Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 074 729 € 1 840 719 € 1 689 475 € 3 153 307 € 3 411 658 € 3 259 533 € 3 251 569 € 4 070 892 € 4 326 870 € 4 021 329 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
825 363 € 811 671 € 908 880 € 1 569 603 € 1 610 117 € 1 523 341 € 1 427 323 € 2 029 398 € 1 976 891 € 1 837 394 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
7 880 € 10 369 € 22 927 € -116 953 € -280 671 € -429 701 € -598 030 € -753 373 € -919 505 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
7 880€ 10 369€ 22 927€ 36 302€ 25 834€ 10 115€ 14 975€ 12 882€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
-153 255€ -306 505€ -459 755€ -613 005€ -766 255€ -919 505€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
19 939€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
817 483 € 801 302 € 885 953 € 1 686 556 € 1 890 788 € 1 953 042 € 2 025 353 € 2 782 771 € 2 896 396 € 1 412 394 €
012
A.II.1
Pozemky
163 548€ 163 548€ 165 215€ 584 063€ 616 630€ 616 630€ 602 353€ 655 551€ 653 885€ 72 218€
013
A.II.2
Stavby
598 605€ 635 719€ 712 482€ 1 078 628€ 1 236 803€ 1 305 057€ 1 373 325€ 2 110 669€ 2 217 164€ 1 309 771€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
55 330€ 2 035€ 8 256€ 23 865€ 37 355€ 31 355€ 49 675€ 16 551€ 25 347€ 30 405€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
425 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
425 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 242 086 € 1 020 891 € 773 980 € 1 577 799 € 1 796 481 € 1 732 338 € 1 821 056 € 2 035 811 € 2 347 124 € 2 181 561 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
147 € 8 € 22 620 € 23 781 € 26 252 €
035
B.I.1
Materiál
1 682€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
147€ 8€ 20 938€ 23 781€ 26 252€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
6 470 € 6 485 € 8 505 € 4 558 € 5 190 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
6 470€ 6 485€ 8 505€ 4 558€ 5 190€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 966 113 € 653 491 € 680 417 € 1 244 368 € 1 604 012 € 1 506 282 € 1 707 394 € 1 722 761 € 2 185 238 € 1 995 595 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 955 513 € 642 891 € 655 774 € 1 223 795 € 1 586 967 € 1 490 684 € 1 686 337 € 1 695 182 € 2 152 197 € 1 972 369 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 955 513€ 642 891€ 655 774€ 1 223 795€ 1 586 967€ 1 490 684€ 1 686 337€ 1 695 182€ 2 152 197€ 1 972 369€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
4 783€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
10 600€ 10 600€ 24 643€ 20 573€ 17 045€ 15 598€ 21 057€ 27 579€ 28 258€ 23 226€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
66 390 € 66 390 € 96 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
66 390€ 66 390€ 96 000€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
269 356 € 360 915 € 85 058 € 328 873 € 187 279 € 159 658 € 47 272 € 290 430 € 138 105 € 63 714 €
072
B.V.1.
Peniaze
371€ 2 597€ 478€ 708€ 1 199€ 1 184€ 2 621€ 2 090€ 2 542€ 1 495€
073
B.V.2.
Účty v bankách
268 985€ 358 318€ 84 580€ 328 165€ 186 080€ 158 474€ 44 651€ 288 340€ 135 563€ 62 219€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 280 € 8 157 € 6 615 € 5 905 € 5 060 € 3 854 € 3 190 € 5 683 € 2 855 € 2 374 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 855€ 2 374€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 280€ 8 157€ 6 615€ 5 822€ 5 060€ 3 854€ 3 190€ 3 530€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
83€ 2 153€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 074 729 € 1 840 719 € 1 689 475 € 3 153 307 € 3 411 658 € 3 259 533 € 3 251 569 € 4 070 892 € 4 326 870 € 4 021 329 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
827 057 € 860 043 € 913 998 € 749 935 € 667 985 € 625 940 € 607 723 € 601 093 € 596 303 € 580 932 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
249 000 € 249 000 € 249 000 € 249 000 € 249 000 € 249 000 € 249 000 € 249 000 € 249 000 € 249 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
249 000€ 249 000€ 249 000€ 249 000€ 249 000€ 249 000€ 249 000€ 249 000€ 249 000€ 249 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
248 950€ 248 950€ 248 950€ 248 950€ 248 950€ 248 950€ 248 950€ 248 950€ 248 950€ 248 950€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
81 950 € 120 235 € 78 189 € 59 974 € 53 342 € 48 553 € 33 182 € 26 483 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
81 950€ 120 235€ 78 189€ 59 974€ 53 342€ 48 553€ 33 182€ 26 483€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
279 307 € 312 293 € 284 298 € 81 950 € 42 046 € 18 216 € 6 631 € 4 790 € 15 371 € 6 699 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 247 672 € 980 676 € 775 477 € 2 403 372 € 2 743 673 € 2 633 593 € 2 643 846 € 3 469 797 € 3 728 202 € 3 438 270 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 294 € 5 969 € 5 845 € 5 765 € 8 870 € 12 285 € 11 188 € 12 099 € 14 608 € 14 212 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
3 080 € 6 440 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 080€ 6 440€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 294€ 5 969€ 5 845€ 5 765€ 5 790€ 5 339€ 4 984€ 4 517€ 4 108€ 3 702€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
506€ 6 204€ 7 582€ 10 500€ 10 510€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
750 000€ 41 520€ 103 860€ 373 000€ 518 100€ 290 900€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 214 506 € 952 218 € 618 024 € 1 318 962 € 866 662 € 376 654 € 450 333 € 282 019 € 227 908 € 389 316 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 639 599 € 529 309 € 194 618 € 1 019 408 € 533 583 € 118 650 € 229 057 € 72 022 € 55 076 € 249 367 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 639 599€ 529 309€ 194 618€ 1 019 408€ 533 583€ 118 650€ 229 057€ 72 022€ 55 076€ 249 367€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
45 909€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
26 635€ 30 518€ 34 859€ 22 005€ 18 236€ 15 533€ 16 717€ 17 428€ 15 962€ 14 369€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 270€ 19 664€ 25 526€ 13 716€ 11 499€ 9 633€ 10 320€ 11 046€ 9 020€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
530 997€ 372 727€ 317 112€ 263 833€ 303 344€ 232 838€ 194 239€ 181 523€ 156 870€ 116 560€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
26 872 € 22 489 € 29 589 € 28 645 € 23 255 € 19 899 € 18 511 € 21 277 € 21 912 € 17 156 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
18 590€ 19 689€ 26 889€ 25 945€ 20 655€ 17 649€ 16 391€ 21 277€ 21 912€ 17 156€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 282€ 2 800€ 2 700€ 2 700€ 2 600€ 2 250€ 2 120€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
122 019€ 300 000€ 1 844 886€ 2 183 235€ 2 059 954€ 2 281 402€ 2 945 674€ 2 726 686€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
500 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 € 2 365 € 2 127 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2€ 2 365€ 2 127€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé