Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
408 840 000 € 444 540 000 € 771 275 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
247 747 000 € 256 203 000 € 274 864 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
18 922 000 € 20 170 000 € 20 013 000 €
005
A.I.2
Software
18 617 000€ 19 869 000€ 19 948 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
305 000€ 301 000€ 65 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
212 005 000 € 224 134 000 € 246 380 000 €
012
A.II.1
Pozemky
20 320 000€ 20 378 000€ 20 610 000€
013
A.II.2
Stavby
115 522 000€ 120 487 000€ 129 363 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
50 231 000€ 54 765 000€ 52 453 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
25 932 000€ 28 504 000€ 43 954 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
16 820 000 € 11 899 000 € 8 471 000 €
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
4 577 000€ 4 703 000€ 3 468 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
12 243 000€ 7 196 000€ 5 003 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
161 093 000 € 188 337 000 € 496 411 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 869 000 € 3 788 000 € 3 848 000 €
035
B.I.1
Materiál
2 161 000€
039
B.I.5
Tovar
1 708 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
609 000 € 499 000 € 516 000 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
609 000€ 499 000€ 516 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
63 743 000 € 73 545 000 € 111 581 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
49 363 000 € 58 297 000 € 96 949 000 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
14 380 000€ 15 248 000€ 14 632 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
92 872 000 € 110 505 000 € 380 466 000 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
408 840 000 € 444 540 000 € 771 275 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
189 414 000 € 193 198 000 € 201 403 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
214 300 000 € 214 300 000 € 214 300 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
214 300 000€ 214 300 000€ 214 300 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 167 000€ 2 167 000€ 2 167 000€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
29 733 000 € 29 733 000 € 29 733 000 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
29 733 000€ 29 733 000€ 29 733 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-2 367 000 € -4 063 000 € -3 712 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-2 367 000€ -4 063 000€ -3 712 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-48 939 000 € -41 085 000 € -31 759 000 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-48 939 000€ -41 085 000€ -31 759 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-5 480 000 € -7 854 000 € -9 326 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
216 913 000 € 248 841 000 € 567 247 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
22 641 000 € 25 866 000 € 42 976 000 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
64 000€ 116 000€ 165 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
22 269 000€ 25 437 000€ 41 669 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
308 000€ 313 000€ 1 142 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
11 366 000 € 13 719 000 € 13 471 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
11 366 000€ 13 719 000€ 13 471 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
35 489 000€ 45 581 000€ 59 257 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
135 407 000 € 148 052 000 € 418 848 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
104 060 000 € 112 925 000 € 387 923 000 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
14 240 000€ 13 953 000€ 14 104 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 489 000€ 7 365 000€ 7 069 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 429 000€ 1 608 000€ 1 020 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
8 189 000€ 12 201 000€ 8 732 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 917 000 € 1 947 000 € 1 592 000 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 917 000€ 1 947 000€ 1 592 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 093 000€ 13 676 000€ 31 103 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 513 000 € 2 501 000 € 2 625 000 €