Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MASH CORPORATION, s.r.o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 663 588 € 10 966 373 € 10 083 839 € 9 081 611 € 8 968 749 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 600 317 € 2 535 324 € 2 893 031 € 4 228 245 € 1 574 286 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
912 € 1 320 € 2 568 € 1 692 € 2 544 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
840€ 1 692€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
912€ 1 320€ 1 728€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 544€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 449 405 € 2 534 004 € 2 890 463 € 4 221 553 € 1 566 742 €
012
A.II.1
Pozemky
316 867€ 316 867€ 316 867€ 316 867€ 231 367€
013
A.II.2
Stavby
778 108€ 655 556€ 688 184€ 576 945€ 396 641€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 215 208€ 1 476 738€ 1 828 819€ 3 183 725€ 850 662€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
139 222€ 64 843€ 36 593€ 23 642€ 35 072€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
20 000€ 20 000€ 120 374€ 53 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
150 000 € 0 € 0 € 5 000 € 5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 5 000€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
150 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 990 639 € 8 292 856 € 7 058 734 € 4 693 932 € 7 072 280 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 855 881 € 2 613 132 € 2 040 946 € 524 464 € 499 690 €
035
B.I.1
Materiál
5 192€ 359 474€ 357 515€ 239 861€ 21 568€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 850 689€ 2 253 658€ 1 683 431€ 284 603€ 478 122€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
287 413 € 220 793 € 220 793 € 222 996 € 1 235 937 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
270 448 € 220 448 € 220 448 € 220 448 € 220 448 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
270 448€ 220 448€ 220 448€ 220 448€ 220 448€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 000 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
16 965€ 345€ 345€ 2 548€ 15 489€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 481 864 € 5 347 012 € 4 771 544 € 3 901 141 € 5 314 953 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 283 083 € 5 192 454 € 4 613 823 € 3 698 708 € 5 070 948 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 283 083€ 5 192 454€ 4 613 823€ 3 698 708€ 5 070 948€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
31 496€ 33 198€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
69 951€ 118 500€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 988€ 11 328€ 65 706€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
198 781€ 123 062€ 50 584€ 72 605€ 178 299€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 365 481 € 111 919 € 25 451 € 45 331 € 21 700 €
072
B.V.1.
Peniaze
15 454€ 7 306€ 14 427€ 38 705€ 9 189€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 350 027€ 104 613€ 11 024€ 6 626€ 12 511€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
72 632 € 138 193 € 132 074 € 159 434 € 322 183 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
24 699€ 46 006€ 62 538€ 20 513€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
47 933€ 92 187€ 69 522€ 133 120€ 101 448€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14€ 26 314€ 200 222€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 663 588 € 10 966 373 € 10 083 839 € 9 081 611 € 8 968 749 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 510 014 € 3 896 713 € 2 444 933 € 2 261 792 € 2 038 915 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 063 000 € 3 063 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 1 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 063 000€ 3 063 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 1 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
911 000€ 1 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
89 996 € 56 907 € 42 500 € 19 623 € 18 501 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
89 996€ 56 907€ 42 500€ 19 623€ 18 501€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-5 000 € -5 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-5 000€ -5 000€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
747 000 € 120 026 € 119 292 € 19 292 € -2 040 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
747 000€ 120 026€ 127 282€ 27 282€ 5 950€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 990€ -7 990€ -7 990€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
699 018 € 661 780 € 288 141 € 222 877 € 22 454 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 152 660 € 7 068 486 € 7 637 471 € 6 813 735 € 6 929 834 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
65 992 € 140 627 € 139 210 € 971 254 € 298 268 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
29 062€ 52 413€ 107 166€ 297 858€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
845€ 759€ 615€ 491€ 410€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
48 182€ 110 461€ 85 837€ 861 049€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
16 965€ 345€ 345€ 2 548€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 209 400€ 121 958€ 150 800€ 184 400€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 394 926 € 3 149 269 € 4 186 738 € 3 037 519 € 2 370 938 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 989 712 € 2 459 854 € 3 726 832 € 2 538 164 € 2 196 367 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 989 712€ 2 459 854€ 3 726 832€ 2 538 164€ 2 196 367€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
327€ 212 967€ 81 740€ 944€ 34 227€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
888€ 824€ 1 638€ 734€ 1 041€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
497€ 662€ 2 350€ 447€ 500€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
259 291€ 167 502€ 59 014€ 73 660€ 3 748€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
144 211€ 307 460€ 315 164€ 423 570€ 135 055€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
11 522 € 6 912 € 9 532 € 7 133 € 4 979 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
11 522€ 6 912€ 9 532€ 7 133€ 4 979€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 470 820€ 3 649 720€ 3 151 191€ 2 613 429€ 4 255 649€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
914 € 1 174 € 1 435 € 6 084 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
653€ 913€ 1 174€ 6 084€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
261€ 261€ 261€