Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Visteon Slovakia, s.r.o. [zrušená]

2008 2007
01.01.2008
30.12.2008
01.01.2007
30.12.2007
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
75 221 337 € 55 237 403 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
25 797 949 € 27 662 252 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
1 463 819 € 1 707 263 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 463 819€ 1 707 263€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
24 334 130 € 25 954 989 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
939 786€ 563 865€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 979 884€ 14 329 582€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 769 402€ 1 760 108€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
645 057€ 6 564 562€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 736 872€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
49 405 729 € 27 442 707 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
9 594 204 € 5 175 065 €
032
B.I.1
Materiál
1 960 300€ 1 791 874€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
136 693€ 292 206€
034
B.I.3
Výrobky
1 053 475€ 624 643€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
6 443 736€ 2 341 267€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
125 075€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
35 170 750 € 12 424 915 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
32 764 190€ 11 323 342€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 301 700€ 1 039 335€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
104 860€ 62 239€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
4 640 775 € 9 842 727 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 386€ 32 962€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 637 390€ 9 809 766€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
17 659 € 132 444 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
17 659€ 56 994€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
75 450€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
75 221 337 € 55 237 403 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 694 184 € 1 397 896 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
12 969 694 € 12 969 694 €
069
A.I.1
Základné imanie
12 982 806€ 12 982 806€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-13 112€ -13 112€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
417 480 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
417 480€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-11 571 798 € -11 723 893 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 571 798€ -11 723 893€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
878 809 € 152 095 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
68 328 753 € 50 735 212 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
3 041 526 € 2 617 706 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
16 331€ 8 664€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
329 383€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 041 526€ 2 288 322€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
16 331 € 8 664 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
16 331€ 8 664€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
65 270 896 € 48 108 843 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 991 270€ 8 354 080€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
382 859€ 205 271€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 763 394€ 3 347 839€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
48 212 640€ 34 173 339€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
382 859€ 205 271€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
210 615€ 143 365€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 712 740€ 1 858 893€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-2 622€ 26 057€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
4 198 400 € 3 104 295 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 198 400€ 3 104 295€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé