Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 196 267 € 7 858 989 € 3 919 374 € 2 867 502 € 2 766 120 € 2 461 860 € 2 379 446 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 816 533 € 1 431 319 € 1 329 814 € 512 092 € 253 808 € 214 877 € 278 955 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
459 € 919 € 1 379 € 1 839 € 2 299 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
459€ 919€ 1 379€ 1 839€ 2 299€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 816 533 € 1 431 319 € 1 329 355 € 511 173 € 252 429 € 213 038 € 276 656 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 041 031€ 369 010€ 141 675€ 132 975€ 55 770€ 17 143€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
82 476€ 61 367€ 71 821€ 107 981€ 180 684€ 184 021€ 247 478€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
359€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
693 026€ 1 000 942€ 1 115 859€ 270 217€ 15 975€ 11 874€ 28 819€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 372 621 € 6 424 339 € 2 587 487 € 2 353 793 € 2 507 659 € 2 244 593 € 2 098 307 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
256 094 € 246 587 € 243 880 € 235 208 € 230 322 € 174 120 € 221 078 €
035
B.I.1
Materiál
256 094€ 246 587€ 243 880€ 235 164€ 228 958€ 172 479€ 221 078€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
44€ 1 364€ 1 641€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
88 660 € 77 206 € 124 736 € 258 202 € 171 934 € 257 607 € 281 170 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
88 660€ 77 206€ 124 736€ 258 202€ 171 934€ 257 607€ 281 170€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 012 496 € 6 097 269 € 2 216 855 € 1 858 590 € 2 082 165 € 1 785 333 € 1 576 232 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 433 627 € 1 522 855 € 2 214 047 € 1 855 928 € 2 078 258 € 1 773 025 € 1 561 025 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
896 517€ 19 503€ 204 919€ 224 074€ 187 703€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
725 029€ 698 074€ 592 907€ 282 982€ 497 527€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 812 081€ 805 278€ 1 416 221€ 1 348 872€ 1 393 028€ 1 773 025€ 1 561 025€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 572 945€ 4 569 423€ 2€ 119€ 6 047€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 924€ 4 991€ 2 806€ 2 662€ 3 788€ 6 261€ 15 207€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
15 371 € 3 277 € 2 016 € 1 793 € 23 238 € 27 533 € 19 827 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 285€ 1 672€ 444€ 1 764€ 1 363€ 6 867€ 1 724€
073
B.V.2.
Účty v bankách
13 086€ 1 605€ 1 572€ 29€ 21 875€ 20 666€ 18 103€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 113 € 3 331 € 2 073 € 1 617 € 4 653 € 2 390 € 2 184 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 113€ 3 331€ 2 073€ 1 314€ 1 358€ 2 370€ 2 183€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
303€ 3 295€ 20€ 1€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 196 267 € 7 858 989 € 3 919 374 € 2 867 502 € 2 766 120 € 2 461 860 € 2 379 446 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
988 289 € 594 212 € 227 679 € -3 072 997 € -3 342 910 € -3 433 658 € -3 464 928 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 044 233€ 4 044 233€ 4 044 233€ 980 719€ 980 719€ 980 719€ 980 719€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 3 319 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 3 319€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 489 852 € -3 856 386 € -4 093 548 € -4 363 461 € -4 454 209 € -4 485 480 € -4 869 840 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 489 852€ -3 856 386€ -4 093 548€ -4 363 461€ -4 454 209€ -4 485 480€ -4 869 840€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
394 076 € 366 533 € 237 162 € 269 913 € 90 748 € 31 271 € 387 680 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 328 273 € 2 308 768 € 3 254 804 € 5 571 890 € 6 064 803 € 5 820 451 € 5 828 933 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 618 € 2 549 € 91 € 1 039 484 € 8 262 € 18 687 € 50 877 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
4 592 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 592€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 036 240€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
36 072€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 618€ 2 549€ 91€ 3 244€ 8 262€ 14 095€ 14 805€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
139 786 € 124 597 € 126 891 € 136 166 € 155 546 € 110 384 € 114 377 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
139 786€ 124 597€ 126 891€ 136 166€ 155 546€ 110 384€ 114 377€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 947 374 € 1 971 620 € 2 929 970 € 4 279 434 € 5 791 565 € 3 921 346 € 5 504 628 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
551 885 € 448 882 € 1 444 972 € 2 063 544 € 1 830 478 € 548 321 € 1 453 880 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
18 891€ 34 369€ 938 071€ 1 587 764€ 1 363 631€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
79 779€ 96 662€ 105 667€ 131 912€ 94 540€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
453 215€ 317 851€ 401 234€ 343 868€ 372 307€ 548 321€ 1 453 880€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 509 303€ 738 961€ 817 856€ 1 589 194€ 3 408 130€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 888 265€ 3 558 033€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
456 204€ 408 081€ 365 354€ 354 875€ 317 083€ 274 373€ 276 778€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
291 355€ 259 105€ 231 325€ 214 508€ 193 364€ 170 955€ 173 354€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
138 627€ 101 748€ 52 888€ 52 439€ 42 510€ 34 848€ 32 604€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
14 843€ 17 575€ 4 874€ 4 584€ 9 979€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
233 495 € 210 002 € 197 852 € 116 806 € 109 430 € 1 770 034 € 159 051 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
62 927€ 50 659€ 57 852€ 33 198€ 29 634€ 1 681 320€ 42 896€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
170 568€ 159 343€ 140 000€ 83 608€ 79 796€ 88 714€ 116 155€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 879 705 € 4 956 009 € 436 891 € 368 609 € 44 227 € 75 067 € 15 441 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
52 179€ 59 502€ 36 203€ 47 450€ 31 443€ 56 315€ 1 018€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 742 858€ 4 815 787€ 322 364€ 252 451€ 9 161€ 6 311€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
84 668€ 80 720€ 78 324€ 68 708€ 3 623€ 18 752€ 8 112€