Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
338 948 000 € 348 413 000 € 320 064 000 € 318 543 000 € 312 573 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 143 000€ 13 366 000€ 13 573 000€ 14 244 000€ 14 830 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
308 400 000€ 317 501 000€ 288 632 000€ 285 981 000€ 283 184 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
1 206 000€ 1 069 000€ 1 077 000€ 1 334 000€ 1 348 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 199 000€ 16 477 000€ 16 782 000€ 16 984 000€ 13 211 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
347 845 000 € 342 424 000 € 323 236 000 € 313 566 000 € 305 633 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 748 000€ 9 865 000€ 10 285 000€ 10 894 000€ 11 413 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 686 000€ 15 149 000€ 14 829 000€ 15 131 000€ 15 228 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
77 262 000€ 80 102 000€ 82 358 000€ 78 054 000€ 75 051 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
199 372 000 € 191 584 000 € 176 203 000 € 169 748 000 € 165 478 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
137 066 000€ 132 086 000€ 120 617 000€ 116 034 000€ 114 005 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
125 000€ 263 000€ 264 000€ 276 000€ 193 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
49 016 000€ 46 649 000€ 42 263 000€ 40 341 000€ 39 205 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 165 000€ 12 586 000€ 13 059 000€ 13 097 000€ 12 075 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 718 000€ 33 143 000€ 26 446 000€ 25 035 000€ 24 937 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 059 000€ 12 581 000€ 13 115 000€ 14 704 000€ 13 526 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-8 897 000 € 5 989 000 € -3 172 000 € 4 977 000 € 6 940 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
221 053 000 € 226 820 000 € 195 810 000 € 197 480 000 € 197 670 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
490 000 € 1 901 000 € 2 511 000 € 1 169 000 € 1 492 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 2 000 € 3 000 € 5 000 € 11 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
132 000€ 546 000€ 785 000€ 243 000€ 654 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
358 000€ 1 353 000€ 1 723 000€ 921 000€ 827 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 422 000 € 5 814 000 € 4 537 000 € 4 545 000 € 4 599 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
506 000 € 446 000 € 199 000 € 183 000 € 165 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
1 147 000€ 394 000€ 402 000€ 441 000€ 621 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 769 000€ 4 974 000€ 3 936 000€ 3 921 000€ 3 813 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 932 000 € -3 913 000 € -2 026 000 € -3 376 000 € -3 107 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-15 829 000 € 2 076 000 € -5 198 000 € 1 601 000 € 3 833 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
168 000 € 686 000 € -561 000 € 1 259 000 € 1 556 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 623 000€ 312 000€ 502 000€ 1 716 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
168 000€ 63 000€ -873 000€ 757 000€ -160 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-15 997 000 € 1 390 000 € -4 637 000 € 342 000 € 2 277 000 €