Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
-
-
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
417 626 € 362 707 € 297 899 € 304 898 € 348 300 € 304 197 € 467 305 € 411 644 € 378 956 € 237 910 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
62 358 € 69 592 € 92 011 € 83 275 € 97 832 € 116 516 € 88 420 € 144 721 € 119 821 € 132 572 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
62 358 € 69 592 € 92 011 € 83 275 € 97 832 € 116 516 € 88 420 € 144 721 € 119 821 € 132 572 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
62 358€ 69 592€ 86 104€ 65 255€ 67 281€ 73 431€ 85 734€ 103 017€ 116 080€ 128 480€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 907€ 18 020€ 30 551€ 43 085€ 2 686€ 41 704€ 3 741€ 4 092€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
355 268 € 293 115 € 205 888 € 221 623 € 250 468 € 187 681 € 378 885 € 266 923 € 259 135 € 105 338 €
015
B.I.
Zásoby
84 879€ 84 879€ 309 524€ 604€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
123 023 € 107 107 € 27 294 € 59 546 € 20 802 € 41 578 € 26 734 € 99 990 € 53 126 € 44 401 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
15 311€ 10 134€ 22 093€ 49 743€ 18 845€ 18 070€ 14 587€ 21 428€ 22 252€ 42 370€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
3 604€ 3 345€ 2 223€ 9 369€ 21 553€ 11 551€ 17 996€ 1 043€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
104 108€ 93 628€ 2 978€ 434€ 1 957€ 1 955€ 596€ 60 566€ 30 874€ 988€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
147 366 € 101 129 € 178 594 € 162 077 € 229 666 € 146 103 € 42 627 € 166 933 € 206 009 € 60 333 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
147 366€ 101 129€ 178 594€ 162 077€ 229 666€ 146 103€ 42 627€ 166 933€ 206 009€ 60 333€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
417 626 € 362 707 € 297 899 € 304 898 € 348 300 € 304 197 € 467 305 € 411 644 € 378 956 € 237 910 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
271 113 € 236 663 € 199 471 € 196 205 € 233 234 € 189 950 € 79 378 € 84 693 € 143 307 € 127 832 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 332€ 332€ 332€ 332€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
70 900€ 70 900€ 71 743€ 71 743€ 71 743€ 71 743€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
192 578 € 158 128 € 120 093 € 116 827 € 153 856 € 110 572 € 72 075 € 77 390 € 136 004 € 120 529 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
146 513 € 126 044 € 98 428 € 108 693 € 115 066 € 114 247 € 387 927 € 326 951 € 235 649 € 110 078 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
585€ 526€ 471€ 419€ 313€ 209€ 503€ 623€ 576€ 486€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
142 835 € 123 028 € 96 475 € 106 365 € 112 606 € 111 297 € 298 396 € 323 114 € 232 971 € 107 319 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
46 503€ 37 776€ 18 009€ 29 069€ 25 154€ 23 168€ 30 883€ -14 929€ 22 018€ 19 123€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 831€ 2 022€ 1 655€ 2 686€ 2 155€ 2 117€ 2 080€ 3 609€ 3 103€ 3 081€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
12 212€ 11 634€ 366€ 485€ 8 621€ 591€ 488€ 1 465€ 3 767€ 425€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
82 289€ 71 596€ 76 445€ 74 125€ 76 676€ 85 421€ 264 945€ 332 969€ 204 083€ 84 690€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 093€ 2 490€ 1 482€ 1 909€ 2 147€ 2 741€ 2 364€ 3 214€ 2 102€ 2 273€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
86 664€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci