Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 388 474 € 2 320 131 € 2 132 518 € 1 834 448 € 1 773 366 € 1 837 231 € 1 994 579 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 435 795 € 1 408 955 € 1 344 124 € 1 234 206 € 1 198 514 € 1 322 525 € 1 385 253 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 435 795 € 1 383 955 € 1 344 124 € 1 234 206 € 1 198 514 € 1 322 525 € 1 385 253 €
012
A.II.1
Pozemky
106 452€ 95 622€ 95 622€ 95 622€ 95 622€ 95 622€ 95 622€
013
A.II.2
Stavby
704 308€ 713 530€ 781 588€ 849 646€ 782 503€ 844 097€ 905 691€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
356 115€ 284 549€ 236 998€ 144 194€ 43 731€ 113 378€ 135 832€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
268 920€ 290 254€ 229 916€ 144 744€ 276 658€ 269 428€ 248 108€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
25 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
25 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
942 562 € 901 526 € 783 373 € 595 599 € 568 526 € 510 550 € 603 033 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
826 087 € 790 132 € 671 834 € 500 823 € 425 588 € 391 346 € 520 334 €
032
B.I.1
Materiál
140 500€ 133 727€ 81 935€ 33 306€ 35 328€ 31 365€ 148 940€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
683 482€ 646 207€ 589 082€ 466 274€ 389 868€ 359 485€ 370 941€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
2 105€ 10 198€ 817€ 1 243€ 392€ 496€ 453€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
97 736 € 91 176 € 87 693 € 77 637 € 82 403 € 79 361 € 68 645 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
97 736€ 91 176€ 87 304€ 75 033€ 79 675€ 76 491€ 68 428€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
044
B.II.6
Iné pohľadávky
389€ 2 604€ 2 728€ 2 870€ 217€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 731 € 2 069 € 1 € 1 211 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 731€ 2 069€ 1€ 1 211€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
16 008 € 18 149 € 23 846 € 17 139 € 60 535 € 39 842 € 12 843 €
056
B.IV.1
Peniaze
16 008€ 18 149€ 23 846€ 15 473€ 59 464€ 39 234€ 11 783€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 666€ 1 071€ 608€ 1 060€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
10 117 € 9 650 € 5 021 € 4 643 € 6 326 € 4 156 € 6 293 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 117€ 9 650€ 5 021€ 4 643€ 6 326€ 4 156€ 6 293€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 388 474 € 2 320 131 € 2 132 518 € 1 834 448 € 1 773 366 € 1 837 231 € 1 994 579 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 390 870 € 1 386 284 € 1 328 568 € 1 287 147 € 1 185 445 € -117 920 € 35 053 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
106 553 € 106 553 € 106 553 € 106 553 € 106 553 € 106 552 € 106 552 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 970€ 6 970€
071
A.I.3
Zmena základného imania
99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
717 785 € 717 785 € 717 785 € 717 785 € 717 785 € 717 786 € 717 785 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
717 785€ 717 785€ 717 785€ 717 785€ 717 785€ 717 786€ 717 785€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 626 402 € 1 465 402 € 1 311 652 € 1 273 152 € 1 231 852 € 763 € 763 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 013€ 1 013€ 763€ 763€ 763€ 763€ 763€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
1 625 389€ 1 464 389€ 1 310 889€ 1 272 389€ 1 231 089€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-903 456 € -807 797 € -810 343 € -870 745 € -943 021 € -790 047 € -538 333 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-903 456€ -807 797€ -810 343€ -870 745€ -943 021€ -790 047€ -538 333€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-156 414 € -95 659 € 2 921 € 60 402 € 72 276 € -152 974 € -251 714 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
902 227 € 933 847 € 797 284 € 533 968 € 587 921 € 1 955 151 € 1 959 526 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
32 347 € 31 822 € 26 786 € 21 237 € 20 494 € 14 313 € 10 005 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
29 588€ 31 517€ 25 517€ 20 482€ 19 150€ 12 914€ 9 946€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 759€ 305€ 1 269€ 755€ 1 344€ 1 399€ 59€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
23 898 € 19 996 € 17 121 € 14 411 € 12 370 € 237 821 € 236 235 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
227 438€ 227 438€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
23 898€ 19 996€ 17 121€ 14 411€ 12 370€ 10 383€ 8 797€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
446 659 € 558 189 € 452 154 € 245 302 € 270 671 € 1 354 757 € 1 278 010 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
262 804€ 399 152€ 251 881€ 127 281€ 197 554€ 273 645€ 239 246€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 003 651€ 982 651€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
47 794€ 39 052€ 32 830€ 28 640€ 26 380€ 22 600€ 18 426€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
31 299€ 25 268€ 21 647€ 15 263€ 13 764€ 17 277€ 12 042€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
26 566€ 2 377€ 21 794€ 13 375€ 20 003€ 18 762€ 14 946€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
78 196€ 92 340€ 124 002€ 60 743€ 12 970€ 18 822€ 10 699€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
399 323 € 323 840 € 301 223 € 253 018 € 284 386 € 348 260 € 435 276 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
98 925€ 6 501€ 40 000€ 99 845€ 186 133€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
300 398€ 323 840€ 301 223€ 246 517€ 244 386€ 248 415€ 249 143€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
95 377 € 6 666 € 13 333 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
95 377€ 6 666€ 13 333€