Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Visteon Slovakia, s.r.o. [zrušená]

2008 2007
01.01.2008
30.12.2008
01.01.2007
30.12.2007
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
38 532 099€ 32 368 851€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
40 830 479€ 29 158 335€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-2 298 380 € 3 210 516 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
62 079 599 € 48 813 185 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
61 829 549€ 48 433 612€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
250 050€ 379 572€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
51 774 746 € 45 014 074 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
38 655 049€ 33 179 247€
10
B.2
Služby
13 119 697€ 11 834 827€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 006 473 € 7 009 626 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
6 472 051 € 4 278 198 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 729 536€ 3 121 025€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 515 734€ 1 011 485€
16
C.4
Sociálne náklady
226 781€ 145 688€
17
D
Dane a poplatky
29 011€ 56 662€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 453 163€ 2 123 282€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
21 180 243€ 1 398 493€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
20 716 192€ 1 366 926€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
911 040€ 954 591€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
138 186€ 561 143€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
289 152 € 976 499 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
132 676€ 144 427€
39
N
Nákladové úroky
2 030 306€ 1 535 186€
40
XI.
Kurzové zisky
8 808 703€ 2 521 111€
41
O
Kurzové straty
6 274 547€ 1 925 181€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 295€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
48 164€ 29 576€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
589 657 € -824 404 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
878 809 € 152 095 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
878 809 € 152 095 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
878 809 € 152 095 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
878 809 € 152 095 €