Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
136 546 € 137 261 € 173 628 € 69 956 € 31 150 € 51 741 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
34 348 € 43 389 € 56 523 € 8 375 € 21 153 € 39 459 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
34 348 € 43 389 € 56 523 € 8 375 € 21 153 € 39 459 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
6 923€ 6 923€ 6 923€ 8 999€ 10 921€ 22 479€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 425€ 36 466€ 49 600€ -624€ 10 232€ 16 980€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
102 198 € 93 872 € 117 105 € 61 581 € 9 997 € 12 282 €
015
B.I.
Zásoby
22 000€ 25 989€ 31 400€ 52 565€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
880 € 10 135 € 69 860 € 1 330 € 610 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
880€ 9 856€ 69 860€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
279€ 1 330€ 610€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
79 318 € 57 748 € 15 845 € 9 016 € 8 667 € 11 672 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
79 318€ 57 748€ 15 845€ 9 016€ 8 667€ 11 672€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
136 546 € 137 261 € 173 628 € 69 956 € 31 150 € 51 741 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
39 298 € 33 215 € 31 352 € 29 943 € 29 841 € 40 893 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
25 912€ 24 050€ 22 640€ 22 375€ 33 590€ 17 925€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
6 083 € 1 862 € 1 409 € 265 € -11 052 € 15 665 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
97 248 € 104 046 € 142 276 € 40 013 € 1 309 € 10 848 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
349€ 349€ 349€ 349€ 349€ 10 802€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
96 899 € 103 697 € 141 927 € 39 664 € 960 € 46 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
230€ 1 805€ 246€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
7 669€ 20 575€ 14 232€ 87€ 960€ 46€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
89 000€ 81 317€ 127 449€ 39 577€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci