Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOVAL & spol., advokátska kancelária, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
504 389 € 659 810 € 664 078 € 721 218 € 759 060 € 855 551 € 1 659 507 € 989 834 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
426 636 € 460 852 € 461 876 € 485 216 € 556 900 € 577 760 € 96 284 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 028 € 2 056 € 3 080 € 26 420 € 51 104 € 71 964 € 96 284 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 028€ 2 056€ 3 080€ 22 308€ 46 992€ 71 964€ 96 284€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 112€ 4 112€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
425 608 € 458 796 € 458 796 € 458 796 € 505 796 € 505 796 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
248 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
281 188€ 281 188€ 281 188€ 328 188€ 328 188€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
177 608€ 177 608€ 177 608€ 177 608€ 177 608€ 177 608€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
76 075 € 198 016 € 198 235 € 232 147 € 201 016 € 276 577 € 1 562 399 € 988 377 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
24 209 € 123 889 € 125 474 € 136 677 € 121 811 € 232 444 € 669 357 € 750 681 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
24 209 € 123 889 € 125 474 € 136 419 € 121 811 € 121 425 € 669 357 € 674 171 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
24 209€ 123 889€ 125 474€ 136 419€ 121 811€ 121 425€ 669 357€ 674 171€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
258€ 111 019€ 76 510€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
51 866 € 74 127 € 72 761 € 95 470 € 79 205 € 44 133 € 893 042 € 237 696 €
072
B.V.1.
Peniaze
704€ 1 752€ 1 608€ 1 357€ 806€ 1 181€ 2 813€ 1 145€
073
B.V.2.
Účty v bankách
51 162€ 72 375€ 71 153€ 94 113€ 78 399€ 42 952€ 890 229€ 236 551€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 678 € 942 € 3 967 € 3 855 € 1 144 € 1 214 € 824 € 1 457 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
942€ 3 967€ 3 855€ 1 144€ 1 214€ 824€ 1 457€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 678€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
504 389 € 659 810 € 664 078 € 721 218 € 759 060 € 855 551 € 1 659 507 € 989 834 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
486 467 € 657 862 € 664 649 € 717 069 € 754 287 € 796 482 € 1 214 011 € 861 192 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
22 223 € 61 495 € 88 495 € 157 995 € 184 995 € 213 505 € 429 125 € 538 125 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
22 223€ 61 495€ 88 495€ 157 995€ 184 995€ 213 505€ 429 125€ 538 125€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
589 065 € 568 851 € 551 771 € 561 989 € 575 675 € 777 583 € 315 764 € -63 494 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
589 065€ 592 755€ 575 675€ 575 675€ 575 675€ 841 077€ 379 258€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-23 904€ -23 904€ -13 686€ -63 494€ -63 494€ -63 494€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-132 124 € 20 213 € 17 080 € -10 218 € -13 686 € -201 909 € 461 819 € 379 258 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
17 922 € 1 948 € -571 € 4 149 € 4 773 € 59 069 € 445 496 € 128 642 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
722 € 674 € 616 € 526 € 512 € 50 384 € 202 € 204 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
50 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
722€ 674€ 616€ 526€ 512€ 384€ 202€ 204€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
17 200 € 1 228 € -1 187 € 3 623 € 4 196 € 7 387 € 445 294 € 128 203 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 124 € -4 502 € -4 283 € 565 € 609 € 1 001 € 270 182 € 29 482 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 124€ -4 502€ -4 283€ 565€ 609€ 1 001€ 270 182€ 29 482€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12 272€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 046€ 1 073€ 1 192€ 1 422€ 3 220€ 961€ 1 103€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
668€ 652€ 610€ 762€ 1 971€ 555€ 635€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 804€ 4 016€ 1 371€ 1 256€ 1 403€ 1 195€ 173 596€ 96 983€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
46 € 65 € 1 298 € 235 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
46€ 65€ 1 298€ 235€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé