Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 246 555 € 1 096 369 € 1 098 081 € 676 432 € 725 534 € 741 488 € 662 410 € 431 931 € 799 362 € 646 098 € 522 803 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
63 745 € 24 259 € 35 301 € 46 343 € 66 250 € 39 124 € 54 323 € 69 522 € 84 260 € 34 464 € 48 469 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
63 745 € 24 259 € 35 301 € 46 343 € 66 250 € 39 124 € 54 323 € 69 522 € 84 260 € 34 464 € 48 469 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
63 745€ 24 259€ 35 301€ 46 343€ 66 250€ 39 124€ 54 323€ 69 522€ 84 260€ 34 464€ 48 469€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 180 591 € 1 070 226 € 1 060 849 € 628 330 € 658 389 € 701 303 € 607 614 € 361 659 € 713 737 € 611 592 € 473 958 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
26 050 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
26 050€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
495 959 € 253 115 € 583 216 € 265 345 € 266 955 € 254 830 € 322 780 € 172 777 € 132 195 € 268 214 € 220 019 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
495 956 € 253 115 € 583 132 € 262 193 € 266 954 € 254 445 € 322 809 € 172 575 € 112 936 € 250 833 € 220 019 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
172 575€ 112 936€ 250 833€ 220 019€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
495 956€ 253 115€ 583 132€ 262 193€ 266 954€ 254 445€ 322 809€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3€ 84€ 3 152€ 1€ 385€ 202€ 19 259€ 17 381€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-29€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
684 632 € 817 111 € 477 633 € 362 985 € 391 434 € 446 473 € 284 834 € 188 882 € 555 492 € 343 378 € 253 939 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 403€ 569€ 2 221€ 582€ 3 618€ 1 277€ 4 732€ 119 783€ 2 042€ 1 352€
073
B.V.2.
Účty v bankách
683 229€ 816 542€ 475 412€ 362 985€ 390 852€ 442 855€ 283 557€ 184 150€ 435 709€ 341 336€ 252 587€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 219 € 1 884 € 1 931 € 1 759 € 895 € 1 061 € 473 € 750 € 1 365 € 42 € 376 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
750€ 1 365€ 42€ 376€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 219€ 1 884€ 1 931€ 1 759€ 895€ 1 061€ 473€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 246 555 € 1 096 369 € 1 098 081 € 676 432 € 725 534 € 741 488 € 662 410 € 431 931 € 799 362 € 646 098 € 522 803 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
821 717 € 919 498 € 868 002 € 624 464 € 647 619 € 665 214 € 579 376 € 405 637 € 679 061 € 545 143 € 372 211 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
332€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
327 570 € 639 407 € 563 396 € 417 997 € 429 896 € 472 073 € 398 334 € 259 725 € 537 841 € 364 577 € 222 793 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
327 570€ 639 407€ 563 396€ 417 997€ 429 896€ 472 073€ 398 334€ 259 725€ 537 841€ 364 577€ 222 793€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
486 844 € 272 788 € 297 303 € 199 164 € 210 420 € 185 838 € 173 739 € 138 609 € 133 917 € 173 263 € 141 783 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
424 838 € 176 871 € 230 079 € 51 968 € 77 915 € 76 274 € 83 034 € 26 294 € 120 301 € 100 955 € 150 592 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
103 € 151 € 138 € 133 € 133 € 138 € 149 € 23 402 € 70 568 € 36 836 € 39 422 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
23 333 € 70 510 € 36 717 € 36 520 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
23 333€ 70 510€ 36 717€ 36 520€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
103€ 151€ 138€ 133€ 133€ 138€ 149€ 69€ 58€ 119€ 211€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 691€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
424 735 € 176 720 € 229 941 € 51 835 € 77 782 € 76 136 € 82 885 € 2 892 € 49 733 € 64 119 € 111 170 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
357 014 € 175 360 € 202 850 € 50 870 € 68 766 € 70 439 € 70 489 € 45 € 18 901 € 110 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
45€ 18 901€ 110€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
357 014€ 175 360€ 202 850€ 50 870€ 68 766€ 70 439€ 70 489€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 500€ 31€ 1 437€ 35 516€ 93 916€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 124€ 1 055€ 1 055€ 915€ 1 550€ 1 503€ 1 374€ 913€ 880€ 701€ 674€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
662€ 629€ 614€ 573€ 943€ 894€ 752€ 396€ 374€ 343€ 330€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
56 796€ 402€ 25 603€ 333€ 7 031€ 3 642€ 9 262€ 1 583€ 290€ 8 658€ 11 331€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-1 361€ -726€ -181€ -887€ -508€ -342€ -429€ 48 144€ 4 809€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé