Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.05.2019
30.04.2020
01.05.2018
30.04.2019
01.05.2017
30.04.2018
01.05.2016
30.04.2017
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 864 368 € 3 176 916 € 3 110 376 € 3 919 861 € 2 325 424 € 1 232 448 € 956 217 € 777 204 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 264 586 € 377 261 € 340 747 € 1 432 654 € 1 036 468 € 846 060 € 613 056 € 560 966 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
44 175 € 70 680 € 99 425 € 6 080 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
44 175€ 70 680€ 99 425€ 6 080€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
307 652 € 306 581 € 241 322 € 1 425 199 € 1 026 468 € 836 060 € 603 056 € 560 966 €
012
A.II.1
Pozemky
52 722€ 52 722€ 47 612€ 695 867€ 736 146€ 411 465€ 411 465€ 411 465€
013
A.II.2
Stavby
79 352€ 81 939€ 89 802€ 99 633€ 107 496€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
56 696€ 66 454€ 63 334€ 355 687€ 112 221€ 133 339€ 78 274€ 42 005€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
198 234€ 187 405€ 130 376€ 294 293€ 74 995€ 201 454€ 13 684€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
21 167€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 912 759 € 1 375 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
10 000€ 10 000€ 10 000€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
1 752 759€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
1 375€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
160 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 575 319 € 2 776 704 € 2 750 056 € 2 477 475 € 1 284 580 € 381 907 € 339 679 € 228 221 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 390 063 € 1 220 827 € 1 256 580 € 919 516 € 428 759 € 83 538 € 13 568 € 10 847 €
032
B.I.1
Materiál
1 390 063€ 1 220 827€ 1 256 580€ 919 516€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
428 759€ 83 538€ 13 568€ 10 847€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
8 346 € 15 374 € 1 929 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
8 346€ 15 374€ 1 929€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
722 755 € 1 224 013 € 1 289 345 € 1 503 094 € 613 553 € 242 121 € 239 490 € 209 875 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
685 357€ 1 096 154€ 1 193 940€ 916 144€ 585 999€ 240 068€ 194 951€ 208 253€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
500 599€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
69 352€ 35 624€ 53 141€ 1 253€ 44 539€ 1 622€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
37 398€ 58 507€ 59 781€ 33 210€ 27 554€ 800€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
462 501 € 323 518 € 188 757 € 52 936 € 242 268 € 56 248 € 86 621 € 7 499 €
056
B.IV.1
Peniaze
278 656€ 297 401€ 179 590€ 43 775€ 60 156€ 55 697€ 85 859€ 6 892€
057
B.IV.2
Účty v bankách
183 845€ 26 117€ 9 167€ 9 161€ 182 112€ 551€ 762€ 607€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
24 463 € 22 951 € 19 573 € 9 732 € 4 376 € 4 481 € 3 482 € -11 983 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
24 463€ 22 951€ 19 573€ 9 732€ 4 376€ 4 481€ 3 312€ 3 274€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
170€ -15 257€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 864 368 € 3 176 916 € 3 110 376 € 3 919 861 € 2 325 424 € 1 232 448 € 956 217 € 777 204 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
640 093 € 791 379 € 774 190 € 1 520 062 € 406 544 € 185 936 € 186 396 € 162 969 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
700 € 700 € 700 € 700 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
700€ 700€ 700€ 700€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
213 445 € 213 445 € 68 434 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
213 445€ 213 445€ 68 434€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
418 948 € 570 234 € 766 490 € 1 443 928 € 399 241 € 178 633 € 179 093 € 155 666 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 223 476 € 2 384 633 € 2 335 526 € 2 393 357 € 1 917 677 € 1 045 890 € 751 693 € 613 699 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
55 722 € 54 650 € 20 208 € 21 217 € 509 637 € 6 032 € 4 995 € 4 153 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
52 586€ 51 120€ 17 008€ 2 000€ 8 665€ 6 032€ 4 995€ 4 153€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 136€ 3 530€ 3 200€ 19 217€ 500 972€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
20 663 € 17 988 € 177 257 € 149 297 € 32 882 € 20 183 € 38 398 € 30 651 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
166 924€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 779€ 5 395€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
7 099€ 5 113€ 2 247€ 769€ 27€ 70€ 33€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
8 703€ 12 875€ 8 086€ 143 749€ 27 460€ 20 113€ 38 365€ 30 651€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 861€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 083 657 € 1 174 332 € 729 467 € 1 149 741 € 1 187 576 € 612 569 € 630 727 € 373 027 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
289 155€ 223 370€ 182 800€ 630 233€ 295 583€ 189 919€ 380 017€ 174 590€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
317€ 8 323€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
524 968€ 385 028€ 125 291€ 245 606€ 429 332€ 308 841€ 166 492€ 86 209€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
33 630€ 50 811€ 39 054€ 22 642€ 13 335€ 8 279€ 7 655€ 6 758€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 356€ 32 946€ 25 221€ 14 354€ 8 661€ 5 346€ 9 698€ 4 310€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
45 048€ 46 950€ 58 780€ 139 997€ 399 442€ 98 861€ 66 499€ 92 447€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
169 500€ 435 227€ 298 321€ 96 909€ 41 223€ 1 323€ 49€ 390€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
2 700€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 063 434 € 1 137 663 € 1 408 594 € 1 073 102 € 187 582 € 404 406 € 77 573 € 205 868 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 802 691€ 39 360€ 34 491€ 113 371€ 200 474€ 45 047€ 124 170€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 260 743€ 1 137 663€ 1 369 234€ 1 038 611€ 74 211€ 203 932€ 32 526€ 81 698€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
799 € 904 € 660 € 6 442 € 1 203 € 622 € 18 128 € 536 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
799€ 904€ 660€ 6 442€ 1 203€ 622€ 18 128€ 536€