Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. v likvidácii

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
49 247 000 € 38 567 000 € 123 988 000 € 174 688 000 € 160 165 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 8 872 000 € 68 089 000 € 85 263 000 € 92 532 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 300 000 € 84 000 € 22 000 € 63 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 300 000€ 84 000€ 22 000€ 59 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 4 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
0 € 8 572 000 € 68 005 000 € 85 241 000 € 92 469 000 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 841 000€ 841 000€
013
A.II.2
Stavby
0€ 34 920 000€ 36 556 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 8 164 000€ 25 598 000€ 45 441 000€ 47 635 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 39 429 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 408 000€ 2 978 000€ 4 039 000€ 7 437 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
49 247 000 € 29 695 000 € 55 899 000 € 89 425 000 € 67 633 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
0 € 8 784 000 € 21 823 000 € 47 967 000 € 28 234 000 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 5 025 000€ 9 476 000€ 15 380 000€ 14 637 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 1 737 000€ 2 740 000€ 5 007 000€ 3 560 000€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 2 022 000€ 9 607 000€ 27 580 000€ 10 037 000€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 € 32 000 € 0 € 3 166 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 32 000€ 0€ 3 166 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
49 246 000 € 20 878 000 € 34 076 000 € 38 292 000 € 39 399 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 518 000€ 71 000€ 22 775 000€ 35 128 000€ 32 237 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
533 000€ 2 893 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
38 195 000€ 17 914 000€ 11 301 000€ 3 164 000€ 7 162 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 000 € 1 000 € 0 € 0 € 0 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
49 247 000 € 38 567 000 € 123 987 000 € 174 690 000 € 160 165 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
15 464 000 € 9 009 000 € 10 873 000 € 16 992 000 € 33 966 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
133 000 € 133 000 € 133 000 € 133 000 € 133 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
133 000€ 133 000€ 133 000€ 133 000€ 133 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
18 473 000 € 18 473 000 € 18 473 000 € 18 473 000 € 18 473 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
18 473 000€ 18 473 000€ 18 473 000€ 18 473 000€ 18 473 000€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 142 000 € -9 597 000 € -7 733 000 € -1 614 000 € 15 360 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 15 360 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 142 000€ -9 597 000€ -7 733 000€ -1 614 000€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
33 783 000 € 29 558 000 € 113 114 000 € 152 223 000 € 118 775 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
5 041 000 € 1 900 000 € 2 749 000 € 3 205 000 € 2 415 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 2 682 000€ 2 889 000€ 2 148 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 041 000€ 1 900 000€ 67 000€ 316 000€ 267 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
0 € 2 066 000 € 0 € 343 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 2 066 000€ 0€ 343 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
28 742 000 € 27 658 000 € 108 299 000 € 149 018 000 € 116 017 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
28 745 000€ 23 361 000€ 11 574 000€ 28 315 000€ 40 872 000€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 84 644 000€ 98 769 000€ 66 504 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
-3 000€ -6 000€ 2 452 000€ 2 894 000€ 3 189 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
0€ 3 014 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0€ 1 289 000€ 9 629 000€ 19 040 000€ 5 452 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 5 475 000 € 7 424 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 4 920 000€ 5 538 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 555 000€ 1 886 000€