Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
12 952 624€ 20 826 758€ 14 466 110€ 16 261 481€ 11 563 479€ 11 298 674€ 9 187 924€ 7 547 269€ 9 302 393€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 975 284€ 18 957 747€ 13 204 054€ 14 490 066€ 10 204 047€ 10 199 662€ 8 177 324€ 7 084 832€ 8 931 144€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
977 340 € 1 869 011 € 1 262 056 € 1 771 415 € 1 359 432 € 1 099 012 € 1 010 600 € 462 437 € 371 249 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
8 246 273 € 8 190 625 € 7 751 029 € 7 030 830 € 6 704 567 € 6 497 787 € 6 389 961 € 6 284 747 € 6 567 777 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 236 771€ 8 190 625€ 7 751 029€ 7 030 830€ 6 704 567€ 6 497 787€ 6 389 961€ 6 284 747€ 6 567 777€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
9 502€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
6 998 351 € 6 954 839 € 6 447 667 € 5 907 171 € 5 452 585 € 5 296 789 € 5 331 826 € 5 114 521 € 5 529 060 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
197 493€ 282 045€ 307 401€ 255 859€ 210 458€ 231 423€ 238 608€ 202 482€ 213 191€
10
B.2
Služby
6 723 608€ 6 797 115€ 6 044 280€ 5 613 428€ 5 238 210€ 5 152 899€ 5 050 642€ 4 912 039€ 5 315 869€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 225 262 € 3 104 797 € 2 565 418 € 2 895 074 € 2 611 414 € 2 300 010 € 2 068 735 € 1 632 663 € 1 409 966 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
2 456 325 € 2 724 608 € 2 157 803 € 2 067 581 € 1 797 487 € 1 632 110 € 1 511 918 € 1 371 315 € 1 261 001 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 809 211€ 2 005 070€ 1 577 324€ 1 490 748€ 1 373 625€ 1 230 829€ 1 153 918€ 1 035 561€ 965 667€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
618 173€ 689 695€ 556 959€ 561 257€ 407 874€ 385 349€ 342 906€ 320 838€ 280 489€
16
C.4
Sociálne náklady
28 941€ 29 843€ 23 520€ 15 576€ 15 988€ 15 932€ 15 094€ 14 916€ 14 845€
17
D
Dane a poplatky
754€ 1 039€ 1 610€ 1 076€ 1 224€ 4 480€ 3 832€ 4 539€ 3 918€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
39 283€ 40 503€ 30 081€ 17 268€ 25 873€ 19 055€ 13 945€ 12 019€ 56 353€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
11 302€ 42 034€ 8 386€ 12 154€ 5 553€ 25 363€ 37 800€ 120 496€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 599€ 2 131€ 1 207€ -236€ 2 948€ 4 251€ 50 378€ 16 720€ 85 973€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 477€ 1 060€ -20 581€ 11 261€ 7 946€ -17 739€ -15 663€ -22 458€ -15 265€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
273 932€ 225 877€ 68 149€ 335 112€ 85 126€ 49 134€ 50 708€ 40 069€ 101 457€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
160 159€ 87 058€ 88 115€ 62 997€ 63 115€ 57 629€ 75 954€ 85 196€ 74 257€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-153 101 € 516 309 € 383 718 € 1 082 393 € 797 947 € 654 911 € 504 442 € 243 201 € 165 682 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 200€ 1 204€ 456€ 2 086€ 1 741€ 3 212€
39
N
Nákladové úroky
1 654€ 4 622€ 1 010€ -660€ 660€ 7 637€
40
XI.
Kurzové zisky
49€ 1€ 17€ 10€
41
O
Kurzové straty
32€ 2 019€ 188€ 204€ 29€ 15€ 51€ 26€ 228€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 504€ 2 769€ 2 540€ 2 079€ 1 556€ 1 668€ 1 519€ 1 659€ 2 141€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-5 141 € -9 410 € -3 738 € -2 082 € -381 € -1 227 € 1 176 € -587 € -6 784 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-158 242 € 506 899 € 379 980 € 1 080 311 € 797 566 € 653 684 € 505 618 € 242 614 € 158 898 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
51 375 € 150 957 € 101 061 € 269 012 € 194 814 € 221 904 € 151 691 € -6 121 € 21 240 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
72 566€ 118 872€ 52 086€ 306 562€ 196 626€ 218 418€ 141 575€ 54 901€ 91 225€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-21 191€ 32 085€ 48 975€ -37 550€ -1 812€ 3 486€ 10 116€ -61 022€ -69 985€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-209 617 € 355 942 € 278 919 € 811 299 € 602 752 € 431 780 € 353 927 € 248 735 € 137 658 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-158 242 € 506 899 € 379 980 € 1 080 311 € 797 566 € 653 684 € 505 618 € 242 614 € 158 898 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-209 617 € 355 942 € 278 919 € 811 299 € 602 752 € 431 780 € 353 927 € 248 735 € 137 658 €