Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
25 447 989 € 16 082 717 € 13 265 106 € 11 245 637 € 9 731 138 € 7 908 400 € 5 624 898 € 5 512 238 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 868 430 € 5 286 809 € 5 222 199 € 5 292 795 € 974 495 € 410 495 € 458 839 € 335 255 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
29 194 € 31 429 € 33 612 € 19 017 € 9 654 € 14 965 € 18 186 € 12 408 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
29 194€ 31 429€ 33 612€ 19 017€ 9 654€ 14 965€ 18 186€ 2 188€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
10 220€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 839 236 € 5 255 380 € 5 188 587 € 5 273 778 € 964 841 € 395 530 € 440 653 € 322 847 €
012
A.II.1
Pozemky
1 228 728€ 1 228 728€ 1 228 728€ 1 228 728€
013
A.II.2
Stavby
2 268 825€ 2 272 039€ 2 400 127€ 2 525 638€ 59 698€ 16 981€ 24 525€ 22 014€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 718 983€ 1 754 613€ 1 492 665€ 1 509 779€ 433 372€ 374 216€ 341 193€ 295 833€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
82 700€ 191 124€ 1 000€ 73 268€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
540 000€ 67 067€ 9 633€ 280 647€ 3 333€ 1 667€ 5 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 189 951 € 10 732 765 € 8 008 113 € 5 901 748 € 8 730 386 € 7 476 326 € 5 141 263 € 5 157 099 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
43 143 € 47 426 € 52 013 € 23 406 € 17 597 € 20 979 € 13 157 € 25 882 €
035
B.I.1
Materiál
36 972€ 37 403€ 46 962€ 17 265€ 10 575€ 18 154€ 10 848€ 25 308€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
6 171€ 10 023€ 5 051€ 6 141€ 7 022€ 2 825€ 2 309€ 574€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
185 051 € 132 757 € 130 782 € 105 596 € 138 068 € 51 860 € 100 471 € 89 560 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
135 051€ 82 757€ 80 782€ 55 596€ 88 068€ 51 860€ 50 471€ 39 560€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 791 556 € 5 494 073 € 4 183 462 € 3 282 909 € 3 242 674 € 2 784 142 € 2 501 042 € 2 233 191 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
8 790 701 € 5 489 014 € 4 180 332 € 3 140 663 € 3 241 383 € 2 780 179 € 2 499 841 € 2 231 554 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 051 500€ 508 052€ 452 666€ 333 823€ 314 659€ 308 071€ 223 393€ 192 075€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 739 201€ 4 980 962€ 3 727 666€ 2 806 840€ 2 926 724€ 2 472 108€ 2 276 448€ 2 039 479€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
138 980€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
855€ 5 059€ 3 130€ 3 266€ 1 291€ 3 963€ 1 201€ 1 637€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 170 201 € 5 058 509 € 3 641 856 € 2 489 837 € 5 332 047 € 4 619 345 € 2 526 593 € 2 808 466 €
072
B.V.1.
Peniaze
68€ 68€ 68€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 170 133€ 5 058 441€ 3 641 788€ 2 489 837€ 5 332 047€ 4 619 345€ 2 526 593€ 2 808 466€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
389 608 € 63 143 € 34 794 € 51 094 € 26 257 € 21 579 € 24 796 € 19 884 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
378 411€ 50 623€ 27 525€ 22 432€ 18 411€ 20 201€ 18 996€ 8 400€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
11 484€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
11 197€ 12 520€ 7 269€ 28 662€ 7 846€ 1 378€ 5 800€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
25 447 989 € 16 082 717 € 13 265 106 € 11 245 637 € 9 731 138 € 7 908 400 € 5 624 898 € 5 512 238 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
13 440 037 € 9 133 417 € 8 181 034 € 7 313 081 € 5 552 876 € 4 300 648 € 2 674 784 € 2 893 841 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 €
082
A.I.1
Základné imanie
99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€ 99 600€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 023 859 € 5 371 476 € 5 403 517 € 4 943 319 € 2 991 091 € 1 965 226 € 384 283 € 929 727 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 023 859€ 5 371 476€ 5 403 517€ 4 943 319€ 2 991 091€ 1 965 226€ 384 283€ 929 727€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 306 620 € 3 652 383 € 2 667 959 € 2 260 204 € 2 452 227 € 2 225 864 € 2 180 943 € 1 854 556 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
11 758 292 € 6 695 634 € 4 965 405 € 3 845 238 € 4 088 565 € 3 506 109 € 2 867 350 € 2 618 397 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
45 559 € 36 874 € 28 953 € 23 043 € 22 022 € 18 456 € 19 875 € 15 140 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
45 559€ 35 802€ 28 637€ 23 043€ 22 022€ 18 456€ 18 314€ 11 366€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 072€ 316€ 1 561€ 3 774€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
57 000 € 28 354 € 113 682 € 38 261 € 98 066 € 28 972 € 27 402 € 62 516 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
57 000€ 28 354€ 113 682€ 38 261€ 98 066€ 28 972€ 27 402€ 62 516€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 135 532 € 6 294 297 € 4 609 745 € 3 597 906 € 3 722 785 € 3 305 033 € 2 653 005 € 2 412 669 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
9 728 334 € 5 685 368 € 4 232 390 € 3 443 957 € 3 512 957 € 3 141 234 € 2 485 421 € 2 214 476 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
767 192€ 494 630€ 546 836€ 446 029€ 357 906€ 268 205€ 219 520€ 209 081€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 961 142€ 5 190 738€ 3 685 554€ 2 997 928€ 3 155 051€ 2 873 029€ 2 265 901€ 2 005 395€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
183 408€ 182 629€ 96 084€ 75 825€ 55 048€ 58 948€ 42 721€ 55 302€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
123 201€ 114 591€ 61 385€ 48 031€ 35 135€ 36 456€ 25 826€ 35 328€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 100 589€ 311 709€ 219 886€ 30 093€ 119 645€ 68 395€ 99 037€ 107 563€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
520 201 € 336 109 € 213 025 € 186 028 € 245 692 € 153 648 € 167 068 € 128 072 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
120 692€ 97 808€ 80 801€ 65 812€ 44 590€ 34 166€ 43 812€ 47 949€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
399 509€ 238 301€ 132 224€ 120 216€ 201 102€ 119 482€ 123 256€ 80 123€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
249 660 € 253 666 € 118 667 € 87 318 € 89 697 € 101 643 € 82 764 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
249 660€ 253 666€ 118 667€ 87 318€ 89 697€ 101 643€ 82 764€