Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOVAL & spol., advokátska kancelária, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
56 615 € 77 822 € 104 263 € 74 298 € 63 339 € 106 741 € 1 416 719 € 1 400 558 € 113 003 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
56 615€ 77 822€ 104 263€ 74 298€ 63 339€ 106 741€ 1 416 719€ 1 400 558€ 113 003€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
28 175 € 44 731 € 39 341 € 36 403 € 33 318 € 201 348 € 709 603 € 901 435 € 124 985 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 128€ 5 711€ 7 088€ 7 710€ 11 006€ 9 113€ 9 172€ 32 513€ 10 528€
10
B.2
Služby
25 047€ 39 020€ 32 253€ 28 693€ 22 312€ 192 235€ 700 431€ 868 922€ 114 457€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
28 440 € 33 091 € 64 922 € 37 895 € 30 021 € -94 607 € 707 116 € 499 123 € -11 982 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
12 560 € 19 566 € 24 429 € 19 938 € 26 142 € 79 673 € 19 338 € 21 576 € 32 945 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 801€ 13 846€ 17 948€ 15 194€ 19 330€ 57 431€ 14 447€ 15 274€ 27 822€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 114€ 4 974€ 5 842€ 4 182€ 5 937€ 19 063€ 4 358€ 5 361€ 4 100€
16
C.4
Sociálne náklady
645€ 746€ 639€ 562€ 875€ 3 179€ 533€ 941€ 1 023€
17
D
Dane a poplatky
182€ 174€ 174€ 411€ 559€ 257€ 26€ 11€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 028€ 1 024€ 23 340€ 24 684€ 24 972€ 24 684€ 2 049€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
100 000€ 781€ 1 330€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 009€ 1 998€ 1 795€ 10 368€ 4 417€ 203€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
43 529€ 5 387€ 3 615€ 5 181€ 1 656€ 5 235€ 74 701€ 1 023€ 227€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-128 859 € 17 168 € 14 032 € -10 524 € -12 381 € -200 341 € 610 771 € 476 498 € -44 962 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
3 200€ 3 200€ 1 455€ 20€ 10€ 17€ 18€
39
N
Nákladové úroky
274€
40
XI.
Kurzové zisky
2€
41
O
Kurzové straty
5€ 2€ 2€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
128€ 155€ 152€ 189€ 255€ 351€ 286€ 269€ 308€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-128 € 3 045 € 3 048 € 1 266 € -255 € -605 € -281 € -254 € -290 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-128 987 € 20 213 € 17 080 € -9 258 € -12 636 € -200 946 € 610 490 € 476 244 € -45 252 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 137 € 0 € 0 € 960 € 1 050 € 963 € 148 671 € 96 986 € 3 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 137€ 0€ 0€ 960€ 1 050€ 963€ 148 671€ 96 986€ 3€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-132 124 € 20 213 € 17 080 € -10 218 € -13 686 € -201 909 € 461 819 € 379 258 € -45 255 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-128 987 € 20 213 € 17 080 € -9 258 € -12 636 € -200 946 € 610 490 € 476 244 € -45 252 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-132 124 € 20 213 € 17 080 € -10 218 € -13 686 € -201 909 € 461 819 € 379 258 € -45 255 €