Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská distribučná, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
674 370 000 € 765 870 000 € 743 259 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
649 751 000 € 659 357 000 € 665 149 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
25 875 000 € 26 179 000 € 27 057 000 €
005
A.I.2
Software
11 604 000€ 11 869 000€ 13 646 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
12 677 000€ 12 677 000€ 12 677 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 594 000€ 1 633 000€ 734 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
623 876 000 € 633 178 000 € 638 092 000 €
012
A.II.1
Pozemky
12 737 000€ 12 733 000€ 12 704 000€
013
A.II.2
Stavby
443 704 000€ 449 001 000€ 455 682 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
140 284 000€ 142 865 000€ 146 186 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
27 151 000€ 28 579 000€ 23 520 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
24 619 000 € 106 513 000 € 78 110 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 913 000 € 2 145 000 € 3 618 000 €
032
B.I.1
Materiál
2 913 000€ 2 145 000€ 3 618 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
18 998 000 € 102 375 000 € 72 784 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
16 773 000€ 16 859 000€ 18 348 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 85 247 000€ 54 353 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 634 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
591 000€ 269 000€ 83 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 708 000 € 1 993 000 € 1 708 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
674 370 000 € 765 870 000 € 743 259 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
290 463 000 € 600 975 000 € 590 329 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
217 736 000 € 437 736 000 € 437 736 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
217 736 000€ 437 736 000€ 437 736 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
43 547 000 € 87 557 000 € 87 557 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
43 547 000€ 87 557 000€ 87 557 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
29 180 000 € 75 682 000 € 65 036 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
29 180 000€ 75 682 000€ 65 036 000€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
374 834 000 € 127 747 000 € 121 018 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
10 064 000 € 9 353 000 € 4 438 000 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 573 000€ 5 173 000€ 4 245 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 491 000€ 4 180 000€ 193 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
100 550 000 € 76 394 000 € 79 721 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
27 000 000€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 003 000€ 3 248 000€ 3 494 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
70 547 000€ 73 146 000€ 76 227 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
43 924 000 € 42 000 000 € 36 859 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
32 722 000€ 40 341 000€ 36 236 000€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 752 000€ 1 414 000€ 383 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
7 450 000€ 245 000€ 240 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
220 296 000€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
9 073 000 € 37 148 000 € 31 912 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
9 073 000€ 35 204 000€ 30 118 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 1 944 000€ 1 794 000€