Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
56 859 245 € 56 179 779 € 56 497 115 € 56 483 664 € 52 561 148 € 51 670 446 € 50 005 986 € 49 886 721 € 50 324 343 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
34 175 188 € 35 975 648 € 36 914 244 € 34 790 383 € 32 759 486 € 28 785 393 € 27 620 711 € 28 663 750 € 30 815 890 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
42 108 € 89 984 € 126 461 € 151 690 € 67 149 € 60 296 € 73 143 € 85 909 € 27 309 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
42 108€ 89 984€ 126 461€ 151 690€ 67 149€ 60 296€ 57 313€ 62 965€ 27 309€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 15 830€ 22 944€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
34 133 080 € 35 885 664 € 36 787 783 € 34 638 694 € 32 692 337 € 28 725 097 € 27 547 568 € 28 573 752 € 30 784 492 €
012
A.II.1
Pozemky
1 127 056€ 1 127 056€ 1 127 056€ 1 127 056€ 1 127 056€ 1 127 056€ 1 127 056€ 1 127 056€ 995 056€
013
A.II.2
Stavby
25 520 758€ 26 446 891€ 27 367 329€ 27 887 662€ 21 695 478€ 22 468 084€ 23 173 584€ 23 843 893€ 24 541 825€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 378 424€ 8 211 560€ 6 800 379€ 5 170 631€ 3 442 759€ 3 212 951€ 2 600 720€ 2 888 295€ 4 434 879€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
84 522€ 92 348€ 113 020€ 39 741€ 5 133€ 6 465€ 9 119€ 64 204€ 162 696€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 456€ 7 809€ 1 380 000€ 413 604€ 6 421 911€ 1 910 541€ 637 090€ 650 303€ 570 835€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 864€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 79 200€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 090 € 4 090 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 090€ 4 090€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
22 652 525 € 20 183 322 € 19 555 985 € 21 665 581 € 19 766 162 € 22 852 376 € 22 364 416 € 21 201 636 € 19 484 721 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 627 265 € 2 506 513 € 2 031 989 € 1 730 884 € 1 621 554 € 1 361 623 € 467 445 € 585 573 € 534 471 €
035
B.I.1
Materiál
2 457 400€ 2 352 800€ 1 929 701€ 1 626 201€ 1 504 916€ 1 189 727€ 363 538€ 476 237€ 449 278€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 608€ 5 395€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
169 847€ 153 695€ 102 270€ 104 646€ 116 619€ 171 878€ 103 906€ 107 728€ 79 799€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
18€ 18€ 18€ 36€ 18€ 18€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
9 501 071 € 9 050 130 € 9 326 630 € 6 307 948 € 8 167 205 € 8 189 219 € 11 124 849 € 10 067 032 € 9 328 583 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
9 245 481 € 8 902 622 € 9 324 418 € 6 221 137 € 7 785 284 € 8 188 894 € 11 111 931 € 10 058 603 € 9 327 754 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
6 931 875€ 6 678 593€ 6 955 917€ 3 103 547€ 5 621 596€ 6 196 649€ 7 455 594€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 313 606€ 2 224 029€ 2 368 501€ 3 117 590€ 2 163 688€ 1 992 244€ 3 656 337€ 10 058 603€ 9 327 754€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
241 773€ 146 575€ 84 657€ 381 495€ 12 314€ 0€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
13 817€ 932€ 2 212€ 2 153€ 426€ 325€ 604€ 8 429€ 829€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
10 524 189 € 8 626 679 € 8 197 366 € 13 626 750 € 9 977 404 € 13 301 534 € 10 772 123 € 10 549 032 € 9 621 666 €
072
B.V.1.
Peniaze
67 755€ 70 434€ 78 935€ 11 165€ 70 032€ 63 452€ 55 457€ 8 038€ 10 665€
073
B.V.2.
