Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 846 495€ 21 996 518€ 28 936 939€ 11 932 524€ 5 630 910€ 11 182 933€ 8 851 421€ 7 280 017€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
16 647 230 € 34 990 919 € 42 349 654 € 20 080 172 € 9 279 709 € 18 426 077 € 13 553 268 € 12 462 857 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 441 540€ 6 975 401€ 10 546 974€ 6 233 688€ 1 166 016€ 4 366 955€ 1 273 828€ 223 407€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
6 384 302€ 13 349 762€ 17 946 644€ 5 522 196€ 4 464 894€ 6 815 966€ 7 562 022€ 7 006 610€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 020 653€ 1 671 355€ 443 321€ 176 640€ 263 889€ 177 482€ 15 571€ 50 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-28 798€ 28 798€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
16 350€ 5 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 784 385€ 12 994 401€ 13 441 513€ 8 118 850€ 3 384 910€ 7 065 674€ 4 701 847€ 5 177 340€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
16 474 837 € 34 630 082 € 41 797 112 € 19 972 925 € 9 235 343 € 18 379 807 € 13 503 097 € 12 427 078 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 208 876€ 6 640 120€ 10 471 261€ 6 075 775€ 1 141 467€ 4 314 916€ 1 065 283€ 219 945€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 366 324€ 13 897 423€ 16 724 075€ 5 138 222€ 4 346 942€ 6 532 996€ 7 211 936€ 6 595 166€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
907 987€ 959 103€ 1 078 880€ 549 266€ 358 917€ 204 547€ 257 516€ 391 759€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
134 825 € 73 367 € 52 145 € 72 051 € 59 185 € 45 415 € 19 125 € 16 592 €
16
E.1.
Mzdové náklady
96 167€ 52 247€ 37 006€ 51 818€ 42 167€ 31 947€ 13 782€ 12 219€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
33 781€ 18 371€ 13 025€ 18 238€ 14 842€ 11 244€ 4 851€ 4 300€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 877€ 2 749€ 2 114€ 1 995€ 2 176€ 2 224€ 492€ 73€
20
F.
Dane a poplatky
1 396€ 5 847€ 750€ 721€ 1 373€ 852€ 651€ 470€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 931€ 58 333€ 22 652€ 26 007€ 5 261€ 7 553€ 8 833€ 10 366€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
57 931€ 58 333€ 22 652€ 26 007€ 5 261€ 7 553€ 8 833€ 10 366€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 350€ 5 156€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 781 148€ 12 995 889€ 13 447 349€ 8 110 883€ 3 322 198€ 7 273 528€ 4 939 753€ 5 187 624€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
172 393 € 360 837 € 552 542 € 107 247 € 44 366 € 46 270 € 50 171 € 35 779 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
363 308 € 499 872 € 633 925 € 198 059 € 47 473 € 307 944 € 316 686 € 73 147 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
79 280 € 62 369 € 73 364 € 14 977 € 29 800 € 35 641 € 19 181 € 1 608 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 1 € 2 € 7 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 1€ 2€ 7€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
79 276€ 62 369€ 73 364€ 14 977€ 29 799€ 35 639€ 19 174€ 1 605€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
224 901 € 128 145 € 284 863 € 71 843 € 54 463 € 71 245 € 60 224 € 34 085 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 693 € 18 485 € 32 385 € 8 249 € 6 559 € 9 717 € 1 121 € 2 167 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6 693€ 18 485€ 32 385€ 8 249€ 6 559€ 9 717€ 1 121€ 2 167€
52
O.
Kurzové straty
90 808€ 19 813€ 40 651€ 7 034€ 19 352€ 18 323€ 21 768€ 2 707€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
127 400€ 89 847€ 211 827€ 56 560€ 28 552€ 43 205€ 37 335€ 29 211€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-145 621 € -65 776 € -211 499 € -56 866 € -24 663 € -35 604 € -41 043 € -32 477 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
26 772 € 295 061 € 341 043 € 50 381 € 19 703 € 10 666 € 9 128 € 3 302 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 587 € 65 201 € 74 641 € 9 451 € 5 001 € 2 880 € 2 880 € 1 898 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 587€ 65 201€ 74 641€ 9 451€ 5 001€ 2 880€ 2 880€ 1 898€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
21 185 € 229 860 € 266 402 € 40 930 € 14 702 € 7 786 € 6 248 € 1 404 €