Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 154 560 € 2 914 728 € 2 227 487 € 3 695 274 € 2 263 519 € 1 511 910 € 1 417 031 € 4 032 242 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 987 663 € 1 448 051 € 62 207 € 57 508 € 58 422 € 53 671 € 53 671 € 3 090 415 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 934 492 € 1 394 880 € 9 036 € 4 337 € 5 251 € 500 € 500 € 3 037 244 €
012
A.II.1
Pozemky
500€ 500€ 3 037 244€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 595€ 2 509€ 3 423€ 4 337€ 5 251€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 932 897€ 1 392 371€ 5 613€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
53 171 € 53 171 € 53 171 € 53 171 € 53 171 € 53 171 € 53 171 € 53 171 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
53 171€ 53 171€ 53 171€ 53 171€ 53 171€ 53 171€ 53 171€ 53 171€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
995 780 € 1 295 560 € 1 497 662 € 2 900 409 € 1 862 670 € 1 286 923 € 1 363 360 € 941 827 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
49 051 € 201 967 € 500 767 € 751 574 € 476 920 € 213 647 € 383 851 € 67 682 €
035
B.I.1
Materiál
49 051€ 18 278€ 257 660€ 26 243€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
183 689€ 253 152€ 41 439€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
243 107€ 751 574€ 476 920€ 213 647€ 130 699€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
874 062 € 972 392 € 937 384 € 2 084 819 € 1 163 068 € 984 394 € 941 920 € 871 551 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
182 889 € 245 025 € 155 365 € 281 947 € 176 602 € 76 525 € 72 011 € 31 543 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
182 889€ 245 025€ 155 365€ 281 947€ 176 602€ 76 525€ 72 011€ 31 543€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
60 386€ 41 116€ 58 628€ 53 568€ 52 454€ 26 526€ 4 977€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
630 787€ 686 251€ 723 391€ 1 749 304€ 934 012€ 907 869€ 843 383€ 835 031€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
72 667 € 121 201 € 59 511 € 64 016 € 222 682 € 88 882 € 37 589 € 2 594 €
072
B.V.1.
Peniaze
23 919€ 10 367€ 8 652€ 23 848€ 15 911€ 841€ 74€ 332€
073
B.V.2.
Účty v bankách
48 748€ 110 834€ 50 859€ 40 168€ 206 771€ 88 041€ 37 515€ 2 262€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
171 117 € 171 117 € 667 618 € 737 357 € 342 427 € 171 316 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
171 117€ 171 117€ 667 618€ 737 357€ 342 427€ 171 316€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 154 560 € 2 914 728 € 2 227 487 € 3 695 274 € 2 263 519 € 1 511 910 € 1 417 031 € 4 032 242 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
385 781 € -26 377 € -25 591 € -87 420 € -18 699 € -4 277 € -4 636 € 3 014 109 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 038 000 € 300 756 € 300 756 € 300 756 € 300 756 € 3 038 000 € 3 037 244 € 3 037 244 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 038 000€ 300 756€ 300 756€ 300 756€ 300 756€ 3 038 000€ 3 037 244€ 3 037 244€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
31 346 € 31 346 € 31 346 € 31 346 € 31 346 € 31 346 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
31 346€ 31 346€ 31 346€ 31 346€ 31 346€ 31 346€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-300 000 € -300 000 € -300 000 € -300 000 € -3 036 744 € -3 036 744 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-300 000€ -300 000€ -300 000€ -300 000€ -3 036 744€ -3 036 744€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
241 520 € -64 667 € -119 522 € -50 801 € -36 879 € -39 781 € -23 135 € -31 700 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
367 364€ 61 177€ 2 902€ 2 902€ 2 902€ 13 346€ 4 781€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-125 844€ -125 844€ -122 424€ -53 703€ -39 781€ -39 781€ -36 481€ -36 481€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 925 085 € 6 188 € 61 829 € -68 721 € -13 922 € 2 902 € 17 999 € 8 565 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 768 779 € 2 641 105 € 1 953 078 € 3 388 393 € 1 887 917 € 1 421 887 € 1 421 667 € 1 018 133 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
499 € 390 € 390 € 276 € 114 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
499€ 390€ 390€ 276€ 114€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 743 276 € 2 640 709 € 595 830 € 2 473 466 € 970 629 € 508 498 € 530 456 € 101 538 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
374 909 € 550 527 € 335 765 € 1 253 526 € 896 756 € 423 783 € 465 203 € 41 348 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
374 909€ 550 527€ 335 765€ 1 253 526€ 896 756€ 423 783€ 465 203€ 41 348€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
150 493€ 59 120€ 59 120€ 59 120€ 59 120€ 59 120€ 59 120€ 59 120€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 252€ 1 126€ 1 077€ 1 068€ 1 117€ 1 177€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
590€ 650€ 621€ 621€ 650€ 679€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 058€ 3 047€ 11 462€ 1 543€ 298€ 21 051€ 3 445€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 214 974€ 2 026 239€ 187 785€ 1 157 588€ 12 688€ 2 688€ 2 688€ 1 070€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4€ 6€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
25 000€ 1 356 858€ 914 651€ 917 174€ 913 389€ 891 211€ 916 595€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
300 000 € 300 000 € 394 301 € 394 301 € 94 300 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
94 300€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
300 000€ 300 000€ 394 301€ 394 301€