Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
287 357 € 254 533 € 136 546 € 51 741 € 65 079 € 107 100 € 143 602 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
96 935 € 32 356 € 34 348 € 39 459 € 39 590 € 52 595 € 76 717 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
96 935 € 32 356 € 34 348 € 39 459 € 39 590 € 52 595 € 76 717 €
012
A.II.1
Pozemky
11 558€ 11 558€ 11 558€ 11 558€
013
A.II.2
Stavby
6 923€ 6 923€ 6 923€ 10 921€ 12 286€ 13 651€ 15 016€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
90 012€ 25 433€ 27 425€ 16 980€ 15 746€ 27 386€ 50 143€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
188 677 € 220 691 € 102 198 € 11 672 € 24 769 € 53 467 € 62 393 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
24 000 € 80 009 € 22 000 € 13 697 € 0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
24 000€ 80 009€ 22 000€ 13 697€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
32 293 € 19 982 € 880 € 9 300 € 3 455 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
32 293 € 19 982 € 880 € 0 € 0 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
32 293€ 19 982€ 880€ 0€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 300€ 3 455€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
132 384 € 120 700 € 79 318 € 11 672 € 11 072 € 44 167 € 58 938 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 161€ 599€ 237€ 8 575€ 4 735€ 24 954€ 47 930€
073
B.V.2.
Účty v bankách
127 223€ 120 101€ 79 081€ 3 097€ 6 337€ 19 213€ 11 008€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 745 € 1 486 € 610 € 720 € 1 038 € 4 492 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
825€ 1 486€ 610€ 720€ 1 038€ 4 492€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
920€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
287 357 € 254 533 € 136 546 € 51 741 € 65 079 € 107 100 € 143 602 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
63 243 € 49 207 € 39 298 € 40 893 € 25 228 € 41 161 € 59 966 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
41 905 € 31 994 € 25 912 € 17 925 € 33 859 € 52 662 € 17 429 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
41 905€ 31 994€ 36 965€ 17 925€ 33 859€ 52 662€ 17 429€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 053€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
14 035 € 9 910 € 6 083 € 15 665 € -15 934 € -18 804 € 35 234 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
224 114 € 185 906 € 97 248 € 10 848 € 39 851 € 65 939 € 83 636 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
349 € 349 € 349 € 10 802 € 38 978 € 65 350 € 74 895 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
10 453€ 38 629€ 65 001€ 74 565€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
349€ 349€ 349€ 349€ 349€ 349€ 330€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 39 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
39€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
70 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
223 765 € 115 557 € 96 899 € 46 € 873 € 589 € 8 702 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
10 270 € 3 195 € 230 € 0 € 1 980 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
10 270€ 3 195€ 230€ 1 980€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
149 500€ 92 500€ 89 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4€ 4€ 586€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3€ 3€ 334€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 675€ 3 311€ 7 669€ 46€ 873€ 589€ 5 802€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
59 313€ 16 544€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
0 € 0 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
19 420 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
19 420€ 0€