Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 582 163€ 2 569 317€ 2 622 287€ 2 462 055€ 2 397 277€ 2 559 921€ 2 399 641€ 2 177 258€ 2 065 271€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 654 288 € 2 578 947 € 2 954 262 € 3 335 757 € 2 867 155 € 2 565 863 € 2 416 230 € 2 185 350 € 2 067 771 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 578 208€ 2 568 622€ 2 618 589€ 2 459 023€ 2 396 365€ 2 552 292€ 2 380 578€ 2 162 294€ 2 047 591€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 955€ 695€ 3 698€ 3 032€ 912€ 7 629€ 19 063€ 14 964€ 17 680€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 250€ 12 000€ 455 750€ 2 267€ 2 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
56 875€ 9 630€ 319 975€ 873 702€ 14 128€ 3 675€ 16 589€ 8 092€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 379 624 € 2 422 050 € 2 736 299 € 3 234 763 € 2 792 479 € 2 490 908 € 2 333 067 € 2 094 128 € 1 967 725 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 289 687€ 1 432 761€ 1 386 632€ 1 277 593€ 1 216 134€ 1 354 686€ 1 234 635€ 1 140 790€ 1 145 254€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
75 009€ 64 792€ 62 174€ 72 008€ 65 900€ 51 426€ 48 793€ 35 098€ 27 017€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
573 533€ 564 579€ 728 842€ 648 609€ 767 449€ 726 323€ 878 296€ 778 073€ 658 610€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
296 139 € 186 981 € 196 076 € 298 713 € 235 520 € 297 559 € 144 813 € 117 783 € 96 001 €
16
E.1.
Mzdové náklady
222 905€ 129 915€ 140 943€ 240 163€ 187 862€ 253 987€ 104 074€ 84 637€ 69 254€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
64 836€ 47 353€ 48 391€ 52 029€ 42 520€ 38 636€ 36 820€ 29 863€ 23 523€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 398€ 9 713€ 6 742€ 6 521€ 5 138€ 4 936€ 3 919€ 3 283€ 3 224€
20
F.
Dane a poplatky
1 157€ 9 214€ 12 822€ 8 361€ 1 729€ 10 170€ 1 577€ 1 377€ 1 426€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 388€ 14 418€ 27 659€ 38 771€ 41 941€ 43 441€ 18 130€ 12 447€ 28 580€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 388€ 14 418€ 27 659€ 38 771€ 41 941€ 43 441€ 18 130€ 12 447€ 28 580€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 000€ 451 075€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
109 014€ 109 518€ 4 136€ 9 035€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
23 697€ 39 787€ 305 958€ 881 673€ 12 731€ 7 303€ 6 823€ 8 560€ 10 837€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
274 664 € 156 897 € 217 963 € 100 994 € 74 676 € 74 955 € 83 163 € 91 222 € 100 046 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
643 934 € 507 185 € 444 639 € 463 845 € 347 794 € 427 486 € 237 917 € 223 297 € 234 390 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
16 785 € -12 € 63 € 8 € 1 281 € 15 € 2 868 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
4€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
-12€ 33€ 8€ 11€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
16 785€ 30€ 1 281€ 2 868€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
25 614 € 10 768 € 10 872 € 16 209 € 21 072 € 26 341 € 24 828 € 20 394 € 17 663 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
25 157 € 10 053 € 9 956 € 9 676 € 18 976 € 22 731 € 21 340 € 14 841 € 14 468 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
21 340€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
25 157€ 10 053€ 9 956€ 9 676€ 18 976€ 22 731€ 14 841€ 14 468€
52
O.
Kurzové straty
351€ 379€ 2 877€ 648€ 240€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
457€ 364€ 537€ 3 656€ 1 448€ 3 610€ 3 488€ 5 313€ 3 195€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 829 € -10 768 € -10 884 € -16 146 € -21 064 € -25 060 € -24 828 € -20 379 € -14 795 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
265 835 € 146 129 € 207 079 € 84 848 € 53 612 € 49 895 € 58 335 € 70 843 € 85 251 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
57 819 € 36 008 € 45 416 € 21 698 € 15 539 € 13 113 € 19 005 € 19 045 € 20 752 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
57 819€ 36 008€ 45 416€ 21 698€ 15 539€ 13 113€ 19 005€ 19 045€ 20 752€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
208 016 € 110 121 € 161 663 € 63 150 € 38 073 € 36 782 € 39 330 € 51 798 € 64 499 €