € 96 093 € -41 257 € 446 842 € 111 481 € 296 924 € 26 604 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
62€ 82€ 100€ 220€ 2 054€ 3 694€ 6 916€ 457€
39
N
Nákladové úroky
34 916€ 40 870€ 64 738€ 67 787€ 47 145€ 29 947€ 26 026€ 19 380€
40
XI.
Kurzové zisky
36€
41
O
Kurzové straty
36€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
18€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 286€ 3 364€ 1 819€ 2 738€ 3 288€ 4 230€ 5 189€ 4 019€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-38 140 € -44 152 € -66 457 € -70 341 € -48 361 € -30 483 € -24 299 € -22 906 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
71 059 € -95 213 € 29 636 € -111 598 € 398 481 € 80 998 € 272 625 € 3 698 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 976 € -1 523 € 4 037 € 3 435 € 90 198 € 17 095 € 61 635 € 1 286 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 770€ 2 880€ 2 880€ 91 112€ 21 261€ 70 585€ 14 078€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-794€ -1 523€ 1 157€ 555€ -914€ -4 166€ -8 950€ -12 792€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
64 083 € -93 690 € 25 599 € -115 033 € 308 283 € 63 903 € 210 990 € 2 412 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
3 335€
53
T
Mimoriadne náklady
3 335€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
71 059 € -95 213 € 29 636 € -111 598 € 398 481 € 80 998 € 272 625 € 3 698 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
64 083 € -93 690 € 25 599 € -115 033 € 308 283 € 63 903 € 210 990 € 2 412 €