Účty v bankách
10 456 434€ 8 556 244€ 8 118 432€ 13 615 585€ 9 907 372€ 13 238 082€ 10 716 665€ 10 540 994€ 9 611 001€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
31 532 € 20 810 € 26 886 € 27 700 € 35 500 € 32 677 € 20 859 € 21 335 € 23 732 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
354€ 81€ 868€ 2 840€ 941€ 3 890€ 556€ 181€ 1 715€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
31 178€ 20 728€ 26 018€ 24 859€ 32 859€ 25 836€ 16 853€ 18 016€ 21 583€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 1 700€ 2 950€ 3 450€ 3 139€ 434€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
56 859 245 € 56 179 779 € 56 497 115 € 56 483 664 € 52 561 148 € 51 670 446 € 50 005 986 € 49 886 721 € 50 324 343 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
37 988 464 € 37 660 961 € 36 457 708 € 35 941 201 € 35 449 706 € 34 198 108 € 31 426 009 € 30 362 560 € 29 360 146 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
24 126 906 € 24 126 906 € 24 126 906 € 24 126 906 € 24 126 906 € 24 126 906 € 24 126 906 € 24 126 906 € 24 126 906 €
082
A.I.1
Základné imanie
24 126 906€ 24 126 906€ 24 126 906€ 24 126 906€ 24 126 906€ 24 126 906€ 24 126 906€ 24 126 906€ 24 126 906€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 064 463 € 944 138 € 892 487 € 843 338 € 718 178 € 440 968 € 334 623 € 234 382 € 114 616 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 064 463€ 944 138€ 892 487€ 843 338€ 718 178€ 440 968€ 334 623€ 234 382€ 114 616€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
12 469 592 € 11 386 663 € 10 921 807 € 10 479 462 € 9 353 024 € 6 858 135 € 5 901 031 € 4 998 858 € 3 920 971 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
12 469 592€ 11 386 663€ 10 921 807€ 10 479 462€ 9 353 024€ 6 858 135€ 5 901 031€ 4 998 858€ 3 920 971€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
327 503 € 1 203 254 € 516 507 € 491 494 € 1 251 598 € 2 772 099 € 1 063 449 € 1 002 414 € 1 197 653 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
18 176 118 € 17 879 339 € 20 013 809 € 20 516 849 € 17 090 656 € 17 440 423 € 18 533 934 € 19 178 588 € 20 029 984 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
811 341 € 799 008 € 629 545 € 681 460 € 934 978 € 614 325 € 570 872 € 558 963 € 372 427 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
12 758 € 12 759 € 25 517 € 25 517 € 232 785 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
12 758€ 12 759€ 25 517€ 25 517€ 232 785€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
24 915€ 47 730€ 23 914€ 8€ 24 650€ 24 083€ 19 600€ 48 440€ 18 992€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 021€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
773 668€ 738 519€ 580 114€ 655 935€ 677 543€ 590 243€ 551 273€ 510 523€ 327 414€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
835 911 € 731 408 € 608 752 € 458 709 € 488 352 € 388 219 € 309 119 € 226 008 € 175 871 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
835 911€ 731 408€ 608 752€ 458 709€ 488 352€ 388 219€ 309 119€ 226 008€ 175 871€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
6 179 140€ 7 316 272€ 8 453 388€ 9 590 488€ 4 923 143€ 5 818 260€ 6 713 376€ 7 608 493€ 8 503 610€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 764 818 € 7 527 416 € 8 223 443 € 7 843 050 € 9 227 877 € 7 834 587 € 9 502 102 € 9 406 980 € 9 675 975 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 590 626 € 5 159 540 € 6 212 390 € 6 077 258 € 7 556 771 € 5 746 533 € 7 964 262 € 7 985 230 € 8 390 731 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
37 627€ 106 784€ 931 051€ 179 817€ 201 987€ 178 218€ 205 013€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 552 999€ 5 052 756€ 5 281 339€ 5 897 442€ 7 354 784€ 5 568 315€ 7 759 249€ 7 985 230€ 8 390 731€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 426 788€ 1 072 688€ 1 007 483€ 861 758€ 763 823€ 684 494€ 594 264€ 573 134€ 530 009€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 307 348€ 981 482€ 708 628€ 618 021€ 693 640€ 720 403€ 576 326€ 541 102€ 482 368€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
426 954€ 304 389€ 288 865€ 281 341€ 209 131€ 678 874€ 335 788€ 252 514€ 145 477€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
13 102€ 9 317€ 6 077€ 4 672€ 4 512€ 4 283€ 31 462€ 55 001€ 127 390€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
447 713 € 368 047 € 961 499 € 805 965 € 621 036 € 1 889 740 € 543 191 € 483 027 € 406 984 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
172 184€ 111 813€ 103 840€ 267 500€ 290 006€ 294 812€ 224 778€ 205 101€ 175 838€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
275 529€ 256 233€ 857 659€ 538 465€ 331 030€ 1 594 928€ 318 413€ 277 926€ 231 146€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 137 195€ 1 137 189€ 1 137 183€ 1 137 176€ 895 269€ 895 292€ 895 273€ 895 117€ 895 117€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
694 663 € 639 479 € 25 598 € 25 614 € 20 786 € 31 914 € 46 043 € 345 573 € 934 213 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
48€ 357€ 86€ 127€ 471€ 111€ 102€ 454€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
470 251€ 437 330€ 13 618€ 20 992€ 3 512€ 17 276€ 31 156€ 45 616€ 343 811€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
224 412€ 202 101€ 11 623€ 4 536€ 17 147€ 14 167€ 14 776€ 299 855€ 589 948€