Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
254 491 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
279 134 000 € 333 516 000 € 345 134 000 € 333 090 000 € 271 352 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 419 000€ 175 000€ 231 000€ 54 000€ 50 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
255 926 000€ 314 201 000€ 324 362 000€ 313 041 000€ 254 441 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 984 000€ 717 000€ 1 990 000€ 912 000€ 517 000€
07
V.
Aktivácia
306 000€ 571 000€ 186 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
975 000€ 1 297 000€ 1 342 000€ 1 384 000€ 588 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 524 000€ 16 555 000€ 17 023 000€ 17 699 000€ 15 756 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
277 614 000 € 322 230 000 € 318 933 000 € 304 205 000 € 254 183 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
186 399 000€ 228 578 000€ 232 021 000€ 225 225 000€ 178 225 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
39 426 000€ 44 784 000€ 41 133 000€ 37 675 000€ 38 642 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
28 670 000 € 34 213 000 € 31 947 000 € 28 907 000 € 25 827 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
19 426 000€ 23 750 000€ 22 389 000€ 20 033 000€ 17 908 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 734 000€ 8 426 000€ 7 808 000€ 6 924 000€ 5 994 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 510 000€ 2 037 000€ 1 750 000€ 1 950 000€ 1 925 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 666 000€ 13 623 000€ 12 799 000€ 11 833 000€ 10 132 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 453 000€ 1 032 000€ 1 033 000€ 565 000€ 1 357 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 520 000 € 11 286 000 € 26 201 000 € 28 885 000 € 17 169 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
35 810 000 € 42 302 000 € 53 615 000 € 51 107 000 € 38 141 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
55 000 € 34 000 € 52 000 € 57 000 € 234 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 30 000 € 48 000 € 29 000 € 66 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 30 000€ 48 000€ 29 000€ 66 000€
42
XII.
Kurzové zisky
55 000€ 4 000€ 4 000€ 28 000€ 168 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
170 000 € 73 000 € 86 000 € 66 000 € 167 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
95 000 € 23 000 € 10 000 € 11 000 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
95 000€ 23 000€ 10 000€ 11 000€ 0€
52
O.
Kurzové straty
69 000€ 40 000€ 67 000€ 46 000€ 159 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 000€ 10 000€ 9 000€ 9 000€ 8 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-115 000 € -39 000 € -34 000 € -9 000 € 67 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 405 000 € 11 247 000 € 26 167 000 € 28 876 000 € 17 236 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-1 782 000 € 1 774 000 € 4 220 000 € 5 890 000 € 1 896 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
351 000€ 1 696 000€ 4 562 000€ 5 870 000€ 2 305 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 133 000€ 78 000€ -342 000€ 20 000€ -409 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 187 000 € 9 473 000 € 21 946 000 € 22 986 000 € 15 340 000 €