Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 984 170 € 2 916 331 € 2 677 308 € 2 509 484 € 2 304 743 € 2 934 503 € 3 127 762 € 2 871 241 € 2 548 237 € 2 148 364 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
204 € 5 156 € 16 543 € 27 431 € 67 090 € 90 128 € 565 765 € 495 301 € 14 596 € 26 983 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 458 € 2 346 € 3 234 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 458€ 2 346€ 3 234€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
-1 254 € 2 810 € 13 309 € 27 431 € 67 090 € 90 128 € 565 765 € 495 301 € 14 596 € 26 983 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
439 022€ 450 375€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
-1 254€ 2 810€ 13 309€ 27 431€ 67 090€ 90 128€ 112 164€ 44 926€ 14 596€ 26 983€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 579€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 983 966 € 2 909 259 € 2 658 377 € 2 473 266 € 2 235 920 € 2 841 378 € 2 528 378 € 2 372 491 € 2 531 545 € 2 122 355 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
851 524 € 587 213 € 639 397 € 735 768 € 762 357 € 541 552 € 599 488 € 591 753 € 561 186 € 571 357 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
851 524€ 587 213€ 639 397€ 735 768€ 762 357€ 541 552€ 599 488€ 591 753€ 561 186€ 571 357€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 106 083 € 2 201 213 € 2 004 034 € 1 719 464 € 1 458 405 € 2 297 482 € 1 927 023 € 1 772 874 € 1 969 895 € 1 549 078 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 076 227 € 2 184 057 € 1 986 394 € 1 714 816 € 1 456 736 € 2 289 656 € 1 913 238 € 1 748 372 € 1 966 791 € 1 544 677 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 076 227€ 2 184 057€ 1 986 394€ 1 714 816€ 1 456 736€ 2 289 656€ 1 913 238€ 1 748 372€ 1 966 791€ 1 544 677€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 770€ 7 971€ 15 557€ 304€ 237€ 257€ 13 785€ 24 502€ 3 104€ 4 401€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
9 086€ 9 185€ 2 083€ 4 344€ 1 432€ 7 569€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
26 359 € 120 833 € 14 946 € 18 034 € 15 158 € 2 344 € 1 867 € 7 864 € 464 € 1 920 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 407€ 9 237€ 14 946€ 18 026€ 15 158€ 2 383€ 1 197€ 7 720€ 245€ 1 633€
073
B.V.2.
Účty v bankách
22 952€ 111 596€ 8€ -39€ 670€ 144€ 219€ 287€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 916 € 2 388 € 8 787 € 1 733 € 2 997 € 33 619 € 3 449 € 2 096 € -974 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 096€ -974€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 916€ 2 388€ 8 787€ 1 733€ 2 997€ 33 619€ 3 449€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 984 170 € 2 916 331 € 2 677 308 € 2 509 484 € 2 304 743 € 2 934 503 € 3 127 762 € 2 871 241 € 2 548 237 € 2 148 364 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 399 709 € 1 289 531 € 1 081 515 € 971 394 € 809 731 € 746 581 € 481 542 € 444 759 € 469 927 € 418 129 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
882 229 € 674 212 € 564 091 € 402 428 € 339 278 € 301 205 € 437 457 € 398 126 € 410 826 € 346 327 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
882 229€ 674 212€ 564 091€ 402 428€ 339 278€ 301 205€ 437 457€ 398 126€ 410 826€ 346 327€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
110 177 € 208 016 € 110 121 € 161 663 € 63 150 € 38 073 € 36 782 € 39 330 € 51 798 € 64 499 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 584 461 € 1 626 800 € 1 595 793 € 1 538 090 € 1 495 012 € 2 187 922 € 2 646 220 € 2 426 482 € 2 078 310 € 1 730 235 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 769 € 5 156 € 13 134 € 16 756 € 15 825 € 23 859 € 35 755 € 16 027 € 4 755 € 15 027 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
7 994€ 12 010€ 12 010€ 21 625€ 34 785€ 15 984€ 4 744€ 15 011€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 769€ 5 156€ 5 140€ 4 746€ 3 815€ 2 234€ 970€ 43€ 11€ 16€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
285 368€ 94 731€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 120 903 € 1 061 552 € 995 787 € 1 210 746 € 1 342 874 € 1 755 053 € 1 904 310 € 1 626 525 € 586 323 € 681 080 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
511 332 € 409 486 € 450 982 € 511 892 € 486 218 € 397 290 € 507 888 € 510 274 € 577 724 € 669 285 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
511 332€ 409 486€ 450 982€ 511 892€ 486 218€ 397 290€ 507 888€ 510 274€ 577 724€ 669 285€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
540 000€ 540 000€ 530 000€ 600 000€ 712 400€ 1 262 400€ 1 234 400€ 1 106 900€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
36 099€ 55 537€ 7 974€ 38 770€ 78 345€ 41 264€ 126 912€ 6 022€ 5 567€ 4 386€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 164€ 18 545€ 5 090€ 16 075€ 20 426€ 12 669€ 5 944€ 3 329€ 3 032€ 2 085€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
18 308€ 37 984€ 1 385€ 44 009€ 35 870€ 24 369€ 29 166€ 2 999€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
356€ 9 615€ 17 061€ 2 325€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 164 € 11 443 € 10 285 € 24 911 € 51 317 € 10 013 € 2 291 € 6 951 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 164€ 11 443€ 10 285€ 22 411€ 48 817€ 7 513€ 2 291€ 6 951€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 500€ 2 500€ 2 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
450 625€ 548 649€ 576 587€ 285 677€ 84 996€ 398 997€ 703 864€ 491 611€ 458 701€ 479 128€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
933 800€ 555 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé