Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HOPE DEVELOPMENT, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
304 998€ 606 915€ 1 152 082€ 304 728€ 72 095€ 186 320€ 56 675€ 85 372€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
209 172 € 606 915 € 1 152 082 € 304 727 € 72 093 € 186 316 € 56 672 € 85 372 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
36 484€ 1 137 543€ 284 998€ 49 628€ 159 070€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
356 324€ 420 838€ 14 530€ 17 523€ 22 462€ 27 080€ 56 672€ 43 928€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-183 689€ 183 689€ 41 439€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
53€ 2 388€ 9€ 2 206€ 3€ 166€ 5€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 228 987 € 600 185 € 1 079 339 € 372 266 € 85 764 € 182 183 € 35 348 € 73 712 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
829 993€ 284 999€ 15 767€ 137 728€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
31 141€ 237 116€ 30 417€ 30 605€ 28 798€ 24 079€ 10 359€ 24 606€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
132 435€ 334 634€ 191 484€ 25 071€ 12 997€ 9 201€ 20 221€ 43 501€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
26 657 € 25 264 € 25 599 € 25 459 € 25 497 € 8 638 €
16
E.1.
Mzdové náklady
19 755€ 19 002€ 19 072€ 18 928€ 19 001€ 6 402€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 316€ 5 928€ 5 951€ 5 905€ 5 928€ 1 981€
19
E.4.
Sociálne náklady
586€ 334€ 576€ 626€ 568€ 255€
20
F.
Dane a poplatky
332€ 700€ 74€ 1 155€ 2 409€ 2 498€ 1 509€ 2 638€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
914€ 914€ 914€ 914€ 229€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
914€ 914€ 914€ 914€ 229€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 037 244€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 126€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
264€ 1 557€ 858€ 4 063€ 67€ 39€ 133€ 2 967€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-3 019 815 € 6 730 € 72 743 € -67 539 € -13 671 € 4 133 € 21 324 € 11 660 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
45 543 € 32 777 € 100 179 € -38 154 € 14 528 € 15 142 € 26 092 € 17 260 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
95 826 € 2 € 3 € 3 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
7 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
88 826 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
88 826€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 3 € 3 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 3€ 3€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
379 € 296 € 263 € 224 € 254 € 273 € -120 € 3 095 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
33 € 12 € 5 € 10 € 79 € 119 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
33€ 12€ 5€ 10€ 79€ 119€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
346€ 284€ 258€ 224€ 244€ 194€ -120€ 2 976€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
95 447 € -296 € -263 € -222 € -251 € -270 € 121 € -3 095 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-2 924 368 € 6 434 € 72 480 € -67 761 € -13 922 € 3 863 € 21 445 € 8 565 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
717 € 246 € 10 651 € 960 € 961 € 3 446 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
717€ 246€ 10 651€ 960€ 961€ 3 446€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-2 925 085 € 6 188 € 61 829 € -68 721 € -13 922 € 2 902 € 17 999 € 8 565 €