Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
333 419 000 € 341 194 000 € 338 948 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 830 000€ 13 638 000€ 13 143 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
299 714 000€ 308 000 000€ 308 400 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
1 177 000€ 950 000€ 1 206 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 698 000€ 18 606 000€ 16 199 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
339 202 000 € 350 032 000 € 347 845 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 214 000€ 9 697 000€ 9 748 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
16 379 000€ 17 602 000€ 14 686 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
70 238 000€ 78 781 000€ 77 262 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
197 901 000 € 197 501 000 € 199 372 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
135 516 000€ 133 559 000€ 137 066 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
266 000€ 265 000€ 125 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
48 313 000€ 48 346 000€ 49 016 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 806 000€ 15 331 000€ 13 165 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
32 579 000€ 34 058 000€ 33 718 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 891 000€ 12 393 000€ 13 059 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-5 783 000 € -8 838 000 € -8 897 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
217 890 000 € 216 508 000 € 221 053 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 358 000 € 3 288 000 € 490 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
51 000 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
4 678 000€ 2 261 000€ 132 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 629 000€ 1 027 000€ 358 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
10 156 000 € 5 630 000 € 7 422 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
784 000 € 637 000 € 506 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
5 196 000€ 286 000€ 1 147 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 176 000€ 4 707 000€ 5 769 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 798 000 € -2 342 000 € -6 932 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-8 581 000 € -11 180 000 € -15 829 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-727 000 € 411 000 € 168 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
10 000€ 0€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-737 000€ 411 000€ 168 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-7 854 000 € -11 591 000 € -15 997 000 €