Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hydro Extrusion Slovakia a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
29 212 111 € 32 802 754 € 31 422 187 € 30 127 385 € 29 517 458 € 32 732 541 € 32 801 904 € 43 823 244 € 46 741 759 € 46 852 504 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
16 402 567 € 17 601 611 € 17 180 433 € 17 357 181 € 16 155 316 € 16 497 793 € 17 950 150 € 30 569 499 € 31 787 829 € 26 701 152 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
57 533 € 75 363 € 48 431 € 3 817 € 19 674 € 52 479 € 105 439 € 202 488 € 301 721 € 280 020 €
005
A.I.2
Software
57 533€ 75 363€ 3 817€ 19 674€ 52 479€ 105 439€ 202 488€ 301 721€ 242 728€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
48 431€ 37 292€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
16 345 034 € 17 526 248 € 17 132 002 € 17 353 364 € 16 135 642 € 16 439 919 € 17 839 316 € 30 361 616 € 31 480 713 € 26 415 737 €
012
A.II.1
Pozemky
1 404 173€ 1 401 683€ 1 401 683€ 1 401 683€ 1 401 683€ 1 401 661€ 1 453 002€ 1 451 505€ 1 449 458€ 1 277 038€
013
A.II.2
Stavby
6 608 295€ 7 108 115€ 7 194 183€ 7 713 134€ 8 214 917€ 8 648 705€ 9 329 039€ 17 750 303€ 13 798 546€ 13 648 711€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 962 600€ 8 391 647€ 7 065 587€ 7 778 083€ 5 632 662€ 5 516 165€ 6 533 678€ 11 101 186€ 8 104 697€ 8 963 909€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
15 816€ 25 098€ 62 514€ 170€ 1 786€ 7 224€ 11 543€ 15 862€ 20 181€ 24 500€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
354 150€ 597 215€ 1 239 934€ 450 502€ 882 104€ 813 675€ 508 429€ 40 270€ 6 275 761€ 1 534 016€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 490€ 168 101€ 9 792€ 2 490€ 52 489€ 3 625€ 2 490€ 1 832 070€ 967 563€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
5 395 € 5 395 € 5 395 € 5 395 € 5 395 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 395€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
5 395€ 5 395€ 5 395€ 5 395€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 302 125 € 15 062 167 € 14 107 280 € 12 742 748 € 13 181 343 € 16 044 168 € 14 632 943 € 12 949 967 € 14 695 310 € 20 117 028 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 832 927 € 5 953 166 € 3 815 724 € 3 693 282 € 3 205 475 € 3 777 159 € 3 747 348 € 3 456 107 € 4 438 801 € 7 027 347 €
032
B.I.1
Materiál
1 570 385€ 2 237 028€ 965 217€ 769 265€ 867 424€ 1 151 564€ 1 289 430€ 1 075 997€ 1 412 198€ 3 562 848€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 559 970€ 1 741 916€ 1 286 736€ 1 306 022€ 902 308€ 1 086 533€ 704 356€ 754 325€ 1 062 848€
034
B.I.3
Výrobky
1 558 245€ 1 794 335€ 1 412 645€ 1 494 988€ 1 318 789€ 1 417 800€ 1 648 429€ 1 493 549€ 1 863 163€ 2 377 919€
036
B.I.5
Tovar
144 327€ 179 887€ 151 126€ 123 007€ 116 954€ 121 262€ 105 133€ 131 165€ 99 151€ 126 642€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 071€ 1 441€ 8 714€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
308 308 € 241 161 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
308 308€ 241 161€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
7 461 484 € 9 081 974 € 10 196 242 € 8 888 136 € 9 180 457 € 8 013 423 € 9 683 856 € 6 728 793 € 8 181 392 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 386 037€ 7 072 475€ 7 739 998€ 6 862 635€ 6 563 651€ 6 909 290€ 5 686 299€ 6 593 804€ 6 537 216€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 565 686€ 1 876 779€ 2 347 146€ 1 909 373€ 1 860 000€ 3 650 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
482 183€ 97 044€ 101 878€ 104 393€ 752 717€ 1 095 491€ 228 729€ 83 376€ 1 623 419€ 1 190 531€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
27 578€ 35 676€ 7 220€ 11 735€ 4 089€ 8 642€ 118 828€ 51 613€ 20 757€ 35 861€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 714 € 27 027 € 95 314 € 161 330 € 795 411 € 3 945 278 € 960 578 € 2 765 067 € 2 075 117 € 6 218 737 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 714€ 1 520€ 7 155€ 4 353€ 2 255€ 2 314€ 2 894€ 2 032€ 2 174€ 1 600€
057
B.IV.2
Účty v bankách
25 507€ 88 159€ 156 977€ 793 156€ 3 942 964€ 957 684€ 2 763 035€ 2 072 943€ 6 217 137€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
507 419 € 138 976 € 134 474 € 27 456 € 180 799 € 190 580 € 218 811 € 303 778 € 258 620 € 34 324 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
176 880€ 201 000€ 211 878€ 159 208€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
42 989€ 43 404€ 35 514€ 27 456€ 180 799€ 13 700€ 17 770€ 91 900€ 99 412€ 34 324€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
464 430€ 95 572€ 98 960€ 41€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
29 212 111 € 32 802 754 € 31 422 187 € 30 127 385 € 29 517 458 € 32 732 541 € 32 801 904 € 43 823 244 € 46 741 759 € 46 852 504 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
17 247 271 € 17 434 717 € 15 898 291 € 14 126 244 € 12 376 955 € 11 777 085 € 10 840 738 € 20 675 218 € 22 186 610 € 21 990 482 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
22 971 476 € 22 971 476 € 22 971 476 € 22 971 476 € 22 971 476 € 22 971 476 € 22 971 476 € 22 971 476 € 22 971 476 € 22 971 476 €
069
A.I.1
Základné imanie
22 971 476€ 22 971 476€ 22 971 476€ 22 971 476€ 22 971 476€ 22 971 476€ 22 971 476€ 22 971 476€ 22 971 476€ 22 971 476€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-12 493 € 29 590 € 3 467 € 1 935 € 27 354 € -82 664 € 33 446 € -134 772 € -105 707 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-12 493€ 29 590€ 3 467€ 1 935€ 27 354€ -85 983€ 30 127€ -138 091€ -109 026€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 446 003 € 1 295 320 € 1 117 768 € 942 993 € 880 466 € 798 164 € 794 845 € 794 845 € 772 326 € 358 926 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 446 003€ 1 295 320€ 1 117 768€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 794 845€ 794 845€ 772 326€ 358 926€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
939 674€ 877 147€ 794 845€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-7 012 353 € -8 368 505 € -9 966 467 € -11 539 450 € -12 102 211 € -12 842 919 € -3 124 550 € -1 444 940 € -1 647 613 € -5 368 220 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 012 353€ -8 368 505€ -9 966 467€ -11 539 450€ -12 102 211€ -12 842 919€ -3 124 550€ -1 444 940€ -1 647 613€ -5 368 220€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-145 362 € 1 506 836 € 1 775 514 € 1 747 758 € 625 289 € 823 010 € -9 718 369 € -1 679 609 € 225 193 € 4 134 007 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
11 964 840 € 15 368 037 € 15 523 896 € 16 001 141 € 17 140 503 € 20 955 456 € 21 961 166 € 23 148 026 € 24 123 371 € 24 862 022 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 014 956 € 2 120 108 € 2 263 282 € 2 200 033 € 1 866 178 € 1 609 008 € 1 018 587 € 962 687 € 1 047 777 € 1 015 654 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
194 945€ 209 584€ 174 095€ 150 671€ 99 728€ 136 544€ 128 811€ 165 543€ 171 822€ 181 735€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 207 846€ 1 044 786€ 930 678€ 821 064€ 588 574€ 553 416€ 466 489€ 466 489€ 527 589€ 530 433€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
612 165€ 865 738€ 1 158 509€ 1 228 298€ 1 177 876€ 919 048€ 423 287€ 330 655€ 348 366€ 303 486€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 652 728 € 3 591 017 € 3 426 177 € 4 238 976 € 8 027 087 € 4 389 € 3 791 € 2 227 093 € 1 987 795 € 2 006 462 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 4 000 000€ 8 000 000€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
39 233€ 27 493€ 24 946€ 25 082€ 7 787€ 4 389€ 3 791€ 5 820€ 11 206€ 12 098€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
613 495€ 563 524€ 401 231€ 213 894€ 19 300€ 2 221 273€ 1 976 589€ 1 994 364€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 294 052 € 9 655 155 € 9 834 437 € 9 562 132 € 7 247 238 € 19 342 059 € 20 938 788 € 19 958 246 € 21 087 799 € 21 839 906 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 392 459€ 9 002 649€ 9 189 021€ 8 592 465€ 6 595 497€ 10 886 328€ 9 203 607€ 6 207 177€ 8 600 676€ 9 401 792€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
10 021€ 66 825€ 96 548€ 617 102€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 833€ 2 833€ 57 411€ 104 494€ 222 441€ 8 008 704€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
11 205 208€ 11 517 253€ 10 046 033€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
478 235€ 338 276€ 311 269€ 257 589€ 222 921€ 241 601€ 223 311€ 250 009€ 290 136€ 280 338€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
307 044€ 223 665€ 203 913€ 168 734€ 143 870€ 157 514€ 146 892€ 147 851€ 204 772€ 207 778€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
93 449€ 70 078€ 49 855€ 414 465€ 43 596€ 45 477€ 31 001€ 536 212€ 182 583€ 1 160 121€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
20 032€ 17 654€ 22 968€ 24 385€ 18 913€ 2 435€ 118 748€ 28 965€ 195 831€ 126 742€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
169€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 935 € 1 757 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 935€ 1 757€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
431 778 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
431 778€