Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. v likvidácii

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
49 247 000 € 38 566 000 € 123 987 000 € 174 689 000 € 160 164 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
0 € 8 872 000 € 68 089 000 € 85 262 000 € 92 531 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 300 000 € 84 000 € 22 000 € 63 000 €
005
A.I.2
Software
0€ 300 000€ 84 000€ 22 000€ 59 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 4 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
0 € 8 572 000 € 68 005 000 € 85 240 000 € 92 468 000 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 841 000€ 841 000€
013
A.II.2
Stavby
0€ 34 920 000€ 36 556 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 8 164 000€ 25 598 000€ 45 441 000€ 47 635 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 39 429 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 408 000€ 2 978 000€ 4 039 000€ 7 437 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
49 247 000 € 29 695 000 € 55 899 000 € 89 426 000 € 67 633 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 8 784 000 € 21 823 000 € 47 967 000 € 28 234 000 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 5 025 000€ 9 476 000€ 15 380 000€ 14 637 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 1 737 000€ 2 740 000€ 5 007 000€ 3 560 000€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 2 022 000€ 9 607 000€ 27 580 000€ 10 037 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 32 000 € 0 € 3 166 000 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 32 000€ 0€ 3 166 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
49 246 000 € 20 878 000 € 34 076 000 € 38 292 000 € 39 399 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 518 000 € 71 000 € 22 775 000 € 35 128 000 € 32 237 000 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
533 000€ 2 893 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
38 195 000€ 17 914 000€ 11 301 000€ 3 164 000€ 7 162 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 000 € 1 000 € 0 € 0 € 0 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
49 247 000 € 38 566 000 € 123 987 000 € 174 689 000 € 160 164 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 464 000 € 9 008 000 € 10 873 000 € 16 991 000 € 33 965 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
133 000 € 133 000 € 133 000 € 133 000 € 133 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
133 000€ 133 000€ 133 000€ 133 000€ 133 000€
085
A.II
Emisné ážio
18 473 000€ 18 473 000€ 18 473 000€ 18 473 000€ 18 473 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 142 000 € -9 597 000 € -7 733 000 € -1 614 000 € 15 360 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 15 360 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 142 000€ -9 597 000€ -7 733 000€ -1 614 000€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
33 783 000 € 29 558 000 € 113 115 000 € 152 222 000 € 118 775 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
0 € 2 066 000 € 0 € 343 000 €
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 2 066 000€ 0€ 343 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 2 682 000 € 2 889 000 € 2 148 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 2 682 000€ 2 889 000€ 2 148 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
28 742 000 € 27 658 000 € 108 299 000 € 149 018 000 € 116 017 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
28 745 000 € 23 361 000 € 11 574 000 € 28 315 000 € 40 872 000 €
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 84 644 000€ 98 769 000€ 66 504 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
-3 000€ -6 000€ 2 452 000€ 2 894 000€ 3 189 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 3 014 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
0€ 1 289 000€ 9 629 000€ 19 040 000€ 5 452 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 041 000 € 1 900 000 € 67 000 € 316 000 € 267 000 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 041 000€ 1 900 000€ 67 000€ 316 000€ 267 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 5 475 000 € 7 424 000 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 4 920 000€ 5 538 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 555 000€ 1 886 000€