Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 395 871€ 1 632 499€ 14 833€ 5 860€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 396 712 € 1 633 468 € 28 750 € 5 860 € 50 933 € 193 980 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 377 411€ 1 609 211€ 14 833€ 5 860€ 6 000€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
33 735€ 184 484€
05
III.
Tržby z predaja služieb
18 459€ 23 288€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
13 917€ 11 198€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
842€ 969€ 9 496€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 383 159 € 1 625 617 € 40 306 € 19 440 € 65 404 € 143 256 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 318 344€ 1 560 304€ 13 698€ 3 760€ 5 900€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
14 008€ 12 313€ 880€ 2 279€ 19 104€ 61 391€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
40 357€ 34 175€ 6 032€ 10 895€ 58 297€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
67 € 4 553 € 10 909 €
16
E.1.
Mzdové náklady
50€ 3 530€ 8 039€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
17€ 1 004€ 2 829€
19
E.4.
Sociálne náklady
19€ 41€
20
F.
Dane a poplatky
324€ 6 667€ 265€ 396€ 831€ 1 050€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 791€ 9 141€ 19 431€ 13 005€ 13 007€ 11 609€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 791€ 9 141€ 19 431€ 13 005€ 13 007€ 11 609€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 114€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
240€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28€ 3 017€ 0€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
13 553 € 7 851 € -11 556 € -13 580 € -14 471 € 50 724 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
23 161 € 25 707 € -5 777 € -179 € 3 836 € 64 796 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
460 € 0 € 29 598 € 26 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
454€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6€ 29 598€ 25€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
972 € 165 € 1 417 € 1 394 € 3 399 € 4 825 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
1€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
972€ 164€ 1 417€ 1 394€ 3 399€ 4 825€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-512 € -165 € 28 181 € -1 394 € -3 373 € -4 822 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
13 041 € 7 686 € 16 625 € -14 974 € -17 844 € 45 902 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 131 € 1 603 € 960 € 960 € 960 € 10 668 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 131€ 1 603€ 960€ 960€ 960€ 10 668€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
9 910 € 6 083 € 15 665 € -15 934 € -18 804 € 35 234 €