Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOVAL & spol., advokátska kancelária, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
504 389 € 659 810 € 664 078 € 721 218 € 759 060 € 855 551 € 1 659 507 € 989 834 € 563 856 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
426 636 € 460 852 € 461 876 € 485 216 € 556 900 € 577 760 € 96 284 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 028 € 2 056 € 3 080 € 26 420 € 51 104 € 71 964 € 96 284 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 028€ 2 056€ 3 080€ 22 308€ 46 992€ 71 964€ 96 284€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 112€ 4 112€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
425 608 € 458 796 € 458 796 € 458 796 € 505 796 € 505 796 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
248 000€ 281 188€ 281 188€ 281 188€ 328 188€ 328 188€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
177 608€ 177 608€ 177 608€ 177 608€ 177 608€ 177 608€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
76 075 € 198 016 € 198 235 € 232 147 € 201 016 € 276 577 € 1 562 399 € 988 377 € 562 406 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
24 209 € 123 889 € 125 474 € 136 677 € 121 811 € 232 444 € 669 357 € 750 681 € 539 781 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
24 209€ 123 889€ 125 474€ 136 419€ 121 811€ 121 425€ 669 357€ 674 171€ 474 091€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
258€ 111 019€ 76 510€ 64 981€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
709€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
51 866 € 74 127 € 72 761 € 95 470 € 79 205 € 44 133 € 893 042 € 237 696 € 22 625 €
056
B.IV.1
Peniaze
704€ 1 752€ 1 608€ 1 357€ 806€ 1 181€ 2 813€ 1 145€ 1 169€
057
B.IV.2
Účty v bankách
51 162€ 72 375€ 71 153€ 94 113€ 78 399€ 42 952€ 890 229€ 236 551€ 21 456€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 678 € 942 € 3 967 € 3 855 € 1 144 € 1 214 € 824 € 1 457 € 1 450 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
942€ 3 967€ 3 855€ 1 144€ 1 214€ 824€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 678€ 1 457€ 1 450€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
504 389 € 659 810 € 664 078 € 721 218 € 759 060 € 855 551 € 1 659 507 € 989 834 € 563 856 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
486 467 € 657 862 € 664 649 € 717 069 € 754 287 € 796 482 € 1 214 011 € 861 192 € 558 983 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
22 887 € 62 159 € 89 159 € 158 659 € 185 659 € 214 169 € 429 789 € 538 789 € 615 789 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
22 223€ 61 495€ 88 495€ 157 995€ 184 995€ 213 505€ 429 125€ 538 125€ 615 125€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
589 065 € 568 851 € 551 771 € 561 989 € 575 675 € 777 583 € 315 764 € -63 494 € -18 190 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
589 065€ 592 755€ 575 675€ 575 675€ 575 675€ 841 077€ 379 258€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-23 904€ -23 904€ -13 686€ -63 494€ -63 494€ -63 494€ -18 190€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-132 124 € 20 213 € 17 080 € -10 218 € -13 686 € -201 909 € 461 819 € 379 258 € -45 255 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
17 922 € 1 948 € -571 € 4 149 € 4 773 € 59 069 € 445 496 € 128 642 € 4 873 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
46 € 65 € 1 298 € 235 € 32 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
46€ 65€ 1 298€ 235€ 32€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
722 € 674 € 616 € 526 € 512 € 50 384 € 202 € 204 € 72 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
50 000€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
722€ 674€ 616€ 526€ 512€ 384€ 202€ 204€ 72€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
17 200 € 1 228 € -1 187 € 3 623 € 4 196 € 7 387 € 445 294 € 128 203 € 4 769 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 124€ -4 502€ -4 283€ 565€ 609€ 1 001€ 270 182€ 29 482€ 1 906€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12 272€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 046€ 1 073€ 1 192€ 1 422€ 3 220€ 961€ 1 103€ 2 010€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
668€ 652€ 610€ 762€ 1 971€ 555€ 635€ 592€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 804€ 4 016€ 1 371€ 1 256€ 1 403€ 1 195€ 173 596€ 96 983€ 261€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé