Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
619 777 138 € 614 376 804 € 603 055 527 € 612 808 793 € 611 632 949 € 548 577 707 € 525 988 101 € 513 175 117 € 504 788 049 € 482 814 843 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
598 514 969 € 591 416 851 € 579 851 462 € 590 817 447 € 587 468 993 € 525 133 437 € 503 931 328 € 493 125 233 € 484 934 795 € 458 419 305 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
9 390 252 € 4 106 196 € 2 638 376 € 1 761 485 € 1 674 465 € 2 180 343 € 1 676 026 € 1 583 653 € 1 384 060 € 1 983 868 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 778 627€ 2 359 223€ 2 127 177€ 1 460 618€ 1 674 465€ 2 180 343€ 1 676 026€ 1 583 653€ 1 384 060€ 1 983 868€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 760 708€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 1 746 973€ 511 199€ 300 867€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 850 917€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
588 362 717 € 586 293 655 € 576 516 086 € 588 795 962 € 585 534 528 € 522 943 094 € 502 250 302 € 491 541 580 € 483 550 735 € 456 435 437 €
012
A.II.1
Pozemky
16 371 131€ 16 275 583€ 16 077 989€ 15 353 316€
013
A.II.2
Stavby
506 550 902€ 507 043 845€ 517 151 472€ 517 477 406€ 447 107 016€ 442 715 132€ 388 234 964€ 361 051 093€ 295 625 018€ 234 219 843€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 828 060€ 29 397 110€ 31 685 332€ 36 098 869€ 26 959 144€ 25 727 429€ 28 331 661€ 30 527 462€ 34 260 460€ 19 508 796€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
8 942€ 9 127€ 6 655€ 9 498€ 17 372€ 16 587€ 3 607 113€ 4 088 404€ 5 024 269€ 5 724 159€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
50 569 723€ 49 406 545€ 26 786 559€ 34 461 282€ 110 887 072€ 53 850 381€ 65 603 476€ 79 495 717€ 132 053 250€ 181 168 326€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
405 090€ 437 028€ 886 068€ 748 907€ 563 924€ 633 565€ 101 957€ 103 321€ 509 749€ 460 997€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
762 000 € 1 017 000 € 697 000 € 260 000 € 260 000 € 10 000 € 5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 255 000€ 255 000€ 260 000€ 260 000€ 10 000€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
762 000€ 762 000€ 442 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
20 784 388 € 22 190 225 € 22 301 774 € 21 138 122 € 23 718 900 € 23 073 477 € 21 820 669 € 19 818 103 € 19 456 042 € 24 254 929 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
3 234 804 € 2 783 139 € 2 797 282 € 2 977 795 € 2 500 218 € 2 395 822 € 1 863 021 € 1 712 173 € 1 489 880 € 1 437 230 €
032
B.I.1
Materiál
2 746 556€ 2 456 539€ 2 337 763€ 1 813 885€ 1 644 519€ 1 419 682€ 1 421 264€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
142 112€ 25 939€ 54 202€ 35 811€ 26 238€ 47 686€ 15 966€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
89 127€ 17 740€ 3 857€ 13 325€ 41 416€ 22 512€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
2 047 199 € 1 937 439 € 1 880 281 € 2 168 772 € 2 199 900 € 2 170 510 € 1 103 473 € 722 567 € 946 247 € 175 065 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 100 665€ 1 112 810€ 1 061 763€ 1 000 177€ 928 053€ 930 566€ 267 162€ 203 126€ 381 916€ 266 879€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
946 534€ 824 629€ 818 518€ 1 168 595€ 1 271 847€ 1 239 944€ 836 311€ 519 441€ 564 331€ 908 186€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
11 468 480 € 14 406 761 € 15 274 767 € 14 956 835 € 13 711 175 € 16 559 179 € 18 663 085 € 17 190 487 € 16 258 362 € 15 732 224 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 582 907€ 14 303 937€ 15 125 314€ 14 630 709€ 13 269 762€ 14 707 764€ 18 204 440€ 16 794 904€ 16 108 484€ 14 647 746€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
92 765€ 92 255€ 145 469€ 144 557€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
792 808€ 10 569€ 3 984€ 181 569€ 307 657€ 1 075 112€ 337 562€ 288 381€ 45 780€ 474 341€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
133 756€ 776 303€ 121 083€ 107 202€ 104 098€ 610 137€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
4 033 905 € 3 062 886 € 2 349 444 € 1 034 720 € 5 307 607 € 1 947 966 € 191 090 € 192 876 € 761 553 € 5 910 410 €
056
B.IV.1
Peniaze
38 709€ 47 229€ 43 385€ 35 893€ 24 510€ 26 683€ 46 822€ 75 833€ 30 225€ 32 331€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 995 196€ 3 015 657€ 2 306 059€ 998 827€ 5 283 097€ 1 921 283€ 144 268€ 117 043€ 726 448€ 5 878 079€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 4 880€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
477 781 € 769 728 € 902 291 € 853 224 € 445 056 € 370 793 € 236 104 € 231 781 € 397 212 € 140 609 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
451 496€ 757 062€ 897 886€ 852 143€ 445 056€ 370 793€ 236 104€ 231 781€ 389 007€ 140 600€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
26 285€ 12 666€ 4 405€ 1 081€ 0€ 8 205€ 9€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
619 777 138 € 614 376 804 € 603 055 527 € 612 808 793 € 611 632 949 € 548 577 707 € 525 988 101 € 513 175 117 € 504 788 049 € 482 814 843 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
265 863 816 € 267 897 101 € 270 281 645 € 270 522 262 € 270 768 551 € 270 469 384 € 269 391 498 € 268 940 394 € 268 990 046 € 268 575 350 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
232 166 240 € 232 166 240 € 232 166 240 € 232 166 240 € 232 166 240 € 232 166 240 € 243 236 069 € 243 316 490 € 243 636 956 € 243 781 385 €
069
A.I.1
Základné imanie
232 166 240€ 232 166 240€ 232 166 240€ 232 166 240€ 232 166 240€ 232 166 240€ 243 883 339€ 243 883 339€ 243 883 339€ 243 912 136€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-647 270€ -566 849€ -246 383€ -130 751€
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
25 308 630 € 25 308 630 € 25 308 630 € 25 279 825 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
317 994€ 317 994€ 317 994€ 317 998€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
24 990 636€ 24 990 636€ 990 636€ 24 961 827€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
30 598 606 € 30 835 926 € 30 838 974 € 30 703 430 € 30 545 932 € 29 213 717 € 1 718 398 € 1 450 270 € 1 052 060 € 934 574 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 460 487€ 1 340 355€ 953 678€ 720 540€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
30 598 606€ 30 835 926€ 30 838 974€ 30 703 430€ 30 545 932€ 29 213 717€ 257 911€ 109 915€ 98 382€ 214 034€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 098 970 € 4 894 935 € 7 276 431 € 7 652 592 € 8 056 379 € 9 089 427 € -1 984 593 € -1 531 780 € -1 664 085 € -2 589 059 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 098 970€ 4 894 935€ 7 276 431€ 7 652 592€ 8 056 379€ 9 089 427€ 614 638€ 614 638€ 614 638€ 614 652€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -2 599 231€ -2 146 418€ -2 278 723€ -3 203 711€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 112 994 € 396 784 € 656 485 € 1 168 625 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
107 887 753 € 102 672 836 € 97 508 085 € 97 500 429 € 95 224 310 € 88 470 017 € 76 896 990 € 74 271 290 € 80 090 447 € 84 372 169 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 749 963 € 2 883 988 € 2 848 290 € 4 917 528 € 4 481 856 € 6 331 577 € 5 227 438 € 4 018 068 € 8 193 838 € 3 761 302 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 662 298€ 1 908 637€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 870 162€ 2 012 410€ 1 941 633€ 3 907 886€ 3 588 675€ 3 251 664€ 3 230 399€ 1 797 356€ 1 847 904€ 2 195 578€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
879 801€ 871 578€ 906 657€ 1 009 642€ 893 181€ 3 079 913€ 334 741€ 312 075€ 6 345 934€ 1 565 724€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
9 388 451 € 4 892 881 € 5 444 931 € 6 292 164 € 7 051 852 € 7 299 915 € 5 412 729 € 5 787 153 € 6 164 904 € 7 241 087 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
361 714€ 361 714€ 433 978€ 467 171€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
153 357€ 127 479€ 130 535€ 132 440€ 159 908€ 157 550€ 84 495€ 56 870€ 31 812€ 26 854€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
4 986 765€ 553 533€ 880 324€ 1 095 089€ 1 454 956€ 1 561 953€ 712 864€ 627 764€ 717 791€ 989 145€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 248 329€ 4 211 869€ 4 434 072€ 5 064 635€ 5 436 988€ 5 580 412€ 4 253 656€ 4 740 805€ 4 981 323€ 5 757 917€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
28 957 977 € 26 052 255 € 24 336 747 € 26 202 718 € 20 983 311 € 31 036 628 € 27 990 569 € 31 444 623 € 30 652 002 € 36 433 778 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
24 547 598€ 21 200 333€ 19 464 103€ 21 696 244€ 16 943 520€ 27 082 681€ 24 902 472€ 28 767 922€ 27 216 355€ 32 781 883€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
13 005€ 505 001€ 134 469€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
12 899€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 227 077€ 1 163 810€ 1 092 118€ 139 680€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
872 408€ 785 432€ 730 669€ 755 892€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
160 527€ 110 928€ 85 854€ 145 721€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
746 523€ 1 490 280€ 1 332 404€ 920 276€ 555 943€ 517 117€ 815 186€ 603 526€ 1 022 005€ 1 476 133€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 663 856€ 3 361 642€ 3 540 240€ 3 586 198€ 3 483 848€ 3 436 830€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
66 791 362 € 68 843 712 € 64 878 117 € 60 088 019 € 62 707 291 € 43 801 897 € 38 266 254 € 33 021 446 € 35 079 703 € 36 936 002 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
42 560 434€ 43 267 073€ 40 056 992€ 31 269 389€ 29 915 949€ 18 449 217€ 21 855 594€ 21 489 564€ 19 941 949€ 23 524 132€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
24 230 928€ 25 576 639€ 24 821 125€ 28 818 630€ 32 791 342€ 25 352 680€ 16 410 660€ 11 531 882€ 15 137 754€ 13 411 870€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
246 025 569 € 243 806 867 € 235 265 797 € 244 786 102 € 245 640 088 € 189 638 306 € 179 699 613 € 169 963 433 € 155 707 556 € 129 867 324 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
753€ 1 329€ 35 096€ 22 869€ 21 356€ 29 953€ 60 696€ 97 017€ 98 240€ 62 770€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
172 866 389€ 163 839 199€ 149 401 932€ 129 800 688€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
246 024 816€ 243 805 538€ 235 230 701€ 244 763 233€ 245 618 732€ 189 608 353€ 6 772 528€ 6 027 217€ 6 207 384€ 3 866€