Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
54 826 985€ 35 166 588€ 27 437 081€ 22 841 691€ 22 263 667€ 18 268 853€ 16 208 198€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
54 924 546 € 35 270 079 € 27 553 650 € 22 945 078 € 22 336 519 € 18 361 591 € 16 276 137 € 14 288 887 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
51 980€ 60 275€ 43 736€ 35 739€ 46 399€ 28 033€ 29 797€ 26 505€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
54 775 005€ 35 106 313€ 27 393 345€ 22 805 952€ 22 217 268€ 18 240 820€ 16 178 401€ 14 226 391€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 083€ 3 917€ 34 753€ 3 500€ 7 958€ 20 958€ 6 208€ 1 675€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
95 478€ 99 574€ 81 816€ 99 887€ 64 894€ 71 780€ 61 731€ 34 316€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
44 702 193 € 30 402 759 € 24 042 980 € 20 014 344 € 19 130 360 € 15 453 097 € 13 459 551 € 11 864 190 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
87 865€ 72 054€ 60 920€ 26 425€ 46 392€ 28 819€ 30 925€ 25 644€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
576 533€ 406 875€ 362 659€ 304 317€ 262 861€ 185 377€ 237 776€ 292 069€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
40 160 803€ 26 923 174€ 21 226 244€ 17 858 726€ 17 159 673€ 13 860 594€ 11 867 608€ 10 320 924€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 804 670 € 2 224 718 € 1 736 359 € 1 402 968 € 1 306 962 € 1 140 847 € 1 090 503 € 968 515 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 038 502€ 1 612 947€ 1 275 448€ 1 007 945€ 952 233€ 834 775€ 811 663€ 715 581€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
686 505€ 544 363€ 410 979€ 352 006€ 316 171€ 271 189€ 246 400€ 226 304€
19
E.4.
Sociálne náklady
79 663€ 67 408€ 49 932€ 43 017€ 38 558€ 34 883€ 32 440€ 26 630€
20
F.
Dane a poplatky
6 876€ 6 011€ 7 610€ 4 222€ 3 249€ 3 514€ 5 106€ 4 777€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
787 662€ 553 350€ 493 986€ 284 121€ 166 101€ 147 951€ 130 190€ 115 242€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
787 662€ 553 350€ 493 986€ 284 121€ 166 101€ 147 951€ 130 190€ 115 242€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 111€ 3 900€ 7 835€ 4 304€ 4 609€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
43 465€ 48 594€ 27 621€ -6 567€ 13 727€ 11 832€ 22 742€ 28 561€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
234 319€ 167 983€ 124 470€ 136 232€ 171 395€ 66 328€ 70 397€ 103 849€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
10 222 353 € 4 867 320 € 3 510 670 € 2 930 734 € 3 206 159 € 2 908 494 € 2 816 586 € 2 424 697 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 001 784 € 7 764 485 € 5 787 258 € 4 652 223 € 4 794 741 € 4 194 063 € 4 071 889 € 3 614 259 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
25 398 € 19 386 € 17 325 € 12 231 € 4 828 € 2 258 € 1 123 € 620 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
565 € 1 221 € 1 943 € 2 496 € 1 230 € 838 € 227 € 221 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
565€ 1 221€ 1 943€ 2 496€ 1 230€ 838€ 227€ 221€
42
XII.
Kurzové zisky
1 711€ 38€ 10€ 18€ 47€ 18€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
23 122€ 18 165€ 15 344€ 9 735€ 3 588€ 1 402€ 849€ 381€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
988 795 € 244 436 € 123 845 € 81 159 € 53 402 € 42 589 € 19 943 € 14 879 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
1 277€ 27€ 12€ 40€ 112€ 93€ 170€ 147€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
987 518€ 244 409€ 123 833€ 81 119€ 53 290€ 42 496€ 19 773€ 14 732€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-963 397 € -225 050 € -106 520 € -68 928 € -48 574 € -40 331 € -18 820 € -14 259 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
9 258 956 € 4 642 270 € 3 404 150 € 2 861 806 € 3 157 585 € 2 868 163 € 2 797 766 € 2 410 438 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 952 336 € 989 887 € 736 191 € 601 602 € 705 358 € 642 299 € 616 823 € 555 882 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 005 702€ 991 106€ 761 061€ 569 130€ 741 566€ 645 248€ 629 948€ 586 682€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-53 366€ -1 219€ -24 870€ 32 472€ -36 208€ -2 949€ -13 125€ -30 800€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 306 620 € 3 652 383 € 2 667 959 € 2 260 204 € 2 452 227 € 2 225 864 € 2 180 943 € 1 854 556 €