Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 547 671 € 2 392 889 € 2 454 725 € 2 171 333 € 1 811 339 € 1 781 595 € 1 808 376 € 1 133 244 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 413 110 € 1 110 551 € 1 209 399 € 1 076 675 € 1 084 150 € 1 102 369 € 1 067 153 € 579 187 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
18 344 € 21 912 € 32 172 € 15 132 € 692 € 8 951 € 18 646 € 34 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
8 951€ 18 519€
005
A.I.2
Software
17 185€ 19 488€ 28 483€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 159€ 2 424€ 3 689€ 4 954€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
10 178€ 692€ 127€ 34 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 394 766 € 1 088 639 € 1 177 227 € 1 061 543 € 1 083 458 € 1 093 418 € 1 048 507 € 545 187 €
012
A.II.1
Pozemky
118 072€ 118 072€ 118 072€ 118 072€ 118 072€ 118 072€ 112 407€ 113 762€
013
A.II.2
Stavby
709 368€ 759 516€ 782 026€ 629 323€ 657 518€ 695 453€ 593 807€ 241 493€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
515 277€ 211 051€ 275 747€ 186 205€ 241 059€ 279 893€ 342 293€ 60 792€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 382€ 55 598€ 10 601€ 129 140€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
52 049€ 72 345€ 56 208€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 126 544 € 1 273 876 € 1 235 409 € 1 088 149 € 725 232 € 674 754 € 738 854 € 553 121 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
577 488 € 522 748 € 423 098 € 396 515 € 423 032 € 389 459 € 444 413 € 339 351 €
032
B.I.1
Materiál
321 701€ 290 966€ 202 409€ 190 653€ 245 439€ 204 803€ 216 397€ 149 023€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
70 460€ 69 479€ 5 218€ 15 209€ 36 727€ 64 673€ 74 806€
034
B.I.3
Výrobky
182 551€ 159 527€ 212 695€ 190 513€ 138 982€ 117 910€ 151 376€ 103 649€
036
B.I.5
Tovar
2 776€ 2 776€ 2 776€ 140€ 1 884€ 2 073€ 1 834€ 9 498€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
6 630 € 6 694 € 2 967 € 837 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
6 630€ 6 694€ 2 967€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
542 363 € 744 950 € 809 181 € 690 498 € 301 764 € 280 586 € 279 057 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
223 684€ 400 879€ 440 343€ 309 909€ 298 079€ 262 128€ 269 155€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
302 079€ 327 471€ 352 238€ 363 989€ 3 685€ 17 618€ 9 062€ 14 468€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
16 600€ 16 600€ 16 600€ 16 600€ 840€ 840€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
63 € -516 € 163 € 1 136 € 436 € 4 709 € 15 384 € 605 €
056
B.IV.1
Peniaze
63€ 484€ 163€ 1 136€ 436€ 4 709€ 15 346€ 178€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-1 000€ 38€ 427€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
8 017 € 8 462 € 9 917 € 6 509 € 1 957 € 4 472 € 2 369 € 936 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
65€ 524€ 2 823€ 103€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 952€ 7 938€ 7 094€ 6 406€ 1 957€ 4 472€ 2 369€ 936€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 547 671 € 2 392 889 € 2 454 725 € 2 171 333 € 1 811 339 € 1 781 595 € 1 808 376 € 1 133 244 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
644 984 € 542 705 € 541 292 € 558 253 € 547 226 € 526 825 € 509 365 € 268 944 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 958 € 9 958 € 9 958 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 958€ 9 958€ 9 958€
071
A.I.3
Zmena základného imania
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
323 054 € 323 054 € 323 054 € 322 826 € 322 826 € 322 826 € 322 826 € 182 826 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
322 826€ 322 826€ 322 826€ 322 826€ 322 826€ 322 826€ 322 826€ 182 826€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
228€ 228€ 228€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 531 € 1 531 € 1 531 € 1 531 € 1 531 € 1 531 € 1 531 € 1 531 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 531€ 1 531€ 1 531€ 1 531€ 1 531€ 1 531€ 1 531€ 1 531€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
208 162 € 206 747 € 168 338 € 212 909 € 194 131 € 175 051 € 38 740 € 47 584 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
263 760€ 262 345€ 250 916€ 250 916€ 250 916€ 231 836€ 95 525€ 47 584€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-55 598€ -55 598€ -82 578€ -38 007€ -56 785€ -56 785€ -56 785€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
102 277 € 1 413 € 38 409 € 11 027 € 18 778 € 17 459 € 136 310 € 27 045 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 459 458 € 1 372 445 € 1 584 241 € 1 265 510 € 1 263 576 € 1 253 816 € 1 297 553 € 861 342 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
15 654 € 15 400 € 15 372 € 17 391 € 12 780 € 15 460 € 20 739 € 9 690 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
13 794€ 13 540€ 13 512€ 15 531€ 10 920€ 15 460€ 20 739€ 9 690€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 860€ 1 860€ 1 860€ 1 860€ 1 860€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 304 € 10 600 € 20 331 € 62 344 € 25 158 € 14 612 € 20 595 € 55 475 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
52 018€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 881€ 2 533€ 3 094€ 3 746€ 3 394€ 3 182€ 3 055€ 3 457€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 423€ 8 067€ 17 237€ 53 583€ 16 261€ 3 028€ 8 863€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
5 015€ 5 503€ 8 402€ 8 677€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
741 282 € 773 686 € 681 879 € 552 835 € 519 504 € 415 844 € 573 531 € 446 993 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
579 563€ 637 600€ 531 389€ 440 523€ 468 691€ 356 750€ 412 907€ 262 496€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 444€ 497€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
102 300€ 70 300€ 40 000€ 22 222€ 100 422€ 162 932€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
18 452€ 15 322€ 15 703€ 18 080€ 14 889€ 14 491€ 14 756€ 11 223€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 377€ 8 504€ 8 620€ 9 005€ 7 789€ 7 597€ 7 911€ 6 757€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
24 818€ 11 232€ 22 499€ 30 251€ 15 640€ 8 949€ 26 435€ 3 048€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 772€ 30 728€ 63 668€ 54 976€ 12 495€ 5 835€ 5 656€ 40€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
698 218 € 572 759 € 866 659 € 632 940 € 706 134 € 807 900 € 682 688 € 349 184 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
414 508€ 197 063€ 502 317€ 315 440€ 397 976€ 480 512€ 473 136€ 258 584€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
283 710€ 375 696€ 364 342€ 317 500€ 308 158€ 327 388€ 209 552€ 90 600€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
443 229 € 477 739 € 329 192 € 347 570 € 537 € 954 € 1 458 € 2 958 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
24€ 48€ 92€ 84€ 83€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
379 815€ 451 559€ 304 356€ 347 486€ 454€ 958€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
63 390€ 26 132€ 24 744€ 454€ 500€ 500€ 2 958€