Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
119 366 € 115 655 € 199 240 € 59 652 € 127 837 € 568 127 € 345 130 € 193 823 € 521 705 € 281 382 € 2 922 926 € 518 064 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 3 461 € 10 392 € 17 489 € 25 420 € 2 166 € 3 166 € 0 € 600 € 3 172 € 10 265 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
0 € 3 461 € 10 392 € 17 489 € 25 420 € 2 166 € 3 166 € 0 € 600 € 3 172 € 10 265 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 3 461€ 10 392€ 17 489€ 25 420€ 2 166€ 3 166€ 0€ 600€ 3 172€ 10 265€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
119 134 € 114 892 € 194 935 € 48 533 € 109 655 € 542 037 € 342 856 € 190 468 € 521 371 € 279 619 € 2 918 020 € 505 822 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
99 € 9 876 € 1 830 € 3 440 € 6 111 € 14 534 € 23 003 € 21 360 € 21 185 € 21 962 € 26 543 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
99€ 9 876€ 1 830€ 3 440€ 6 111€ 14 534€ 23 003€ 21 360€ 21 185€ 21 962€ 26 543€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
20 400 € 22 560 € 177 360 € 21 605 € 55 993 € 42 292 € 301 090 € 99 679 € 418 178 € 188 671 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
20 400€ 22 560€ 177 360€ 3 256€ 16 956€ 1 934€ 249 889€ 37 746€ 344 918€ 45 359€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 631€ 702€ 60 236€ 647€ 99 970€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
18 349€ 29 406€ 40 358€ 51 201€ 61 933€ 72 558€ 83 076€ 33 014€ 177 116€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
98 734 € 92 233 € 7 699 € 25 098 € 50 222 € 493 634 € 27 232 € 67 786 € 81 833 € 69 763 € 109 928 € 9 579 €
056
B.IV.1
Peniaze
694€ 1 499€ 1 703€ 1 188€ 1 252€ 1 823€ 830€ 355€ 651€ 247€ 1 174€ 1 164€
057
B.IV.2
Účty v bankách
98 040€ 90 734€ 5 996€ 23 910€ 48 970€ 491 811€ 26 402€ 67 431€ 81 182€ 69 516€ 108 754€ 8 415€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
232 € 763 € 844 € 727 € 693 € 670 € 108 € 189 € 334 € 1 163 € 1 734 € 1 977 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
232€ 763€ 844€ 727€ 693€ 670€ 108€ 189€ 334€ 1 163€ 1 734€ 1 977€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
119 366 € 115 655 € 199 240 € 59 652 € 127 837 € 568 127 € 345 130 € 193 823 € 521 705 € 281 382 € 2 922 926 € 518 064 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-16 053 € -153 664 € -279 916 € -336 381 € -271 819 € -150 082 € -274 535 € -370 985 € -289 023 € -200 339 € 657 961 € 281 462 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-160 968 € -287 220 € -343 685 € -279 123 € -157 386 € -281 839 € -378 289 € -296 327 € -207 643 € 0 € 384 103 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 384 103€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-160 968€ -287 220€ -343 685€ -279 123€ -157 386€ -281 839€ -378 289€ -296 327€ -207 643€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
137 611 € 126 252 € 56 465 € -64 562 € -121 737 € 124 453 € 96 450 € -81 962 € -88 684 € -207 643 € 650 657 € -109 965 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
135 419 € 269 319 € 479 156 € 396 033 € 399 656 € 718 209 € 619 665 € 564 808 € 810 728 € 481 721 € 2 264 965 € 179 064 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 044 € 802 € 1 452 € 2 419 € 2 072 € 3 441 € 1 384 € 747 € 1 062 € 4 187 € 2 694 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 044€ 802€ 1 452€ 2 419€ 2 072€ 3 441€ 1 384€ 747€ 1 062€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 187€ 2 694€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 548 € 2 536 € 2 314 € 2 159 € 2 168 € 1 950 € 1 577 € 1 749 € 1 948 € 2 032 € 1 282 € 1 201 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 548€ 2 536€ 2 314€ 2 159€ 2 168€ 1 950€ 1 577€ 1 749€ 1 948€ 2 032€ 1 282€ 1 201€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
132 871 € 265 739 € 476 040 € 392 422 € 395 069 € 714 187 € 614 647 € 561 675 € 808 033 € 478 627 € 2 259 496 € 175 169 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 504€ 6 592€ 14 940€ 12 186€ 20 198€ 290 760€ 25 091€ 43 990€ 344 459€ 16 288€ 1 620 394€ 88 069€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
380€ 4 023€ 380€ 444€ 13 597€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
100 000€ 231 000€ 391 000€ 365 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 850€ 3 859€ 4 562€ 5 042€ 4 653€ 3 903€ 4 406€ 2 347€ 2 358€ 4 794€ 7 296€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 729€ 2 742€ 3 254€ 3 632€ 3 219€ 2 618€ 2 976€ 1 386€ 1 390€ 2 971€ 3 175€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
27 367€ 21 568€ 33 282€ 7 420€ 6 197€ 15 555€ 42 807€ 8 323€ 818€ 3 211€ 116 126€ 10 774€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
30 217€ 360 000€ 400 000€ 540 228€ 501 600€ 455 000€ 455 000€ 514 767€ 52 258€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 57 558 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 57 558€