Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
427 320 € 450 766 € 441 801 € 475 013 € 495 626 € 567 322 € 678 815 € 726 554 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
416 380 € 409 992 € 419 815 € 448 545 € 481 948 € 534 866 € 657 965 € 703 535 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
416 380 € 409 992 € 419 815 € 448 545 € 481 948 € 534 866 € 657 965 € 703 535 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
385 329€ 401 832€ 419 815€ 437 797€ 455 779€ 488 725€ 629 707€ 671 670€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 067€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 984€ 8 160€ 10 748€ 26 169€ 46 141€ 28 258€ 31 865€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
10 940 € 40 774 € 21 986 € 26 468 € 13 678 € 32 456 € 20 850 € 23 019 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 032 € 96 € 12 586 € 8 616 € 10 786 € 13 476 € 13 735 € 21 166 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
96€ 9 668€ 8 454€ 10 786€ 11 568€ 13 431€ 13 712€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 022€ 2 918€ 162€ 1 908€ 304€ 7 454€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
10€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
9 908 € 40 678 € 9 400 € 17 852 € 2 892 € 18 980 € 7 115 € 1 853 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
9 908€ 40 678€ 9 400€ 17 852€ 2 892€ 18 980€ 7 115€ 1 853€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
427 320 € 450 766 € 441 801 € 475 013 € 495 626 € 567 322 € 678 815 € 726 554 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
12 646 € 6 422 € 4 445 € 11 834 € 7 282 € 11 322 € 13 411 € 27 341 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
1€ -1 764€ 5 160€ -983€ 5 164€ 5 626€ 20 535€ 20 539€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
5 840 € 1 381 € -7 520 € 6 012 € -4 687 € -1 109 € -13 929 € -3 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
414 674 € 444 344 € 437 356 € 463 179 € 488 344 € 556 000 € 665 404 € 699 213 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
414 674 € 444 344 € 437 356 € 463 179 € 488 344 € 556 000 € 665 404 € 571 616 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
345€ 480€ -222€ 14€ 237€ 162€ 2 755€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
765€ 38€ 300€ 960€ 34€ 270€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
413 564€ 443 826€ 437 278€ 462 219€ 488 296€ 555 493€ 665 242€ 568 861€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
127 597€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci