Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOVAL & spol., advokátska kancelária, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
659 810 € 664 078 € 721 218 € 759 060 € 855 551 € 1 659 507 € 989 834 € 563 856 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
460 852 € 461 876 € 485 216 € 556 900 € 577 760 € 96 284 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 056 € 3 080 € 26 420 € 51 104 € 71 964 € 96 284 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 056€ 3 080€ 22 308€ 46 992€ 71 964€ 96 284€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 112€ 4 112€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
458 796 € 458 796 € 458 796 € 505 796 € 505 796 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
281 188€ 281 188€ 281 188€ 328 188€ 328 188€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
177 608€ 177 608€ 177 608€ 177 608€ 177 608€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
198 016 € 198 235 € 232 147 € 201 016 € 276 577 € 1 562 399 € 988 377 € 562 406 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
123 889 € 125 474 € 136 677 € 121 811 € 232 444 € 669 357 € 750 681 € 539 781 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
123 889€ 125 474€ 136 419€ 121 811€ 121 425€ 669 357€ 674 171€ 474 091€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
258€ 111 019€ 76 510€ 64 981€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
709€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
74 127 € 72 761 € 95 470 € 79 205 € 44 133 € 893 042 € 237 696 € 22 625 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 752€ 1 608€ 1 357€ 806€ 1 181€ 2 813€ 1 145€ 1 169€
057
B.IV.2
Účty v bankách
72 375€ 71 153€ 94 113€ 78 399€ 42 952€ 890 229€ 236 551€ 21 456€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
942 € 3 967 € 3 855 € 1 144 € 1 214 € 824 € 1 457 € 1 450 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
942€ 3 967€ 3 855€ 1 144€ 1 214€ 824€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 457€ 1 450€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
659 810 € 664 078 € 721 218 € 759 060 € 855 551 € 1 659 507 € 989 834 € 563 856 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
657 862 € 664 649 € 717 069 € 754 287 € 796 482 € 1 214 011 € 861 192 € 558 983 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
62 159 € 89 159 € 158 659 € 185 659 € 214 169 € 429 789 € 538 789 € 615 789 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
61 495€ 88 495€ 157 995€ 184 995€ 213 505€ 429 125€ 538 125€ 615 125€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
568 851 € 551 771 € 561 989 € 575 675 € 777 583 € 315 764 € -63 494 € -18 190 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
592 755€ 575 675€ 575 675€ 575 675€ 841 077€ 379 258€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-23 904€ -23 904€ -13 686€ -63 494€ -63 494€ -63 494€ -18 190€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
20 213 € 17 080 € -10 218 € -13 686 € -201 909 € 461 819 € 379 258 € -45 255 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 948 € -571 € 4 149 € 4 773 € 59 069 € 445 496 € 128 642 € 4 873 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
46 € 65 € 1 298 € 235 € 32 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
46€ 65€ 1 298€ 235€ 32€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
674 € 616 € 526 € 512 € 50 384 € 202 € 204 € 72 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
50 000€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
674€ 616€ 526€ 512€ 384€ 202€ 204€ 72€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 228 € -1 187 € 3 623 € 4 196 € 7 387 € 445 294 € 128 203 € 4 769 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
-4 502€ -4 283€ 565€ 609€ 1 001€ 270 182€ 29 482€ 1 906€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 046€ 1 073€ 1 192€ 1 422€ 3 220€ 961€ 1 103€ 2 010€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
668€ 652€ 610€ 762€ 1 971€ 555€ 635€ 592€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 016€ 1 371€ 1 256€ 1 403€ 1 195€ 173 596€ 96 983€ 261€