Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
445 369 € 433 551 € 438 771 € 429 755 € 431 529 € 452 304 € 451 707 € 483 080 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
412 077 € 412 077 € 412 077 € 412 077 € 412 077 € 433 228 € 433 228 € 465 929 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
297 592 € 297 592 € 297 592 € 297 592 € 297 592 € 297 592 € 297 592 € 297 592 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
297 592€ 297 592€ 297 592€ 297 592€ 297 592€ 297 592€ 297 592€ 297 592€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
114 485 € 114 485 € 114 485 € 114 485 € 114 485 € 135 636 € 135 636 € 168 337 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
108 527€ 108 527€ 108 527€ 108 527€ 108 527€ 131 513€ 131 513€ 163 139€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 075€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 958€ 5 958€ 5 958€ 5 958€ 5 958€ 4 123€ 4 123€ 4 123€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
33 263 € 21 445 € 26 694 € 17 678 € 19 452 € 19 046 € 18 393 € 16 935 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 427 € 3 427 € 3 427 € 4 113 € 4 113 € 4 113 € 3 216 € 2 627 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 427€ 3 427€ 3 427€ 4 113€ 4 113€ 4 113€ 3 216€ 2 627€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
22 577 € 7 337 € 15 059 € 5 526 € 5 503 € 4 111 € 3 887 € 6 110 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
22 119 € 7 078 € 14 851 € 5 526 € 5 503 € 4 111 € 3 887 € 6 110 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
22 119€ 7 078€ 14 851€ 5 526€ 5 503€ 4 111€ 3 887€ 6 110€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
118€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
340€ 259€ 208€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
7 259 € 10 681 € 8 208 € 8 039 € 9 836 € 10 822 € 11 290 € 8 198 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 107€ 10 536€ 7 972€ 7 933€ 9 764€ 10 061€ 11 154€ 8 071€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 152€ 145€ 236€ 106€ 72€ 761€ 136€ 127€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
29 € 29 € 30 € 86 € 216 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
29€ 29€ 30€ 86€ 216€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
445 369 € 433 551 € 438 771 € 429 755 € 431 529 € 452 304 € 451 707 € 483 080 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-1 070 351 € -1 058 018 € -1 000 730 € -958 352 € -902 820 € -893 760 € -857 988 € -810 262 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
86 304 € 86 304 € 86 304 € 86 304 € 86 304 € 86 304 € 86 304 € 86 304 €
082
A.I.1
Základné imanie
19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 149 322 € -1 092 034 € -1 049 656 € -994 124 € -985 064 € -949 293 € -901 566 € -861 774 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
56 854€ 56 854€ 56 854€ 56 854€ 56 854€ 56 854€ 56 854€ 56 854€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 206 176€ -1 148 888€ -1 106 510€ -1 050 978€ -1 041 918€ -1 006 147€ -958 420€ -918 628€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-12 333 € -57 288 € -42 378 € -55 532 € -9 060 € -35 771 € -47 726 € -39 792 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 515 720 € 1 491 569 € 1 439 501 € 1 388 107 € 1 334 349 € 1 346 064 € 1 309 695 € 1 293 342 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
35 270 € 35 185 € 35 797 € 36 523 € 37 386 € 38 077 € 39 042 € 38 375 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
270€ 185€ 797€ 1 523€ 2 386€ 3 077€ 4 042€ 3 375€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
307 087 € 295 941 € 251 667 € 251 491 € 249 120 € 241 871 € 202 845 € 183 889 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
176 621 € 180 998 € 178 546 € 179 051 € 185 131 € 175 904 € 145 985 € 137 181 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
176 621€ 180 998€ 178 546€ 179 051€ 185 131€ 175 904€ 145 985€ 137 181€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 437€ 4 437€ 4 437€ 4 437€ 4 437€ 4 437€ 4 437€ 4 437€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 484€ 5 908€ 4 360€ 10 717€ 11 429€ 13 924€ 21 810€ 19 744€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
59 835€ 52 409€ 31 321€ 24 211€ 17 760€ 25 764€ 19 021€ 16 756€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
60 644€ 52 189€ 33 003€ 33 075€ 30 363€ 21 842€ 11 592€ 5 771€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
66€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
44 € 1 500 € 1 500 € 850 € 2 243 € 1 913 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
44€ 1 500€ 1 500€ 850€ 2 243€ 1 913€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
30 018€ 30 017€ 30 017€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 173 363€ 1 160 443€ 1 151 993€ 1 098 593€ 1 046 343€ 1 035 248€ 1 035 548€ 1 039 148€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé