Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
800€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-800 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
15 259 130 € 13 721 727 € 12 486 984 € 12 113 779 € 11 956 521 € 11 133 042 € 9 536 509 € 8 237 519 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
14 951 885€ 13 448 631€ 12 224 152€ 11 827 118€ 11 673 056€ 10 910 767€ 9 259 126€ 8 099 119€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
307 245€ 273 096€ 262 832€ 286 661€ 283 465€ 222 275€ 277 383€ 138 400€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 090 815 € 4 835 601 € 4 265 127 € 4 675 513 € 5 134 787 € 4 803 887 € 3 423 552 € 3 206 575 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 476 344€ 2 227 368€ 2 289 979€ 2 297 953€ 2 271 313€ 2 332 471€ 2 304 758€ 2 727 988€
10
B.2
Služby
2 591 189€ 2 580 798€ 1 962 253€ 2 379 856€ 2 859 442€ 2 456 381€ 1 118 794€ 478 587€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
10 168 315 € 8 885 326 € 8 221 857 € 7 438 266 € 6 821 734 € 6 329 155 € 6 112 957 € 5 030 944 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
9 566 663 € 8 284 680 € 7 625 810 € 7 071 760 € 6 485 364 € 6 021 354 € 5 719 013 € 6 343 845 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 938 645€ 6 027 995€ 5 543 875€ 5 169 871€ 4 679 958€ 4 378 013€ 4 084 313€ 4 645 805€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 692€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 413 934€ 2 077 527€ 1 906 263€ 1 758 054€ 1 612 412€ 1 506 784€ 1 440 937€ 1 545 594€
16
C.4
Sociálne náklady
214 084€ 179 158€ 175 672€ 143 835€ 192 994€ 136 557€ 193 763€ 150 754€
17
D
Dane a poplatky
35 979€ 36 304€ 33 884€ 33 272€ 28 109€ 28 475€ 30 380€ 25 745€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
67 591€ 59 630€ 70 527€ 91 520€ 78 586€ 89 583€ 107 672€ 110 253€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
17 637€ 27 311€ 28 869€ 16 752€ 39 693€ 32 998€ 30 372€ 19 405€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
33 773€ 37 383€ 38 165€ 9 719€ 31 298€ 30 137€ 73 878€ 20 743€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
421€ 219€ 1 182€ -1 380€ 2 904€ 1 767€ 2 457€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
81 859€ 38 866€ 24 743€ 42 009€ 36 654€ 93 482€ 190 870€ 585 409€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45 440€ 68 317€ 82 993€ 53 459€ 35 882€ 63 545€ 92 045€ 298 167€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
517 944 € 464 970 € 422 908 € 238 677 € 235 938 € 220 774 € 308 754 € -1 162 995 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 8€ 10€ 167€ 364€
39
N
Nákladové úroky
10 680€ 3 561€ 44 455€ 49 309€ 54 125€ 160 465€ 200 020€ 1 132€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
1€ 27€ 10€ 2€ 61€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
12 669€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 901€ 3 381€ 3 599€ 2 816€ 2 474€ 2 595€ 2 359€ 5 230€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-14 581 € -6 942 € -48 055 € -52 124 € -56 618 € -163 060 € -202 214 € 6 610 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
503 363 € 458 028 € 374 853 € 186 553 € 179 320 € 57 714 € 106 540 € -1 156 385 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
109 287 € 91 495 € 137 691 € -83 360 € 88 572 € 26 443 € -281 140 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
120 741€ 43 965€ 4 225€ 2 908€ 2 899€ 2 880€ 30€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-11 454€ 47 530€ 133 466€ -86 268€ 85 673€ 23 563€ -281 170€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
394 076 € 366 533 € 237 162 € 269 913 € 90 748 € 31 271 € 387 680 € -1 156 385 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
503 363 € 458 028 € 374 853 € 186 553 € 179 320 € 57 714 € 106 540 € -1 156 385 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
394 076 € 366 533 € 237 162 € 269 913 € 90 748 € 31 271 € 387 680 € -1 156 385 €